Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)

29 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29757

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 2 nci maddede belirtilen, bir ölçüm fonksiyonu olan cihaz ve sistemlerin, 5 inci maddede belirtilen hususlar çerçevesinde piyasada bulundurulması ve/veya kullanıma sunulması halinde taşıması gereken şartları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; su sayaçları (MI-001), gaz sayaçları ve hacim dönüştürme cihazları (MI-002), aktif elektrik enerji sayaçları (MI-003), ısı sayaçları (MI-004), su haricindeki sıvıların miktarlarını sürekli ve dinamik ölçen ölçme sistemleri (MI-005), otomatik tartı aletleri (MI-006), taksimetreler (MI-007), malzeme ölçerler (MI-008), boyutsal ölçüm cihazları (MI-009) ve egzoz gazı analiz cihazları (MI-010) ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-III ilâ EK-XII’de tanımlanan ölçü aletlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunadayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının belirlediği gerekleri ve uygulanabilmesi halinde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,

b) Alt montaj cihazı: Ölçü aletine özgü eklerde tanımlanan bir ölçü aletini, uyumlu olduğu diğer alt/ara montajlar veya bir başka ölçü aleti ile bir araya getiren ve bağımsız olarak fonksiyon ifa eden donanım cihazını,

c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) CE işareti: İmalatçı tarafından ölçü aletinin “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,

d) Dağıtıcı: Bir ölçü aletini piyasada bulunduran, tedarik zincirinde yer alan imalatçı ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan bir ölçü aletinin geri getirilmesini amaçlayan her türlü önlemi,

f) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

g) İmalatçı: Bir ölçü aletini imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi adı veya ticarî markası ile pazarlayan veya kendi amaçları doğrultusunda kullanıma sunan gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) İthalatçı: Bir ölçü aletini yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

ı) Kullanıma sunma: Bir ölçü aletinin, kullanım amaçları doğrultusunda son kullanıcı için ilk defa kullanımını,

i) Norm doküman: Uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatı (OIML) tarafından kabul edilen teknik özellikleri içeren dokümanı,

j) Ölçü aleti: 2 nci maddede belirtilen ölçüm fonksiyonuna sahip tüm cihaz ve sistemleri,

k) Piyasaya arz: Bir ölçü aletinin piyasada ilk defa bulundurulmasını,

l) Piyasada bulundurma: Bir ölçü aletinin ticarî bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

m) Piyasadan çekmek: Tedarik zincirindeki bir ölçü aletinin, piyasada bulundurulmasını önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri,

n) Teknik şartname: Bir ölçü aletinin karşılaması gereken teknik gereklilikleri öngören belgeyi,

o) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

ö) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,

p) Uygunluk değerlendirmesi: Ölçü aletlerine ilişkin bu Yönetmelikte yer alan temel gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

r) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standartını,

s) Uyumlaştırılmış ulusal standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarını uyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standartı olarak kabul edilip yayımlanan standartları,

ş) Üye devletler: Avrupa Birliğine üye devletleri,

t) Yasal metrolojik kontrol: Kamu yararı, kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu düzeni, tüketicilerin ve çevrenin korunması, vergi ve harçların toplanması, adil ticaret gibi sebeplerle bir ölçü aletinin ölçme işlemlerinin kontrolünü,

u) Yetkili temsilci: İmalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden yazılı vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kullanım Alanları, Alt Montaj Cihazlarına Uygulanabilirlik, Temel Gereklilikler,

Piyasada Bulundurma ve Kullanıma Sunma

Kullanım alanları

MADDE 5 – (1) Bakanlık, 2 nci maddede belirtilen ölçü aletlerinin; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen kullanım alanları dışındaki tüm alanlarda, kamu yararı, kamu sağlığı, kamu güvenliği, tüketicinin ve çevrenin korunması, vergi ve harçların toplanması, adil ticaret gibi sebeplerle yapılacak ölçüm işlerinde kullanılmasına müsaade edebilir.

Alt montaj cihazlarına uygulanabilirlik

MADDE 6 – (1) Alt montaj cihazları için temel gereklerin öngörüldüğü özel eklerin bulunduğu durumlarda, söz konusu ölçü aletine özgü ekte belirtilen gerekleri karşılaması koşuluyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Alt montaj cihazları ve ölçü aletleri, uygunluğun sağlanması amacıyla bağımsız şekilde ve ayrı ayrı değerlendirilebilir.

Temel gereklilikler

MADDE 7 – (1) Bir ölçü aleti, EK-I’de ve ilgili ölçü aletine özgü ekte yer alan temel gerekleri karşılamak zorundadır.

(2) Bakanlık, ölçü aletinin doğru şekilde kullanılması için gerekli olması hâlinde, EK- I’in 9 uncu maddesinde veya ilgili alete özgü eklerde belirtilen bilgileri Türkçe isteyebilir.

Piyasada bulundurma ve kullanıma sunma

MADDE 8 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelikte yer alan gereklilikleri karşılayan herhangi bir ölçü aletinin piyasada bulundurulmasını ve/veya kullanıma sunulmasını engelleyemez.

(2) Bakanlık, sadece bu Yönetmeliğin gereklerini karşılayan ölçü aletlerinin piyasada bulundurulması ve/veya kullanıma sunulmasını sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri alır.

(3) Bakanlık, bir ölçü aletinin, yerel iklim koşullarını sağlayacak şekilde kullanıma sunulmasını talep edebilir. Bu gibi durumlarda Bakanlık, EK-I’de yer alan Tablo-1’deki uygun üst ve alt sıcaklık limitlerini seçer ve amaçlanan kullanım yerinin açık ya da kapalı olup olmayacağını ve yoğunlaşan ya da yoğunlaşmayan nem koşullarını belirleyebilir.

(4) Bir ölçü aleti için farklı doğruluk sınıflarının belirtildiği durumlarda:

a) Ölçü aletine özgü ekler, ‘kullanıma sunma’ başlığı altında, belirli uygulamalar için kullanılacak doğruluk sınıflarını belirtebilir.

b) Bakanlık diğer tüm durumlarda; ülke içindeki tüm doğruluk sınıflarının kullanımına imkân sağlamak üzere, belirli durumlardaki uygulamalar için kullanılacak olan doğruluk sınıflarını, tanımlanan sınıflar içinden tespit eder.

c) (a) ve (b) bentlerinin amaçları dâhilinde, sahibinin seçimine bağlı olarak daha iyi bir doğruluk sınıfında olan ölçü aletleri kullanılabilir.

(5) Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun olmayan ölçü aletinin; uygunsuzluğunun görünür bir işaret ile açıkça gösterilmesi ve uygunsuzluk giderilinceye kadar piyasada bulundurulmayacağının ve kullanıma sunulmayacağının belirtilmesi halinde, ticari fuarlarda, sergilerde, gösterimlerde ve benzeri etkinliklerde sergilenmesine engel olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçıların yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) İmalatçılar, ölçü aletlerini piyasaya arz ederken ve/veya kullanıma sunarken söz konusu ölçü aletinin EK-I’de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gerekliliklere uygun olarak tasarlandığını ve imal edildiğini temin eder.

(2) İmalatçılar, 17 nci maddede yer alan teknik dosyayı hazırlar ve 16 ncı maddede belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerini yapar veya yaptırır. Bir ölçü aletinin, bu Yönetmelikteki gerekliliklere uygunluğunun söz konusu uygunluk değerlendirme işlemleri ile kanıtlandığı durumlarda, imalatçılar AB uygunluk beyanı hazırlar ve ölçü aletine CE işareti ile ilave metroloji işaretlerini iliştirir.

(3) İmalatçılar, teknik dosyayı ve AB uygunluk beyanını, ölçü aleti piyasaya arz edildikten on yıl sonrasına kadar saklar.

(4) İmalatçılar, seri üretim sırasında bu Yönetmeliğe uygunluğun devam ettirilmesi için, ilgili işlemlerin uygulanmasını sağlar. Ölçü aletinin tasarımında, özelliklerinde veya ölçü aletinin uygunluğunun dayanak olarak alındığı uyumlaştırılmış Avrupa standartları, norm dokümanlar ve diğer teknik şartnamelerde meydana gelen değişiklikler yeterince dikkate alınır. Ölçü aletinin performansı açısından uygun görüldüğünde, imalatçılar, piyasada bulundurulan ölçü aletlerinin numune testini gerçekleştirir, incelemeleri yapar ve gerekli olduğu durumlarda şikâyetlerin, uygunsuz ölçü aletlerinin ve geri çağrılan ölçü aletlerinin kaydını tutar ve dağıtıcıları bilgilendirir.

(5) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri ölçü aletlerinin tespit edilmesini sağlayacak tip, parti veya seri numarası taşımasını veya ölçü aletinin boyutunun veya özelliklerinin buna elverişli olmadığı durumlarda gerekli bilgilerin ölçü aletine eşlik eden bir belgede ve eğer varsa ambalaj üzerinde EK-I’in 9.2 nci maddesine uygun şekilde mevcut olmasını sağlar.

(6) İmalatçılar isimlerini, kayıtlı ticari isimlerini veya kayıtlı ticari markalarını ve kendilerine ulaşılabilecek posta adreslerini ölçü aleti üzerinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda ölçü aletine eşlik eden bir belgede ve eğer varsa ambalaj üzerinde EK-I’in 9.2 nci maddesine uygun şekilde belirtir. Adres, imalatçıya ulaşılabilecek tek bir noktayı işaret eder. İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olur.

(7) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri ölçü aletinin yanında, AB uygunluk beyanının Türkçe veya Bakanlıkça kabul edilen bir dilde kopyasının, kullanım talimatları ve EK-I’in 9.3 üncü maddesinde belirtilen bilgilerin ise Türkçe bulunmasını sağlar. Bu gibi talimatlar ve bilgiler ile tüm etiketler açık, anlaşılır ve belirgin olur. AB uygunluk beyanının AB üyesi ülkelerin dillerinde düzenlendiği durumlarda, beyana Türkçe tercümesi de eklenir. Beyan, gerektiği her durumda güncellenir.

(8) Piyasaya arz ettikleri ölçü aletinin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bilen veya bilmesi gereken imalatçılar, söz konusu ölçü aletinin uygun hâle getirilmesi, gerekli olduğunda piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici tedbirleri derhal alır. Buna ek olarak piyasada bulundurulan ölçü aletinin risk teşkil ettiği durumlarda imalatçılar, özellikle de uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek Bakanlığı ve ölçü aletini piyasada bulundurdukları Üye Devletlerin yetkili otoritelerini derhal bilgilendirir.

(9) Bakanlığın talebine istinaden; imalatçılar söz konusu ölçü aletinin bu Yönetmeliğe uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, yazılı olarak veya elektronik ortamda, Türkçe ve/veya Bakanlıkça kabul edilen bir dilde Bakanlığa sunarlar. İmalatçılar; Bakanlığın talebi üzerine, piyasaya arz ettikleri ölçü aletlerinin teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan herhangi bir tedbir sırasında Bakanlık ile işbirliği yaparlar.

Yetkili temsilciler

MADDE 10 – (1) İmalatçı, yazılı bir görevlendirme yapmak suretiyle yetkili bir temsilci atayabilir. 9 uncu maddenin birinci fıkrasında öngörülen yükümlülükler ve ikinci fıkrasında yer alan teknik dosya hazırlama yükümlülüğü, yetkili temsilcilerin sorumluluğunda değildir.

(2) Yetkili temsilci, imalatçıdan aldığı yetki dâhilinde belirtilen görevleri yerine getirir. Bu yetkiler, yetkili temsilcinin en azından aşağıda belirtilen hususları yerine getirmesine izin verir:

a) AB uygunluk beyanının ve teknik dosyanın, ölçü aletinin piyasaya arzını takip eden on yıl boyunca, Bakanlığa sunulmak üzere saklamak.

b) Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden bir ölçü aletinin uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmak.

c) Bakanlığın talebi üzerine, yetkileri dâhilindeki ölçü aletinin teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan herhangi bir tedbir sırasında Bakanlık ile işbirliği yapmak.

İthalatçıların yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) İthalatçılar, yalnızca bu Yönetmeliğe uygun ölçü aletlerini piyasaya arz eder.

(2) İthalatçılar, ölçü aleti piyasaya arz edilmeden ve/veya kullanıma sunulmadan önce, imalatçıların 16 ncı maddede belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerini gerçekleştirdiğini garanti etmek zorundadır. İthalatçılar ayrıca, imalatçının teknik dosyasını hazırladığından, ölçü aletinin CE işaretini ve ek metroloji işaretlerini taşıdığından, ürünün beraberinde AB uygunluk beyanı ile gerekli belgelerin bulunduğundan ve imalatçının, 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen gereklilikleri karşılamasından sorumludur. İthalatçı, ölçü aletinin EK-I’de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gerekliliklere uygun olmadığını değerlendirdiği veya bundan şüphelendiği hallerde, uygunluk sağlanmadan, söz konusu ölçü aletini piyasaya arz edemez veya kullanıma sunamaz. İthalatçı; ölçü aletinin bir risk taşıdığı durumda, imalatçıyı ve Bakanlığı bu hususla ilgili bilgilendirir.

(3) İthalatçılar; isimlerini, kayıtlı ticari isimlerini veya kayıtlı ticari markalarını ve kendilerine ulaşılabilecek iletişim bilgilerini ölçü aleti üzerinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda, ölçü aletinin beraberinde bulunan bir belgede ve eğer varsa ambalaj üzerinde EK- I’in 9.2 nci maddesine uygun şekilde belirtir. İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olur.

(4) İthalatçılar, ölçü aletinin yanında Türkçe kullanım talimatlarını ve EK-I’in 9.3 üncü maddesinde belirtilen bilgilerin bulunmasını sağlar.

(5) İthalatçılar; bir ölçü aleti kendi sorumlulukları altındayken ölçü aletinin saklama veya taşıma koşullarının, EK-I’de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gerekliliklere uygunluğunu tehlikeye atmayacak özellikte olmasını sağlar.

(6) İthalatçılar, ölçü aletinin performansı açısından uygun görülmesi halinde, piyasada bulundurulan ölçü aletlerinin numune testini gerçekleştirir, incelemeleri yapar ve gerekli olduğu durumlarda şikâyetlerin, uygunsuz ölçü aletlerinin ve geri çağrılan ölçü aletlerinin kaydını tutar ve izlemelerin tümüne dair dağıtıcıları bilgilendirir.

(7) İthalatçılar, piyasaya arz ettikleri ölçü aletinin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği durumlarda veya bilmesinin gerektiği hallerde, söz konusu ölçü aletinin uygun hâle getirilmesi, gerekli olduğunda piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici tedbirleri derhal alır. Ölçü aletinin bir risk teşkil ettiği durumlarda, ithalatçılar, özellikle uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek bu hususta Bakanlığı derhal uyarır.

(8) İthalatçılar, ölçü aleti piyasaya arz edildikten sonraki on yıl boyunca, AB uygunluk beyanının bir kopyasını Bakanlığa sunmak üzere saklar ve teknik dosyasının da talep edilmesi hâlinde Bakanlığa sunulmak üzere mevcut olmasını sağlar.

(9) İthalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, söz konusu ölçü aletinin Yönetmeliğe uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, Türkçe veya Bakanlığın talep ettiği bir dilde yazılı olarak veya elektronik ortamda Bakanlığa sunar. İthalatçılar, Bakanlığın talebi üzerine, piyasaya arz ettikleri ölçü aletlerinin teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınacak tedbirler sırasında Bakanlık ile işbirliği yapar.

Dağıtıcıların yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Dağıtıcılar bir ölçü aletini piyasada bulundururken ve/veya kullanıma sunarken, bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uyar.

(2) Dağıtıcılar, bir ölçü aletini piyasada bulundurmadan ve/veya kullanıma sunmadan önce ölçü aletinin CE işareti ve ek metroloji işaretlerini taşıdığını, beraberinde AB uygunluk beyanı, gerekli dokümanlar ve EK-I’in 9.3 üncü maddesinde belirtilen Türkçe talimat ve bilgilerin bulunduğunu ve imalatçının ve ithalatçının, sırasıyla 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ve 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gereklilikleri karşıladığını doğrular. Dağıtıcının, ölçü aletinin EK-I’de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gerekliliklere uymadığını değerlendirmesi veya şüpheye düşmesi hâlinde, uygunluğu sağlanmadan söz konusu ölçü aletini piyasada bulunduramaz veya kullanıma sunamaz. Dağıtıcı, ölçü aletinin bir risk teşkil ettiği durumlarda imalatçıyı veya ithalatçıyı ve Bakanlığı bu hususta bilgilendirir.

(3) Dağıtıcılar, bir ölçü aleti kendi sorumlulukları altındayken ölçü aletinin saklama veya taşıma koşullarının, EK-I’de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gerekliliklere uygunluğunu tehlikeye atmayacak özellikte olmasını sağlar.

(4) Piyasada bulundurdukları veya kullanıma sundukları bir ölçü aletinin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği durumlarda veya bilmesinin gerektiği hallerde dağıtıcılar, söz konusu ölçü aletini uygun hale getirmek ve gerekmesi halinde piyasadan geri çekmek veya geri çağırmak için gerekli olan önlemlerin alındığından emin olması gerekir. Buna ek olarak ölçü aletinin bir risk teşkil ettiği durumlarda, dağıtıcılar Bakanlığı özellikle de uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek bu hususta bilgilendirir.

(5) Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, dağıtıcılar ölçü aletinin uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri yazılı olarak veya elektronik ortamda sağlar. Dağıtıcılar, Bakanlığın talebi üzerine, piyasada bulundurdukları ölçü aletlerinin teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınacak tedbirler sırasında Bakanlık ile işbirliği yapar.

İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçılar ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar

MADDE 13 – (1) İthalatçı veya dağıtıcının bir ölçü aletini kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz ettiği veya hâlihazırda piyasaya arz edilmiş bir ölçü aletini, bu Yönetmeliğe uygunluğunu etkileyecek bir şekilde değiştirdiği hallerde, ithalatçı veya dağıtıcı bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda imalatçı olarak kabul edilir ve imalatçıların 9 uncu maddesinde yer alan yükümlülüklerine tabi olur.

İktisadi işletmecilerin tanımlanması

MADDE 14 – (1) Kendilerine bir ölçü aleti tedarik etmiş olan herhangi bir iktisadi işletmeci veya bir ölçü aletini tedarik ettikleri herhangi bir iktisadi işletmeci talep üzerine Bakanlığa gerekli bilgileri verir.

(2) İktisadi işletmecilerin, kendilerine ölçü aleti tedarik edildikten sonraki on yıl boyunca ve kendileri bu ölçü aletini tedarik ettikten sonra on yıl boyunca birinci fıkrada belirtilen bilgileri sunabilmeleri gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ölçü Aletlerinin Uygunluğu

Ölçü aletlerinin uygunluk varsayımı

MADDE 15 – (1) Bakanlık, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standartlarına veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan ölçü aletlerinin, bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında EK-I’de ve ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gereklere uygun olduğunu varsayar.

(2) Bakanlık, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde listesi yayımlanmış olan norm dokümanların ilgili bölümlerine uygun olan ölçü aletlerini, EK-I’de ve söz konusu norm dokümanlarının bir kısmını içeren ilgili ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gerekliliklere uygun olarak kabul eder.

