Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30465

Millî Eğitim Bakanlığından:

MADDE 1 – 1/2/2017 tarihli ve 29966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurslara; en az ön lisans mezunu gerçek kişi kurucu veya kurucu temsilcisi en az ön lisans mezunu olan tüzel kişi adına Kanun, Yönetmelik ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.”

“Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları kullanım hakkının tamamı kuruma ait müstakil binalarda açılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikasına” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ilk yardım kurs bitirme belgesi ile birlikte eğiticilerin eğitimi kurs bitirme belgesine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ön lisans” ibaresi “ortaöğretim” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “ortaöğretim” ibaresi “ortaokul” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Belgesi” ibareleri  “Sertifikası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdür yardımcısı/şube müdürleri veya il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen başka personel” ibaresi  “il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“Mevcut kurumlar

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan kursların 1/1/2020 tarihine kadar başka binaya nakillerinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan müstakil bina şartı aranmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/2/2017 29966
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/6/2017

30087

Bu Yazıyı Paylaşın