tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Çalışma Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 310 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Amir: Her personelin kadro ve görev unvanına göre kendisinden üstteki kadro ve görevlerde bulunan yetkiliyi,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

ç) Bilgisayar işletmeni: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde görevli bilgisayar işletmenini,

d) Çözümleyici: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde görevli çözümleyiciyi,

e) Dağıtıcı: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde görevli dağıtıcıyı,

f) Daire başkanı: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde görevli daire başkanını,

g) Eğitim uzmanı: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde görevli eğitim uzmanını,

ğ) Genel Müdür: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürünü,

h) Genel Müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

ı) Memur: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde görevli memuru,

i) Millî eğitim uzman yardımcısı: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde görevli millî eğitim uzman yardımcısını,

j) Millî eğitim uzmanı: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde görevli millî eğitim uzmanını,

k) Öğretmen: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde görevlendirilen öğretmeni,

l) Programcı: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde görevli programcıyı,

m) Şef: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde görevli şefi,

n) Şube müdürü: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde görevli şube müdürünü,

o) Teknisyen: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde görevli teknisyeni,

ö) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde görevli veri hazırlama ve kontrol işletmenini

ifade eder.

Tamamı için tıklayınız.