2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı

19 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29775 (2. Mükerrer)

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 13/07/2016

Karar No  : 2016/15

Konu         : 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı

Yüksek Planlama Kurulunca;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 14/01/2016 tarihli ve 3699 sayılı, 18/02/2016 tarihli ve 12840 sayılı yazıları dikkate alınarak; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinatörlüğünde “2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” ile paralellik arz eden, paydaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, geçmiş dönem tecrübelerini, mevcut durumu, uluslararası uygulamaları dikkate alan ve paydaşların görüşleri doğrultusunda nihai hale getirilen ekli 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Belgesinin kabulüne, karar verilmiştir.

Yönetici Özeti

Dijital ağlar aracılığıyla etkileşimin küresel ölçeğe taşındığı günümüzde bilgiyi üretebilme, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilme yeteği ülkelerin 21. yüzyıldaki konumunu belirleyecektir. Sayısı ve niteliği sürekli artan teknolojik yenilikler insanlığın toplumsal, ekonomik ve kültürel ilişkilerine giderek hızlanan bir dinamizm getirmiştir. Günümüzde ürünler ve hizmetler, her zaman, her yerde ve alternatif yollarla kişi ve grupların ihtiyacına göre özelliştirilerek sunulabilmektedir. Ülkeler, içinde bulunduğumuz bu dönüşümü anlamak, değişen koşullara hazırlıklı olmak ve bu dinamik sürece yön verebilmek için büyük çabalar ortaya koymaktadır. Bu dönüşüme uyum sağlayabilen ülkeler ile geç kalan ülkeler arasındaki refah uçurumu da kaçılınmaz olarak artmaktadır.

Kararı görmek için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın