Milli Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik

1 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29966

Adalet, İçişleri, Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik terör veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen ya da 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar sebebiyle el konulan veya adli emanette bulunan, millî savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilmesi ve rayiç değerinin tespiti ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Ek 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araç ve gereç: Nakil vasıtaları ile silâha ait yedek parça ve bakım malzemeleri, dürbün, insansız hava aracı, gece görüş sistemleri, haberleşmeyi sağlayan ve haberleşmeyi engelleyen cihazlar gibi millî savunma ve iç güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılabilecek her türlü malzeme,

b) Eşya: Bu Yönetmelik kapsamındaki silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesini,

c) Komisyon: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile oluşturulan tahsis komisyonunu,

ç) Kurumlar: İl garnizon komutanlığı, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığını,

d) Mühimmat: Ateşli silâhlarda kullanılan fişek kovanı, falya, barut tozu, kurşun veya mermiler dâhil, cephanenin kendisi veya bunu meydana getiren unsurlar ile her türlü patlayıcı maddeyi,

e) Sarf malzemesi: Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen malzemeleri,

f) Silâh: Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanıldığında uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz hâle getiren, cansızları parçalayan veya yok eden, yıkım gücü sağlayan, ölümcül sonuçlar doğuran, herhangi bir patlayıcı madde vasıtasıyla mekanik veya basınçlı hava yardımıyla atılabilen veya fırlatılabilen ateşli veya ateşsiz, farklı menzillere sahip, uzun veya kısa namlulu, tek veya toplu olarak ateşlenebilen, ağır, hafif ve otomatik silâhları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eşyaya İlişkin İşlemler, Eşyaların Listelenmesi,

Tahsis Komisyonu, Tahsis Talebi, Kararı ve İşlemi

Eşyaya ilişkin işlemler

MADDE 4 – (1) Tahsise konu olabilecek nitelikteki eşya hakkındaki kriminal inceleme, bilirkişi raporu veya durum tespiti gibi yargılama için yapılması gerekli olduğu değerlendirilen işlemler, ele geçirme tarihinden itibaren, zorunlu haller haricinde, 15 gün içerisinde yerine getirilir.

Eşyaların listelenmesi

MADDE 5 – (1) Tahsise konu olabilecek millî savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silâh, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesine ilişkin güncel listeler ayda bir valilik kanalıyla il jandarma komutanlığınca; garnizon komutanlığı, emniyet müdürlüğü ve sahil güvenlik komutanlığına bildirilir. Kurumlar tarafından tahsis talepleri bildirim tarihini müteakip 3 iş günü içerisinde Komisyona iletilir.

(2) Bir seferde/olayda çok sayıda eşya ele geçirilmesi ve söz konusu eşyalara Kurumlar tarafından ihtiyaç duyulması durumunda listeler ivedilikle güncellenir ve kurumlara bildirilir. Bu güncelleme ve bildirime istinaden kurumlar tarafından tahsis talebinde bulunulabilir. Bu kapsamda yapılan tahsis talebi Komisyona ulaştıktan sonra en geç 3 iş günü içinde Komisyon toplanır ve karar verir.

Tahsis komisyonu ve kurumların tahsis talebi

MADDE 6 – (1) İl valisinin başkanlığında, garnizon komutanı, emniyet müdürü, jandarma komutanı, sahil güvenlik komutanı ve sorumlu vali yardımcısından oluşan tahsis komisyonu kurulur. Komisyon sekretaryası il jandarma komutanlığınca yürütülür.

(2) Kurumlar güncel listede yer alan eşyayla ilgili talebini Komisyona iletir.

(3) Listede yer alan eşyayla ilgili talepler Komisyona ulaştıktan sonra en geç 5 iş günü içinde Komisyon toplanır ve karar verir. Komisyon ihtiyaç hâlinde gecikmeksizin derhal toplanır.

(4) Komisyon, eşyanın cinsi, ele geçirildiği olayın niteliği, kurumların ihtiyaç derecelerini, ihtiyacı karşılama durumunu da dikkate alarak karar verir.

Mülki amirin tahsis talebi

MADDE 7 – (1) Komisyonun tahsisi için talepte bulunulmasını uygun bulduğu eşya hakkında ilgili Vali tarafından derhâl hâkim veya mahkemeden Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla tahsis talebinde bulunulur.

(2) Talepte, eşyanın bulunduğu yer veya depo, soruşturma veya kovuşturma dosya numarası, varsa adli emanet kayıt numarası, eşyanın hangi kuruma tahsisinin talep edildiği gibi hususlar yer alır.

Tahsis kararı ve işlemi

MADDE 8 – (1) Hâkim veya mahkemece tahsis talebi hakkında ivedilikle karar verilir.

(2) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen tahsis talebinin kabulü veya reddi kararlarına karşı talepte bulunan Vali, Cumhuriyet savcısı ve dosyanın tarafları itiraz edebilir. İtirazlar hakkında ivedilikle karar verilir.

(3) Hâkim veya mahkemenin verdiği karar doğrultusunda tahsis işlemi gerçekleştirilir.

Tahsis kararının bildirilmesi

MADDE 9 – (1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen tahsis kararları valilik kanalıyla il jandarma komutanlığı tarafından tahsis işleminin gerçekleştirilmesi için talepte bulunan kuruma ve Jandarma Genel Komutanlığına derhal bildirilir.

(2) Tahsis edilen eşyalara ilişkin güncel listeler Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanarak İçişleri Bakanlığınca üç ayda bir Başbakanlık, Adalet, Maliye ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İade ve Müsadere Kararı, Rayiç Değerin Tespiti ve Bedelin Ödenmesi

İade veya müsadere kararı

MADDE 10 – (1) Tahsise konu eşyanın soruşturma veya kovuşturma sonunda iadesine veya müsaderesine karar verilmesi halinde, kesinleşmiş karar, gerekli ödeme ve kayıt güncelleme işlemlerinin yapılması için eşyanın tahsis edildiği kuruma tahsis kararı da eklenmek suretiyle gönderilir.

(2) Müsadere kararı verilmesi halinde tahsis edilen eşya tahsis edilen kurumun malı olarak işlem görür.

(3) İade veya müsadere kararlarının ilgili kuruma gönderilmesi ile mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılığına ait adli emanet kayıtları kapatılır.

Rayiç değerin tespiti ve bedelin ödenmesi

MADDE 11 – (1) Soruşturma veya kovuşturma sonunda el konulan eşyadan iadesine karar verilenlerin, ilgili kurumların tabi olduğu taşınır mal yönetmeliği hükümleri uyarınca kurum envanterine kaydedilmesi sırasında izlenen usule göre rayiç değeri tespit edilir.

(2) Tahsis yapılan kurum tarafından rayiç değer üzerinden belirlenen bedel, kurum bütçesinden karşılanmak suretiyle eşya sahibine ödenir.

(3) Ödeme gerçekleştiğinde işlem sonucu, soruşturma veya kovuşturma dosyasına eklenmek üzere Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemeye gönderilir. Ödeme işlemi sonucu, İçişleri Bakanlığına (Jandarma Genel Komutanlığına) da gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 5 gün içinde 5 inci maddeye göre bildirilmesi gereken listeler valilik kanalıyla il jandarma komutanlığı tarafından garnizon komutanlığı, emniyet müdürlüğü ve sahil güvenlik komutanlığına bildirilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet, İçişleri, Milli Savunma ve Maliye Bakanları birlikte yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın