altinoz.com.tr

MEB Genelgesi 2019/3 Yurtdışına Daimî Görevle Atanan Personel Hakkında Genelge

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı : 92176967-10.06.01 -E.3092906

12.02.2019

Konu : Yurtdışına Daimî Görevle Atanan Personel

GENELGE

2019/3

İlgi: a) 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

“Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”

b) 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı “Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”

c) 23 Kasım 2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik”

ç) 28 Aralık 2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”

Bilindiği üzere; ilgi (a) ve (b) Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yurtdışı teşkilatı kadrolarına atanacak personelde aranacak niteliklerin Cumhurbaşkanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmış, buna istinaden ilgi (c) “Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış, anılan Yönetmelik ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ile Dışişleri Bakanlığı kadroları kullanılmak suretiyle yurtdışında daimî görevlere atanacakların seçimi, atanması, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlara ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik gereğince, Bakanlığımızın yurtdışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanmayı düzenleyen 05 Temmuz 2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik” ilgi (ç) düzenlemeyle yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, Bakanlığımızın yurtdışı teşkilatı kadrolarına daimî görevle atanacak personelin seçimi, atanması, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar ilgi (c) Yönetmelik hükümlerine tâbi kılınmıştır.

Bahse konu bu düzenlemeler bağlamında ilgili mevzuattaki hükümlere ek olarak eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi kadrolarına daimî görevle atanan personelin görev ve sorumlulukları ile kurum düzeyindeki hizmet içi eğitim süreçlerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre, Eğitim Müşavirleri ve Eğitim Ataşeleri;

1- İş birliği gerektiren hallerde eğitim müşavirinin koordinasyonunda ortaklaşa çalışır.

2- Görev alanındaki hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlar.

3- Türk dili, tarihi ve kültürü alanındaki bilincin ve çalışmaların yaygınlaştırılmasını ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.

4- Eğitim ile ilgili konularda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın öğrenim çağındaki çocuklarına ve ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerini planlar.

5- İlgili ülkenin eğitim sistemini inceler, eğitim sistemi ile ilgili gelişim ve değişimleri izler ve Bakanlığa sunar.

6- İlgili ülkedeki resmî kurum, kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile misyon şefinin bilgisi ve onayı dahilinde temas kurar ve eğitim alanındaki ilişkileri geliştirir.

7- İlgili ülke makamları ile imzalanan ikili anlaşmalar, protokoller, mutabakat zabıtları ve benzeri kararların uygulanmasını sağlar, izler ve değerlendirir.

8- Bakanlıkça yurtdışında görevlendirilen personel ile ilgili iş ve işlemleri yürütür ve personeli denetler.

9- Bakanlıkça yurtdışında görevlendirilen eğitim personelinin görev aldığı eğitim kuruluşlarında yapılan çalışmaların geliştirilmesi, denetlenmesi ve verimli çalışması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

10- Bakanlıkça yurtdışında görevlendirilen eğitim personelinin görev aldığı eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programlarının hazırlanmasını ve geliştirilmesini sağlar, öğrencilerle ilgili istatistik! bilgileri toplar, değerlendirir ve ilgili makamlara bildirir.

11- Bakanlıkça yurtdışında görevlendirilen eğitim personelinin görev aldığı eğitim kurullarına ders kitapları ve diğer araç-gereçlerin zamanında temini için gerekli tedbirleri alır.

12- 1416 sayılı Kanun kapsamında öğrenim gören burslu öğrenciler, kendi imkânlarıyla öğrenim gören dil okulu ve yükseköğrenim öğrencileri ile öğrenim görmek üzere ülkemize gelecek öğrencilere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirir, bu öğrencilerle ilgili diğer iş ve işlemleri yürütür.

13- Temel eğitim ve ortaöğretim seviyesindeki denklik talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

14- Sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

15- Bakanlıkça yurtdışında görevlendirilen ve görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapan yönetici ve öğretmenleri tespit ederek, taltif edilmeleri için ilgili makamlara teklifte bulunur.

16- Okullardan gelen bütçe tekliflerini inceler, değerlendirir ve gerekli ödeneğin sağlanması için ilgili makamlara teklifte bulunur.

17- Müşavirliğin/Ataşeliğin idari ödenek ihtiyacını azami tasarrufa da dikkat ederek hazırlar ve Bakanlığa sunar. Bakanlık tarafından uygun görülen ihtiyaçlar doğrultusunda gönderilen ödeneklerin zamanında ve mevzuata uygun olarak kullanımını sağlar.

18- Mali mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesini sağlar ve mali taahhüt gerektiren işlemler ya da faaliyetler için Bakanlığın uygun görüşünü alır.

19- Taşınır mallara ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak yürütür.

20- Müşavirliğin/Ataşeliğin web sayfasını hizmetin gereklerine uygun halde ve güncel tutar, görev alanındaki haber ve duyuruların hedef kitleye daha etkili ulaştırılabilmesini sağlar.

21- Bakanlıkça verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Bakanlığımızın yurtdışı teşkilatı kadrolarına daimi görevle atanan personel, bu Genelgede yer alan görev ve sorumluklar kapsamında hizmet içi eğitime tâbi tutulabilir. Hizmet içi eğitime ilişkin hususlar Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce belirlenir.

İş ve işlemlerin ilgili mevzuat ve bu Genelgede yer alan hususlar çerçevesinde yürütülmesini rica ederim.

Ziya SELÇUK

Bakan