Millî Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30087

Millî Eğitim Bakanlığından:

MADDE 1 – 1/2/2017 tarihli ve 29966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliğinin adı “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “25” ibaresi “40” ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Kurslarda eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen ve il millî eğitim müdürlüğüne bildirilen tarihlerde sınavlara alınırlar. Birden fazla kurs bulunan ilçelerde eğitimleri aynı ay içinde tamamlanan kursların sınavları aynı tarihte yapılır. Ancak kursiyer sayısının fazla olması durumunda farklı günlerde de sınav yapılabilir. Sınav tarihleri sınavdan 5 iş günü önce millî eğitim müdürlüğünce Modüle işlenir.”

“(3) Kurslar, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince tanımlanan sınav tarihinde sınava girecek kursiyerlerini en geç 5 iş günü önce Modüle girer. Modüle girilen kursiyerlerin listesi millî eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden en geç 2 iş günü önce onaylanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Ulaştırma” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Denizcilik ve Haberleşme” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “6 ncı maddenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “birinci fıkrasında geçen en az ön lisans mezunu olma şartı ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmelik ve eklerinde yer alan “mesleki yeterlilik kurs” ibaresi “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurs” şeklinde, “mesleki yeterlilik kursu” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu” şeklinde, “mesleki yeterlilik kursuna” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursuna” şeklinde, “mesleki yeterlilik kursunda” ibaresi “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursunda” şeklinde, “mesleki yeterlilik kursunun” ibaresi “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursunun” şeklinde, “mesleki yeterlilik kursları” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları” şeklinde, “mesleki yeterlilik kurslarında” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında” şeklinde, “mesleki yeterlilik kurslarını” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarını” şeklinde, “mesleki yeterlilik kurslarına” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarına” şeklinde, “mesleki yeterlilik kurslarından” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarından” şeklinde, “mesleki yeterlilik kurslarının” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/2/2017 29966

Eki için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın