Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği

19 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29775

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Perakendeciler Konseyinin oluşumu ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Başkan: Perakendeciler Konseyi Başkanını,

ç) Genel Müdür: İç Ticaret Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,

e) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Komisyon: Perakendeciler Konseyi Çalışma Komisyonlarını,

g) Konsey: Perakendeciler Konseyini,

ğ) Müsteşar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarını,

h) Üye: Perakendeciler Konseyi üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Konseyin Oluşumu ve Görevleri

İlkeler

MADDE 4 – (1) Konsey, görüş ve önerilerini sektördeki aktörlerin katılımı ve işbirliği temelinde nesnel esaslara göre oluşturarak perakende ticaret politikalarına katkı sağlayan bir danışma organıdır.

(2) Konsey çalışmalarında, evrensel tüketici hakları ile perakende ticarete ilişkin yurt içi ve yurt dışı gelişmeler ve eğilimler gözetilerek analize, katılımcılığa ve uzlaşıya dayalı bir çalışma biçimi benimsenir.

Konseyin oluşumu

MADDE 5 – (1) Konsey, Müsteşar veya Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Doğal üyeler: Müsteşar veya Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü, Kooperatifçilik Genel Müdürü.

b) Temsilci üyeler:

1) Kamu kurum ve kuruluşları: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığını temsilen Müsteşar Yardımcısı veya Genel Müdür düzeyinde; Rekabet Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Türk Patent Enstitüsünü temsilen Başkan Yardımcısı düzeyinde birer üye.

2) Sivil toplum kuruluşları: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ile kendisine bağlı derneklere kayıtlı toplam üye sayısı en fazla olan üç tüketici dernekleri federasyonunun yönetim kurulu başkan veya üyesi, perakende sektörüne yönelik faaliyet yürüten federasyonların yönetim kurullarından üçer üye.

c) Seçilmiş üyeler: Perakende sektöründe iş deneyimi veya akademik çalışmaları bulunan kişiler arasından Bakan tarafından seçilen üç üye.

(2) Temsilci üyeler birden fazla kurum veya kuruluşu temsil edemez.

(3) Bu maddede belirtilmeyen sivil toplum kuruluşlarının Konseye üyelik taleplerinin sonuçlandırılmasına Bakan yetkilidir.

Federasyonların tespiti

MADDE 6 – (1) Tüketici federasyonları, kendilerine bağlı derneklerin üye sayılarını her yıl eylül ayı içinde yazılı olarak Bakanlığa bildirir. Bakanlığa bildirimde bulunanlar arasından en fazla dernek üyesine sahip federasyonlar ekim ayının ilk on günü içinde tespit edilerek Bakanlık internet sitesinde liste halinde ilan edilir. Sonuçlara, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde, bildirimde bulunan federasyonlar tarafından itiraz edilmemesi halinde liste kesinleşir ve Konseyde temsil edilecek federasyonlar bu listeye göre belirlenir. İtirazlar, Bakanlık tarafından on beş gün içinde karara bağlanır ve sonuç Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Konseyin görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Konseyin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Perakende ticaretin Kanunun amacına uygun olarak yapılmasını sağlamak üzere bu alanda politika üreten kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yapmak.

b) Perakende sektöründe yaşanan sorunları ve bu sorunlarla ilgili kamuoyu beklentilerini tespit etmek, alınacak önlemleri belirlemek ve bunlara ilişkin görüş ve önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek.

c) Perakende sektörüne ilişkin yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeleri sektöre yönelik politika üreten kurum ve kuruluşlara sunmak.

ç) Perakende ticaretle ilgili mevzuat çalışmalarına görüş bildirmek.

d) Çalışma komisyonları kurulmasına karar vermek.

e) Çalışma komisyonlarının faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde yayımlamak ve bu hususta kamuoyunu bilgilendirmek.

f) Kuruluş amaçları doğrultusunda diğer görevleri yapmak.

Başkan

MADDE 8 – (1) Konsey Başkanı, Müsteşar ya da Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısıdır.

(2) Başkanın görevleri şunlardır:

a) Konseyi yönetmek ve temsil etmek.

b) Konsey faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve gerekli açıklamaları yapmak.

c) Konsey çalışmalarının toplantı gündemine uygun ve düzen içinde yürütülmesini sağlamak.

ç) Genel Müdürlükçe hazırlanan gündemi onaylamak.

d) Konseyin toplantı tarih, saat ve yerini, gerektiğinde üyelerin de görüşünü alarak tespit etmek ve üyeleri toplantıya davet etmek.

Sekretarya

MADDE 9 – (1) Konseyin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

(2) Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak.

b) Konseyin raportörlük ve dosyalama faaliyetlerini yürütmek.

c) Üyelerin kasım ayının ilk on beş günü içinde yapacağı teklifleri de değerlendirerek gündemi hazırlamak ve Başkanın onayına sunmak.

ç) Konseyin toplantı tarih, saat, yer ve gündemini üyelere bildirmek.

d) Konsey toplantılarında alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek.

e) Çalışma komisyonu toplantılarına ilişkin ön hazırlıkları yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

f) Başkanın uygun göreceği diğer işleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Konseyin çalışma usul ve esasları

MADDE 10 – (1) Konsey, Başkan tarafından belirlenen tarihte, yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Olağan toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, üyelere toplantı gününden en az on beş gün önce yazılı olarak bildirilir. Başkan, doğrudan veya üye tamsayısının yarıdan fazlasının yazılı talebi üzerine Konseyi her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, üyelere toplantı tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bildirim elektronik posta veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yahut imza karşılığı elden yapılır.

(2) Konsey, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit çıkması halinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır. Alınan kararlar tutanağa bağlanır ve tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini tutanakta belirtir.

(3) Konsey toplantılarına, gündeme göre üyelerin dışında, Başkanın çağrısıyla Bakanlığın ilgili birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılabilir.

Komisyonlar

MADDE 11 – (1) Perakende sektörüne yönelik politika üretilmesine katkı sağlamak üzere perakendeciliğe ilişkin belirli hususlarda çalışmalar yapmak amacıyla Konsey tarafından çalışma komisyonları kurulabilir.

(2) Komisyon üyeleri, yapılacak çalışmanın niteliğine göre Konsey üyelerinin temsil ettiği kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşlardan Genel Müdürlükçe seçilir. Komisyonlar, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkanvekili seçer.

(3) Komisyon toplantılarında yapılan değerlendirmeler tutanağa bağlanır. Tutanaklar ve düzenlenen raporlar Konseyde değerlendirilmek üzere Sekretaryaya sunulur.

(4) Komisyonların çalışma usul ve esasları Konsey tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Giderler

MADDE 12 – (1) Üyeler ile çalışma komisyonlarına katılanların harcırahları, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Bakanlık bütçesinden ödenir.

(2) Konsey ve komisyonların kuruluş ve çalışmalarına ilişkin giderler ile diğer harcamalar Bakanlık bütçesinden karşılanır.

(3) Konsey ve komisyon üyelerince yurt içi ve yurt dışında yapılacak çalışmalara ilişkin giderler, Konseyde temsilcisi bulunan kurum veya kuruluşlarca karşılanabilir.

Üyeliğin sona ermesi

MADDE 13 – (1) Üyelik;

a) Doğal üyeliklerde, üyenin bulunduğu makam ve görevden ayrılması,

b) Temsilci üyeliklerde;

1) Üyenin temsil ettiği kurumdan ayrılması veya temsil edilen kurumun temsilcisini değiştirmesi,

2) Üyenin toplantılara üst üste iki kez katılmaması,

3) Üyenin, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine aykırı davranış veya 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre devlet memuru olmaya engel suçlardan biri nedeniyle mahkûm olması,

hallerinde sona erer.

(2) Konsey üyeliklerinin boşalması halinde, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak yeni üye belirlenir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın