altinoz.com.tr

MEB Genelgesi 2019/15 Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı : 32782069-10.06.01-E. 16186880

06.09.2019

Konu : Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları

GENELGE

2019/15

İlgi: a) 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

b) 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

c) 4857 Sayılı İş Kanunu

ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

e) Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

f) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

g) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği

ğ) Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği

h) Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği

ı) Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği

i) Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği

j) Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge

k) 2014/21 Sayılı Genelge

l) Denklik İşlemleri Kılavuzu 2011

2011 yılından itibaren yaşanan yoğun göçle birlikte ülkemize gelen yabancı öğrencilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve bu öğrencilere yönelik eğitim öğretim hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla ilgi (k) Genelge kapsamında geçici eğitim merkezleri kurulmuştur. Bu merkezlerdeki eğitimin; kitlesel akınla ülkemize göç etmiş yabancı öğrencilerin, ülkelerine döndüklerinde veya Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumuna geçmek ve eğitimlerine ülkemizde devam etmek istemeleri halinde, sene kaybını önleyecek nitelikte olması planlanmıştır. Ancak geçici eğitim merkezlerinde bulunan yabancı öğrencilerin eğitim öğretim hizmetlerinden daha iyi yararlanması amacıyla resmi okullara geçişlerinin sağlanması ve hali hazırda resmi okullarda bulunan yabancı öğrencilerin topluma ve eğitim sistemine uyumunun artırılması gerekmektedir.

Yabancı öğrencilerin Türkçe dil engeli sebebiyle eğitim sistemine uyumları konusunda zorluklar yaşanmaktadır. Bu öğrencilerin Türk eğitim sistemine uyumunun artırılması amacıyla uyum sınıflarının açılması uygun görülmektedir. Bu kapsamda yapılacak iş ve işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir:

1) Uyum Sınıfının Tanımı ve Kapsamı

a) Uyum sınıfları, ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde bulunan yabancı öğrencilerden Türkçe dil beceri düzeyleri yetersiz olanların kaydedileceği sınıfı ifade eder.

b) Uyum sınıfları yabancı öğrencilere yönelik olarak üçüncü sınıftan on ikinci sınıfa (dâhil) kadar açılabilir.

c) Uyum sınıflarının her sınıf düzeyinde en az 10, en çok 30 öğrenciden oluşturulması esastır. Ancak her sınıf düzeyinde bir sınıf açılamaması durumunda ilkokul 3 ve 4 üncü; ortaokul 5 ve 6 ncı, 7 ve 8 inci; ortaöğretim 9 ve 10 uncu, 11 ve 12 nci sınıfta kayıtlı öğrenciler birleştirilmiş sınıflarda eğitim alabilirler. Ayrıca belirtilen sınıfların birleştirilmesi halinde de sınıf oluşturulacak sayıda öğrenci bulunmaması durumunda aynı seviyede (ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) bulunan öğrenciler aynı uyum sınıfında eğitim görebilir.

ç) Okulda bir sınıf oluşturulacak kadar öğrenci bulunmaması durumunda bu öğrenciler, uyum sınıfı açılan yakın bir okulda uyum sınıfına alınır.

d) İl/İlçe merkezlerinde 10 öğrenciden az mevcut olması durumunda il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün belirleyeceği bir okulda uyum sınıfı açılır.

e) Uyum sınıflarında eğitim en az bir, en çok birbirini takip eden iki dönem şeklinde verilir. Birbirini takip eden iki dönem şeklinde uyum sınıfına katılan öğrenciler tekrar uyum sınıfına katılamaz.

f) Ortaöğretim seviyesinde uyum sınıfına katılan ve dönem notu oluşmayan öğrenciler ilgi (d) yönetmelik hükümleri doğrultusunda telafi programlarına alınır.

2) Uyum Sınıflarına Alınacak Öğrencilerin Belirlenmesi ve Ölçme-Değerlendirme

a) Bakanlıkça eğitim öğretim yılının I. ve II. dönem sonlarında TYS yapılır.

b) Bakanlıkça TYS yapılmaması durumunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinesinde Türkçe yeterliğini ölçmek amacıyla bir sınav yapılır.

c) TYS’ye ve il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılan sınava katılamayan öğrencilere ilgili okul müdürü/müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni, sınıf şube rehber öğretmeni, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden oluşan en az üç kişilik komisyonca Türkçe Dil Beceri Yeterlilik Sınavı yapılır. Bu sınav yazılı ve sözlü şekilde gerçekleştirilir. Sınav sonucunda 60 puan altında alan öğrenciler uyum sınıfına alınır.

ç) Bakanlıkça yapılan son Türkçe Yeterlik Sınavına (TYS) katılan ve 60 puan altında alan öğrenciler uyum sınıflarına alınır.

d) Uyum sınıfına alınan öğrencilere Türkçe dersi için her dönem bir defa dersin öğretmeni tarafından ara sınav yapılır ve sınav sonucu e-Okul sistemine işlenir.

e) İki dönem uyum sınıfında kayıtlı olup yapılan TYS’de başarılı olamayan öğrenciler mevcut sınıf seviyesine aktarılır. Bu öğrencilerin bir eğitim öğretim yılı boyunca ilkokullarda İlkokullarda Yetiştirme Programına (İYEP) ortaokul ve ortaöğretim seviyesinde ise Türkçe/Türk dili ve edebiyatı dersinden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) veya Bakanlıkça açılan dil kurslarına katılması sağlanır.

3) Uyum Sınıflarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgesi, Öğretim Programı ve Materyali

a) Uyum sınıflarında uygulanacak olan haftalık ders çizelgesi (Ek), öğretim programı ve öğretim materyali ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyelerine veya sınıf düzeyine göre Bakanlıkça belirlenir.

b) Haftalık ders çizelgeleri tüm eğitim seviyelerinde haftalık 30 saat olacak şekilde hazırlanır. Her bir ders saati 40 dakikadır.

4) Uyum Sınıflarında Görevlendirilecek Öğretmenler

Uyum sınıflarında öncelikle ilgi (c) Kanun çerçevesinde çalışan öğretmenler olmak üzere kadrolu, sözleşmeli veya ücretli öğretmenler görevlendirilir.

5) Veri Girişi

a) Okul yönetimi tarafından okulda uyum sınıfına alınacak öğrenciler için sınıf seviyelerine uygun uyum sınıfları e-Okul sistemine tanımlanır.

b) Yabancı öğrenciler okul yönetimleri tarafından seviyelerine uygun olarak e-Okul sisteminde tanımlanan uyum sınıflarına alınır.

c) Uyum sınıfındaki öğrenciler için devamsızlık, not ve benzeri bilgilerin e-Okul sistemine girişi uyum sınıfına alındıkları okul yönetimi tarafından sağlanır.

ç) Dönem sonunda yapılan TYS’de başarılı olan öğrenciler bir sonraki dönemin başında okul yönetimince mevcut sınıfına aktarılır.

6) Diğer Hükümler

a) Uyum sınıfına alınan öğrenciler MEBBİS Norm Modülü kapsamında normların belirlenmesinde değerlendirilmeyecektir.

b) Uyum sınıflarında yukarıda belirtilmeyen hususlar dışındaki iş ve işlemlerde ilgi (a), (b), (e) Kanunlar, (ç), (d), (e), (0, (g), (ğ), (h), (ı), (i) Yönetmelikler, (j) Yönerge, (k) Genelge ve (1) Kılavuz hükümleri uygulanır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK

Bakan