Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

14 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30535

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/3/2008 tarihli ve 26804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 479 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi hükümlerine ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İdare tarafından elektronik ortamda verilen uzaktan eğitim programını tamamlamak veya İdare tarafından düzenlenecek olan eğitime katılmak,”

“(2) Denizcilikle ilgili eğitim veren fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının güverte ve makine bölümü mezunları, Deniz Harp Okulu mezunları, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Güverte ve Makine bölümleri mezunları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri denizcilik alanı mezunlarına talep etmeleri halinde sınav şartı aranmadan ADB verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Şekli Ek-2’de belirlenen Amatör Denizci Belgesi, İdare tarafından düzenlenir ve sınavı başaran adaya veya yetkilendirdiği vekiline verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) ADB belgesi olmadığı halde özel tekne kullanan kişilere 1000 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.”

“(3) Bu maddedeki fiiller için, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan mutlak ceza tutarları, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’si ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/3/2008 26804
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 13/9/2009 27348
2- 2/10/2009 27364
3- 8/5/2014 28994

Eki için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın