altinoz.com.tr

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Temmuz 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31906

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1- 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bayilik lisansı süre uzatımı başvuruları, başvuru belgelerinin eksiksiz olması ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartları sağlaması koşuluyla bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan iki aylık süre şartı uygulanmaksızın sonuçlandırılır. Başvuru belgelerinin herhangi birinde eksiklik olması veya ilgili mevzuatta belirtilen koşullardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda başvuru iade edilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.