(3) İmalatçı, EK-I’de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gerekliliklere uygun olan herhangi bir teknik çözümü kullanmayı tercih edebilir. İmalatçı; uygunluk varsayımından yararlanmak için birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standartları veya norm dokümanlarda yer alan çözümleri doğru şekilde uygular.

(4) Bakanlık, test programının birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan ilgili dokümanlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve test sonuçlarının temel gerekliliklere uygun bulunması durumunda, 17 nci maddenin üçüncü fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen ilgili testlere uygunluğu da kabul eder.

Uygunluk değerlendirme işlemleri

MADDE 16 – (1) Bir ölçü aletinin temel gereklere ilişkin uygunluk değerlendirmesi, imalatçının ölçü aletine özgü eklerde belirtilen uygunluk değerlendirmesi işlemlerinden seçeceği birini uygulaması ile yerine getirilir.

(2) Uygunluk değerlendirme işlemleri EK-II’de tanımlanmıştır.

(3) Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili kayıt ve yazışmalar, Türkçe veya Bakanlıkça kabul edilen bir dilde yapılır.

Teknik dosya

MADDE 17 – (1) Teknik dosya, bir ölçü aletinin tasarım, imalat ve çalışmasını anlaşılır ve bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak şekilde düzenlenir.

(2) Teknik dosya, aşağıdaki hususları sağlayacak şekilde detaylandırılır:

a) Metrolojik karakteristiklerin tanımlanması.

b) Uygun yöntemler kullanılarak doğru ayarlandığında üretilen ölçü aletlerinin metrolojik performansının yeniden üretilebilirliği.

c) Ölçü aletinin doğruluğu.

(3) Teknik dosyanın mümkün olduğunca ölçü aletinin tipi ve/veya tanımı ile uygunluk değerlendirmesi için aşağıdaki hususları içermesi gerekir:

a) Ölçü aletinin genel tanımı.

b) Tasarım ve imalat çizimleri, bileşenler, alt montaj cihazları ve devreleri gibi unsurların planları.

c) Uygun üretimi sağlamak için imalat işlemleri.

ç) Uygulanabildiği durumlarda, elektronik cihazların, özelliklerini ve çalışmasını açıklamak üzere; çizim, diyagram, mantık akış diyagramı ve genel yazılım bilgilerini içeren tanımı.

d) Ölçü aletinin çalışmasını da içeren, (b), (c) ve (ç) bentlerinin anlaşılması için gerekli tanımlamaları ve açıklamaları.

e) 15 inci maddede atıfta bulunulan, referansları Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanmış, tamamen veya kısmen uygulanan uyumlaştırılmış Avrupa standartları ve/veya norm dokümanların listesi.

f) 15 inci maddede atıfta bulunulan uyumlaştırılmış Avrupa standartları ve/veya norm dokümanlarının uygulanmadığı durumlarda, geçerli olan diğer ilgili teknik şartnamelerin bir listesi de dâhil olmak üzere, temel gerekliliklerin karşılanması için benimsenen çözümlerin açıklamaları.

g) Tasarım hesaplamalarının ve incelemelerin sonuçları.

ğ) Gerekmesi halinde tip ve/veya ölçü aletlerinin beyan edilmiş tanımlı çalışma şartları ve belirlenmiş çevresel bozukluklar altında bu Yönetmeliğin gerekleri ile gaz, su, ısı ve su haricindeki sıvı sayaçlarının dayanıklılık özelliklerine uygun olduğunu gösteren ilgili test sonuçları.

h) Tasarımdakiler ile aynı parçaları içeren ölçü aletleri ile ilgili AB tip inceleme belgeleri veya AB tasarım inceleme belgeleri.

(4) İmalatçı, mühürlerin ve işaretlerin uygulandığı yerleri belirtir.

(5) İmalatçı, gerekli olması halinde ölçü aletinin arabirimlere ve alt montaj cihazlarına uygunluk şartlarını gösterir.

AB uygunluk beyanı

MADDE 18 – (1) AB uygunluk beyanı, EK-I’de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gerekliliklerin yerine getirildiğini beyan eder.

(2) AB uygunluk beyanı, EK-XIII’te belirtilen şekilde olur; EK-II’de ortaya konulan ilgili modüllerde belirtilen unsurları içerir, sürekli olarak güncellenir ve Türkçeye tercüme edilir.

(3) Bir ölçü aletinin AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olduğu durumlarda, bu teknik düzenlemelerin tümüne ilişkin olarak yalnızca bir AB uygunluk beyanı hazırlanır. Beyan metni, ilgili teknik düzenlemelerin adlarını ve yayım referanslarını içerir.

(4) İmalatçı, AB uygunluk beyanını hazırlayarak, beyana konu ölçü aletinin bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu üstlenir.

Uygunluk işareti

MADDE 19 – (1) Ölçü aletinin bu Yönetmeliğe uygunluğu, ölçü aletinin üzerinde 20 nci maddede belirtildiği şekilde CE işareti ile ek metroloji işaretinin mevcut bulunmasıyla gösterilir.

CE işareti ve ek metroloji işaretine ilişkin genel ilkeler

MADDE 20 – (1) CE işareti, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde ortaya koyulan genel ilkelere tabidir.

(2) Ek metroloji işareti, bir dikdörtgen içinde büyük ‘M’ harfi ve işaretin ürün üzerine iliştirildiği yılın son iki rakamından oluşur. Dikdörtgenin yüksekliği, CE işaretinin yüksekliğine eşit olur.

(3) “CE” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde ortaya koyulan genel ilkeler, gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle ek metroloji işaretine uygulanır.

CE işaretinin ve ek metroloji işaretlerinin iliştirilmesine ilişkin kural ve şartlar

MADDE 21 – (1) CE işareti ve ek metroloji işareti, ölçü aletine veya ölçü aletinin bilgi levhasına görünür, okunur ve silinemeyecek bir şekilde iliştirilir. Ölçü aletinin yapısı sebebiyle bunun mümkün olmadığı veya olmayacağı durumlarda, söz konusu işaretler ölçü aletinin beraberindeki belgelere ve eğer varsa ambalaja iliştirilir.

(2) Bir ölçü aletinin, alt montaj cihazı olmayan ve beraber çalışan bir dizi cihazdan oluşması durumunda, CE işareti ve ek metroloji işareti, ölçü aletinin ana cihazına iliştirilir.

(3) CE işareti ve ek metroloji işareti, ölçü aleti piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.

(4) CE işareti ve ek metroloji işareti, gerekli görüldüğü hallerde ölçü aletine imalat işlemi sırasında iliştirilir.

(5) Ek metroloji işareti, CE işaretinin hemen yanında bulunur. CE işareti ve ek metroloji işaretinin yanında, onaylanmış kuruluşun EK-II’de belirtilen imalat kontrol aşamasına katılmış olması durumunda, bu kuruluşun kimlik kayıt numarası da bulunur. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kuruluşun kendisi tarafından veya vereceği talimatlar doğrultusunda, imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir. İlgili onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası silinmez veya kaldırıldıktan sonra yok olacak özellikte olmak zorundadır.

(6) CE işareti, ek metroloji işareti ve uygun olduğunda onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasının yanında, özel bir riski veya kullanımı belirten başka bir işaret bulunabilir.

(7) Bakanlık, CE işaretinin doğru şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli önlemleri alır ve söz konusu işaretin uygunsuz kullanımı hâlinde ilgili yaptırımları uygular.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Bildirimi

Bildirim

MADDE 22 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik uyarınca üçüncü taraf uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilmesi uygun görülen kuruluşları, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve diğer Üye Devletlere bildirir.

(2) Bakanlık, 5 inci maddede yer alan ölçüm işlerine ilişkin herhangi bir mevzuatı yürürlüğe koymamışsa ilgili ölçü aletine ilişkin uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmek üzere bir kuruluş atamak ve bildirimde bulunmak hakkını saklı tutar.

Görevlendirmeden sorumlu mercii

MADDE 23 – (1) Bakanlık, TÜRKAK tarafından akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi ile 28 inci maddenin hükümlerine uygunluk da dâhil olmak üzere onaylanmış kuruluşların izlenmesine ilişkin gerekli yöntemlerin oluşturulması ve yürütülmesinden sorumludur.

Onaylanmış kuruluşları görevlendiren Bakanlığa dair esaslar

MADDE 24 – (1) Bakanlık idareci ve personeli, onaylanmış kuruluş adayları ile herhangi bir çıkar ilişkisinde bulunamaz.

(2) Bakanlık, faaliyetlerinin bağımsızlık ve tarafsızlığını koruyacak şekilde yapılanmak ve çalışmak zorundadır.

(3) Bakanlık, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmasına ilişkin her bir kararın, yeterlilik incelemesi yapmış olan personelden farklı olan yetkin personelce alınmasını sağlayacak şekilde yapılanmak zorundadır.

(4) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca yürütülen faaliyetleri ya da ticarî veya rekabete dayalı danışmanlık hizmetlerini teklif ve temin edemez.

(5) Bakanlık elde ettiği bilgilerin gizliliğini sağlamak zorundadır.

(6) Bakanlık görevlerini gereğince yerine getirebilmek için yeterli sayıda yetkili personel çalıştırmak zorundadır.

Onaylanmış kuruluşları görevlendiren Bakanlığın bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 25 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi, görevlendirilmesi ve onaylanmış kuruluşların izlenmesine ilişkin yöntemlerin yanı sıra bu yöntemlerde meydana gelecek her türlü değişikliği Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlarda aranacak nitelikler

MADDE 26 – (1) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi için, iki ilâ on birinci fıkralarında belirtilen gereklilikleri karşılaması gerekir.

(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine uygun bir şekilde oluşturulurlar. Bu kuruluşlar, tüzel kişiliğe sahiptir.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunacağı işletme veya değerlendireceği ürün ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve üçüncü bir taraf niteliğindedir. Bağımsızlığına halel gelmediği ve herhangi bir çıkar çatışması yaşanmadığı sürece, değerlendirdiği ölçü aletlerinin tasarım, imalat, tedarik, montaj, kullanım veya bakım süreçlerine dâhil olan teşebbüsleri temsil eden iş derneği veya meslek federasyonuna ait olan bir kuruluş, üçüncü taraf kuruluş olarak değerlendirilebilir.

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, kuruluşun üst kademe yönetimi ve uygunluk değerlendirmesi görevlerini icra eden personeli; değerlendirdikleri ölçü aletlerinin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan kişi veya bu tarafların temsilcisi olamaz. Bu durum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetleri için gerekli olan ve değerlendirmeye tabi tutulan ölçü aletlerinin kullanımını veya bu gibi ölçü aletlerinin kişisel amaçlarla kullanımını kapsamaz. Uygunluk değerlendirme kuruluşu ayrıca aşağıdaki gereklilikleri de sağlamak zorundadır:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst kademe yönetimi ve uygunluk değerlendirmesi görevlerini icra eden personeli, bu ölçü aletlerinin tasarım, imalat veya yapım, pazarlama, kurulum, kullanım veya bakım süreçlerine doğrudan dâhil olamaz veya bu süreçlere dâhil olan üçüncü tarafları temsil edemez; onaylanmış oldukları uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle ilgili olarak değerlendirme konusundaki bağımsızlıkları veya süreç bütünlüğüyle çelişebilecek herhangi bir faaliyete dâhil olamaz. Bu husus, bilhassa danışmanlık hizmetleri için geçerlidir.

b) Uygunluk değerlendirmesinin amaçları dâhilinde, (a) bendindeki hükümler, imalatçı ve uygunluk değerlendirme kuruluşu arasında teknik bilgi alışverişini engellemez.

c) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, kendilerine bağlı kuruluşların veya taşeronların faaliyetlerinin, gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini, bağımsızlığını veya tarafsızlığını etkilemediğini temin eder.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve bu kuruluşların personeli, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini en üst düzey mesleki doğruluk ve ilgili alanda gerekli teknik yeterlilik çerçevesinde yürütürler ve gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili, özellikle bu faaliyetlerin sonuçlarıyla ilgili çıkarları olan kişiler veya insan gruplarına yönelik kararlarını veya bu faaliyetlerin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü baskı ve mali teşvikten uzak dururlar.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, bizzat kendisi veya kendi adına ve kendi sorumluluğu altında başkası tarafından yürütmek üzere, EK-II’de belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirebilecek kabiliyete sahip olması gerekir. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, her uygunluk değerlendirme işlemi ve onaylanmış olduğu her ölçü aleti türü veya kategorisi için aşağıda belirtilen unsurları her zaman hazır bulundurur:

a) Uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirebilmek üzere yeterli ve uygun tecrübe ile teknik bilgiye sahip personel.

b) Uygunluk değerlendirme işlemlerinin şeffaflığını ve yeniden üretilebilirliğini sağlayacak şekilde, uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilirken göz önünde bulundurulan işlemlere ilişkin açıklamalar, onaylanmış kuruluş olarak yürüttüğü görevler ile diğer faaliyetleri arasındaki ayrımı sağlayacak uygun politika ve yöntemler.

c) Faaliyetlerin yerine getirilmesi için, bir teşebbüsün büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, yapısını, söz konusu ölçü aleti teknolojisinin karmaşıklık derecesini ve imalat sürecinin seri veya kitle üretimi niteliğinde olmasını göz önünde bulunduran yöntemler.

ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile bağlantılı teknik ve idari görevleri uygun bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli araçlara ve tüm ekipman veya tesislere erişim imkânı.

(7) Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle sorumlu personelin;

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış olduğu tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerini kapsayan eksiksiz teknik ve mesleki eğitime,

b) Yürüttükleri değerlendirmelerin gerekliliklerine ilişkin yeterli seviyede bilgi ve söz konusu değerlendirmeleri gerçekleştirebilmeleri için gerekli yetkiye,

c) EK-I’de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel bilgilere, mevcut uyumlaştırılmış Avrupa standartları ve norm dokümanlara ve AB mevzuatı ile ulusal mevzuatın ilgili hükümlerine dair yeterli bilgi birikimine ve bunların idrakine,

ç) Değerlendirmelerin gerçekleştiğini gösterecek sertifika, kayıt ve raporları tutma becerisine,

sahip olması gerekir.

(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, üst düzey yönetimin ve uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle sorumlu personelin tarafsızlığı güvence altına alınır. Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetimin ve uygunluk değerlendirme görevlerini yürütmekle sorumlu personelin maaşları gerçekleştirilen değerlendirmelerin sayısına veya söz konusu değerlendirmelerin sonuçlarına göre belirlenemez.

(9) Yükümlülük, Bakanlık tarafından ulusal mevzuata uygun olarak üstlenilmemişse veya uygunluk değerlendirmesinden doğrudan Bakanlık sorumlu değilse uygunluk değerlendirme kuruluşları sorumluluk sigortası yaptırır.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli, Bakanlık yetkilileri ile yapacakları bilgi alışverişi dışında, EK-II veya onu yürürlüğe koyan ilgili mevzuatın herhangi bir hükmü kapsamında görevlerini yerine getirirken edindikleri tüm bilgilere ilişkin mesleki gizliliğe uyar ve mülkiyet haklarını korur.

(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili standardizasyon faaliyetleri ve ilgili Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırılması kapsamında kurulan onaylanmış kuruluş koordinasyon grubunun faaliyetlerine katılır veya uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle sorumlu personelinin söz konusu faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar ve bahsedilen grubun çalışmalarının sonucunda alınan idari kararları ve oluşturulan belgeleri genel kılavuz olarak uygular.

Onaylanmış kuruluşların uygunluk varsayımı

MADDE 27 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standartları veya bu standartların referansları Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanmış kısımlarına uygunluğunu kanıtladığı durumlarda; 26 ncı maddede ortaya koyulan gerekliliklerin mevcut uyumlaştırılmış Avrupa standartları kapsamında yer alması kaydıyla belirtilen gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.

Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri

MADDE 28 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirmesi ile bağlantılı belirli görevleri şube, temsilcilik ve yükleniciye verdiği durumlarda, görevlendirdiği şube, temsilcilik ve yüklenicinin 26 ncı maddede ortaya konulan gereklilikleri karşıladığını temin eder ve Bakanlığı gerektiği şekilde bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar; görevlendirdikleri taşeron veya bağlı kuruluşların yerleşik oldukları yere bakılmaksızın bu taşeron veya bağlı kuruluşlar tarafından yerine getirilen görevler için tam sorumludur.

(3) Onaylanmış kuruluşlar faaliyetlerini, yalnızca müşteriyle mutabakata varılması halinde taşerona verebilir veya bağlı bir kuruluşuna yaptırabilir.

(4) Onaylanmış kuruluşlar, görevlendirdikleri taşeron veya bağlı kuruluşların yeterliliklerinin ve EK-II uyarınca yaptıkları işlerin değerlendirilmesiyle ilgili belgeleri Bakanlığın bilgisine sunar.

İşletme içi akredite birimler

MADDE 29 – (1) İşletme içi akredite birim, EK-II Modül A2 ve Modül C2’de belirtilen işlemleri yerine getirme amacıyla bir kısmını oluşturduğu teşebbüs için uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kullanılabilir. İşletme içi akredite birim, teşebbüsün ayrı ve farklı bir kısmını teşkil eder ve değerlendirdiği ölçü aletlerinin tasarım, imalat, tedarik, kurulum, kullanım veya bakımıyla ilişkili süreçlerde yer alamaz.

(2) İşletme içi akredite birim, aşağıdaki gereklilikleri yerine getirir:

a) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesi uyarınca akredite olmuş olmak.

b) Birimin ve birimin personelinin, organizasyon açısından ayırt edilebilir olması ve bir kısmını teşkil ettikleri işletmede tarafsız olmalarını sağlayan ve bunu TÜRKAK’a kanıtlayan raporlama yöntemlerine sahip olması.

c) Birimin veya birimin personelinin, değerlendirdikleri ölçü aletinin tasarımı, imalat, tedariki, kurulumu, kullanılması ve bakımından sorumlu olmaması ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili karar verme bağımsızlıkları veya bütünlükleri ile çatışabilecek herhangi bir faaliyete dâhil olmamak.

ç) Yalnızca bir parçası olduğu teşebbüse hizmet sağlamak.

(3) İşletme içi akredite birim, Üye Devletlere veya Komisyona bildirilmez, ancak akreditasyonuna ilişkin bilgiler, bir kısmını teşkil ettiği teşebbüs tarafından veya TÜRKAK tarafından talebi üzerine Bakanlığa ibraz edilir.

Başvuru

MADDE 30 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Bakanlığa, onaylanmış kuruluş olarak atanmak üzere başvuruda bulunur.

(2) Başvuru ile birlikte başvuru sahibi kuruluşun yetkin olduğunu ileri sürdüğü uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri, uygunluk değerlendirmesi modülü veya modülleri ve ölçü aleti veya ölçü aletlerine ilişkin açıklamaların yanı sıra mevcut olması halinde, söz konusu uygunluk değerlendirme kuruluşunun 26 ncı maddede yer alan gereklilikleri karşıladığını doğrulayan, TÜRKAK tarafından verilmiş akreditasyon belgesi teslim edilir.

Bildirim usulü

MADDE 31 – (1) Bakanlık, yalnızca, 26 ncı maddede düzenlenen gereklilikleri karşılayan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını görevlendirir.

(2) Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve Üye Devletlere yapılacak bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.

(3) Bildirim; her kuruluşun onaylanmış olduğu ölçü aletleri çeşitlerine ilişkin bilgileri ve ilgili olduğu durumlarda doğruluk sınıflarını, ölçüm aralığını, ölçüm teknolojisini ve aletin, bildiriminin kapsamını belirleyen herhangi bir diğer özelliğini, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini, uygunluk değerlendirmesi modülü veya modülleri ve ilgili ölçü aleti veya aletlerine ilişkin tüm ayrıntıların yanı sıra ilgili kuruluşun yetkinliğini doğrulayan bilgileri içerir.

(4) Akreditasyon belgesi olan onaylanmış kuruluş adayının Komisyona bildirim tarihinden itibaren, iki hafta süre içinde Komisyon veya Avrupa Birliğine üye devletler, bildirimi yapılan onaylanmış kuruluş adayının yeterliliği hakkında ek bilgi isteyebilir veya itirazda bulunabilir. Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesi üzerine Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak atar.

(5) Bakanlık, yaptığı bildirimlerde meydana gelen her türlü değişikliği Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve Üye Devletlere bildirir.

Görevlendirmelerde değişiklikler

MADDE 32 – (1) Bakanlığın, onaylanmış kuruluşun 26 ncı maddede belirtilen gereklilikleri karşılamadığını veya yükümlülüklerini yerine getiremediğini tespit etmesi veya bu yönde bilgilendirilmesi halinde, ilgili gerekliliklerin karşılanmaması veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunun ciddiyetine bağlı olarak Bakanlık, kuruluşun faaliyetlerini uygun şekilde kısıtlar, askıya alır veya statüsünü kaldırır; bu kararını derhal Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve Üye Devletlere bildirir.

(2) Faaliyetlerin kısıtlanması, askıya alınması veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verilmesi halinde ya da onaylanmış kuruluşun faaliyetini kendi sona erdirdiği durumlarda Bakanlık, söz konusu onaylanmış kuruluşun dosyalarının başka bir onaylanmış kuruluş tarafından işleme alınmasını veya talepleri halinde kendisine sunulmak üzere hazır bulundurulmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğinin incelenmesi ve itiraz usulü

MADDE 33 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine temel oluşturan veya yeterliliğini koruduğuna ilişkin tüm bilgileri talep üzerine Komisyona sunmak üzere Ekonomi Bakanlığına bildirir.

(2) Bakanlık, Komisyon veya Üye Devletlerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen usulü takip eder.

Onaylanmış kuruluşların çalışmalarına ilişkin yükümlülükler

MADDE 34 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, EK-II’de öngörülen uygunluk değerlendirme işlemlerine uygun olarak uygunluk değerlendirmesi yapar.

(2) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri, iktisadi işletmeciler üzerinde gereksiz yük oluşturmaktan kaçınarak orantılı bir şekilde yapılır. Uygunluk değerlendirme kuruluşları, faaliyetlerini, bir teşebbüsün büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörün yapısını, söz konusu ölçü aletinin kullandığı teknolojinin karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin seri veya kitle üretimi niteliğinde olmasını göz önünde bulundurarak gerçekleştirir. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bunu yaparken ilgili ölçü aletinin bu Yönetmeliğe uygunluğu için gerekli hassasiyeti ve koruma seviyesini sağlar.

(3) Onaylanmış kuruluş, imalatçının EK-I’de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde veya eşdeğer uyumlaştırılmış Avrupa standartları, norm dokümanlarında veya diğer teknik şartnamelerde ortaya koyulan temel gereklilikleri karşılamadığını tespit ettiğinde, imalatçıdan gerekli düzeltici önlemleri almasını talep eder ve bu imalatçıya uygunluk belgesi vermez.

(4) Onaylanmış kuruluşun, düzenlediği uygunluk belgesinin ardından uygunluğun izlenmesi sürecinde bir ölçü aletinin artık ilgili gereklilikleri karşılamadığını tespit etmesi halinde, söz konusu ölçü aletinin imalatçısından gerekli düzeltici önlemleri almasını talep eder ve gerekli olması halinde uygunluk belgesini askıya alır veya geri çeker.

(5) Düzeltici önlemlerin alınmaması veya istenen etkiyi yaratmaması halinde, onaylanmış kuruluş, konuyla ilgili bütün belgeleri kısıtlar, askıya alır veya geri çeker.

Onaylanmış kuruluşların kararlarına itiraz

MADDE 35 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı bir itiraz yönteminin bulunmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların bilgilendirme yükümlülükleri

MADDE 36 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Bakanlığı aşağıdaki hususlarda bilgilendirir:

a) Bir belgenin reddi, kısıtlanması, askıya alınması veya geri çekilmesi.

b) Bildirim kapsamını veya koşullarını etkileyen herhangi bir durum.

c) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin Bakanlıktan aldıkları herhangi bir bilgi talebi.

ç) Talep üzerine, almış oldukları bildirim kapsamında gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve sınır ötesi faaliyetler ile taşeronluk dâhil olmak üzere gerçekleştirilen diğer faaliyetler.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, aynı ölçü aletlerine yönelik benzer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yapan bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilen diğer onaylanmış kuruluşlara, olumsuz ve talep edilmesi halinde olumlu uygunluk değerlendirme sonuçlarıyla ilgili konularda bilgi verir.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 37 – (1) Bakanlık, görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların doğrudan veya görevlendirdiği temsilciler yoluyla sektörel veya sektörler arası onaylanmış kuruluşlar grup veya gruplarının faaliyetlerine katılmasını sağlar.

ALTINCI BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Ulusal Düzeyde Risk Teşkil Eden Ölçü Aletlerinin

Ele Alınmasına İlişkin Uygulama ve Koruma Prosedürü

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 38 – (1) Bakanlık, ölçü aletlerinin piyasa gözetimi ve denetiminde 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliği esas alır.

Ulusal düzeyde risk teşkil eden ölçü aletlerinin ele alınmasına ilişkin uygulama

MADDE 39 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında yer alan ölçü aletlerinin, bu Yönetmelik uyarınca kamu yararının korunması ilkesinin belirli yönlerine dair risk teşkil ettiğine ilişkin yeterli nedeni bulunduğu hallerde söz konusu ölçü aletleriyle ilgili olarak bu Yönetmelikte yer alan ilgili tüm gereklilikleri kapsayacak şekilde bir değerlendirme yapar. İlgili iktisadi işletmeciler, bu amaç doğrultusunda, Bakanlık ile aşağıda belirtildiği şekilde işbirliği yapar:

a) Bakanlık, bu maddede yer alan değerlendirme sırasında ölçü aletlerinin bu Yönetmelikte yer alan gereklilikleri karşılamadığını tespit etmesi durumunda, ilgili iktisadi işletmeciden ilgili ölçü aletini bu gerekliliklere uygun hale getirmeye yönelik, riskin niteliğiyle orantılı tüm düzeltici tedbirlerde bulunmasını, ürünü piyasadan geri çekmesini veya makul bir zaman içerisinde geri çağırmasını derhal talep eder.

b) Bakanlık, ilgili onaylanmış kuruluşu bu doğrultuda bilgilendirir.

c) (a) bendinde yer alan önlemler için Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

(2) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını düşündüğünde, değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden almasını istediği tedbirler hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve Avrupa Birliğine üye ülkeleri bilgilendirir.

