tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında; yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğine, iç ve dış menfaatlerine, ulusal varlığına ve bütünlüğüne zarar verebilecek veya tehlikeye düşürebilecek bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birim ve kısımlarını belirlemek, bu birim ve kısımlarda çalışacak personel ile ilk defa veya yeniden Bakanlık kadrolarına atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge; Bakanlık kadrolarına ilk defa veya yeniden atanacaklar için yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usullerini, bunu yapacak mercileri, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak gizlilik dereceli yerlerde çalışan Millî Eğitim Bakanlığı personeli ve üst kademe yöneticilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14/02/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Arşiv araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

ç) Bilmesi gereken: Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden dolayı öğrenen, onu inceleyen, uygulayan ve korumaktan sorumlu bulunanları,

d) Birim: Belirli hizmet ve fonksiyonları bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari birimi,

e) Birim amiri: Birimin en üst düzeydeki yöneticisini,

f) Doküman: Mesaj dışında kalan her türlü yazılı, basılı veya teksir edilmiş kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, emir, mumlu kağıt, kroki, plan, harita, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, manyetik bant, disket ve benzeri diğer belgelerle kayıt veya kayıt edilmemiş her türlü bilgi ve belgeleri içeren materyalleri,

g) Gizlilik dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılmasını,

ğ) Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler: Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğini, iç ve dış menfaatlerini, ulusal varlığını ve bütünlüğünü zarara uğratabilecek veya tehlikeye düşürebilecek mesaj, doküman, rapor, araç, gereç, tesis ve yerler

Tamamı için tıklayınız.