Doğal Gaz İletim Faaliyeti ile İlgili 2017/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

16 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30068

Başbakanlıktan:

Konu : Doğal Gaz İletim Faaliyeti

GENELGE

2017/8

Bilindiği üzere Hükümetimizin doğalgaz kullanımının ülke sathında yaygınlaştırılması hedefi kapsamında tüm illerimize doğal gaz ulaştırılması çalışmalarında sona gelinmiştir. Bunun yanında vatandaşlarımızın yaşam konforunu arttıran, sanayicinin enerji giderlerinde azalmayı sağlayan doğal gazın, ilçelerde yaşayan vatandaşlarımıza ve belli şartlara haiz Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) ulaştırılması yönünde çalışmalar da hızla devam etmektedir. Bu çerçevede, Ülkemizin doğal gaz altyapısında 13.000 km’den fazla bir şebekeyi tesis etmiş olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş, Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), yukarıda ifade edilen ilçe ve OSB’lere doğal gaz ulaştırılması için 27/06/2016 tarihli ve 2016/8990 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 17/10/2016 tarihli ve 2016/9382 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile görevlendirilmiştir. Doğal gazın çok nadir yaşanan mevsimsel koşullarda bile bir kesinti/kısıntı yaşamadan vatandaşımıza ve sanayicimize ulaştırılması amacıyla gerek iletim gerekse arz güvenliğinin sağlanması da öncelikle üzerinde durulan bir konu olup bu hususta da gereken çalışmalar BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Vatandaşlanmıza ve sanayicimize doğal gazın belli bir planlama dâhilinde ve belirlenen sürede ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin ulaştırılabilmesi ile ilgili çalışmaların BOTAŞ tarafından gerçekleştirilebilmesi için kurumlar arası ortak çalışmaların; süratli, kararlı ve duyarlı bir biçimde, kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin bir işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak yürütülmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, doğal gazın iletimi ve arz güvenliği ile ilgili faaliyetler kapsamında proje güzergâhlarının belirlenmesi ve yapım süreçlerinde BOTAŞ tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından izinlerin alınması, görüş ve değerlendirmelerin istihsali başta olmak Üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması, projeler ile ilgili gerekli katkı ve desteğin verilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Binalı YILDIRIM

Başbakan

Bu Yazıyı Paylaşın