(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurulan ilgili tüm ölçü aletlerine ilişkin uygun düzeltici tedbirlerin alınacağını temin eder.

(4) Bakanlık, ilgili iktisadi işletmecinin gerekli düzeltici tedbirleri birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süre zarfında gerçekleştirmediği durumlarda, ilgili ölçü aletinin ulusal pazarına sunulmasını yasaklamak veya kısıtlamak, ölçü aletini piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli tüm geçici önlemleri alır. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve Üye Devletleri derhal bu önlemlerden haberdar eder.

(5) Dördüncü fıkrada yer alan bilgiler, özellikle uygunsuz ölçü aletinin tespit edilmesi için gerekli veriler, ölçü aletinin menşei, iddia edilen uygunsuzluğun ve söz konusu olan riskin niteliği, alınan ulusal tedbirlerin şekli ve süresi ve iktisadi işletmeci tarafından ileri sürülen görüşler de dâhil olmak üzere tüm mevcut detayları içerir. Bakanlık, uygunsuzluğun aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını özellikle belirtir:

a) Ölçü aletinin bu Yönetmelikte ortaya konulan, kamu yararının korunması ilkesinin çeşitli yönlerine ilişkin gereklilikleri karşılayamaması.

b) 15 inci maddede belirtilen uygunluk varsayımı olduğu kabul edilen uyumlaştırılmış Avrupa standartları veya norm dokümanlarındaki eksiklikler.

(6) Bakanlık, Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen bilgiye istinaden ilgili ölçü aletinin uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca bildirilen tedbire itiraz ediyorsa itirazlarını, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

(7) Bakanlık tarafından alınan geçici bir önleme, herhangi bir Üye Devlet veya Komisyon tarafından dördüncü fıkrada yer alan bilgilerin alınmasını takip eden üç ay içerisinde itiraz edilmezse bu önlem haklı kabul edilir.

(8) Bakanlık, söz konusu ölçü aletiyle ilgili olarak ölçü aletinin piyasadan çekilmesi gibi uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sağlar.

Koruma prosedürü

MADDE 40 – (1) 39 uncu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen tedbire karşı Avrupa Birliği ülkelerinden ve Komisyondan itiraz gelir ve Komisyon tarafından yapılan incelemede söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse Bakanlık tedbiri yürürlükten kaldırır.

Bir risk teşkil eden uygun ölçü aletleri

MADDE 41 – (1) Bakanlık, 39 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen değerlendirmeyi gerçekleştirdikten sonra bir ölçü aletinin bu Yönetmeliğe uygun olduğunu, ancak kamu yararının korunmasına ilişkin hususlarda risk teşkil ettiğini tespit etmesi durumunda, ilgili iktisadi işletmeciden söz konusu ölçü aletinin piyasaya arz edildiğinde riski ortadan kaldırmasını, ölçü aletini piyasadan çekmesini veya riskin özellikleri ile orantılı şekilde öngöreceği makul bir süre içerisinde geri çağırmasını talep eder.

(2) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu ilgili tüm ölçü aletlerine ilişkin düzeltici önlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

(3) Bakanlık, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hususlarda Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile derhal Komisyonu ve Üye Devletleri bilgilendirir. Bu bilgiler, özellikle ilgili ölçü aletinin tespit edilmesi için gerekli verileri, ölçü aletinin menşeini ve tedarik zincirini, söz konusu risklerin özelliği ve alınan tedbirlerin şekli ve süresi dâhil olmak üzere, tüm mevcut detayları içerir.

Şekli uygunsuzluk

MADDE 42 – (1) 39 uncu maddeye halel getirilmeksizin, Bakanlık aşağıdaki durumlardan bir tanesinin söz konusu olması hâlinde, ilgili iktisadi işletmeciden söz konusu uygunsuzluğu gidermesini talep eder:

a) CE işaretinin veya ek metroloji işaretinin “CE” işareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi veya bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine aykırı şekilde iliştirilmiş olması.

b) CE işaretinin veya ek metroloji işaretinin iliştirilmemiş olması.

c) Onaylanmış kuruluşun üretim kontrol aşamasına dâhil olduğu durumlarda, ilgili kuruluşun kimlik kayıt numarasının 21 inci maddeye aykırı şekilde iliştirilmiş veya hiç iliştirilmemiş olması.

ç) AB uygunluk beyanının ölçü aletinin beraberinde bulunmaması.

d) AB uygunluk beyanının doğru şekilde hazırlanmamış olması.

e) Teknik dosyaların bulunmaması veya eksik olması.

f) 9 uncu maddenin altıncı fıkrası veya 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilerin bulunmaması, yanlış veya eksik olması.

g) 9 uncu veya 11 inci maddelerde öngörülen diğer idari gerekliliklerin yerine getirilmemiş olması.

(2) Birinci fıkrada yer alan uygunsuzluğun devam etmesi durumunda, Bakanlık ölçü aletinin piyasada bulundurulmasını kısıtlamak veya engellemek veya piyasadan çekilmesi veya geri çağrılmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik, 26/2/2014 tarihli ve 2014/32/AB sayılı Ölçü Aletleri hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ve 31/10/2015 tarihli ve 2015/13/AB sayılı Komisyonun Değişiklik Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Cezalar

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uygulanır.

(2) Öngörülen cezalar etkili, orantılı ve caydırıcı olur.

Elektromanyetik koruma

MADDE 45 – (1) 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen elektromanyetik korunma gerekleri ile emisyon gereklerine ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 46 – (1) 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT)’nin 21 inci maddesi ve geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Diğer mevzuatta Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT)’ne yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Daha önceden piyasaya arz edilmiş olan ölçü aletleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) kapsamında bulunan ve bu Yönetmeliğe uygun olan ve bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olan ölçü aletlerinin piyasada bulundurulmasını veya kullanıma sunulmasını engellemez. Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) kapsamında düzenlenen belgeler, bu Yönetmelik kapsamında geçerli olur.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın