Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile İlgili Uyumlaştırılmış Standartlara Dair Tebliğ

01 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30025

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre oyuncak güvenliğine ilişkin uyumlaştırılmış standartlar ve referans numaralarının belirlenmesidir.

Uyumlaştırılmış standartlar

MADDE 2 – (1) Oyuncakların Güvenliği Hakkındaki 18/6/2009 tarihli ve 2009/48/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ile ilgili uyumlaştırılmış Avrupa Birliği standartlarının listesi esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılmış standartların adları ve referans numaralarına ilişkin liste Ek’te verilmiştir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 4/4/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın