Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30340

Adalet Bakanlığından:

MADDE 1 – 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İş Yurtları Kurumu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Bakanlıkça uygun görülecek mahallerde herhangi bir ilana bağlı kalmaksızın lisans hizmetlerini doğrudan ve münhasıran yerine getirebileceği gibi bu kurumlar yetkilerinin bir kısmını veya tamamını aynı şartları taşıyan alt işleticilere devredebilir. Devir işlemi Bakanlığın onayı ile geçerlilik kazanır. Bu Yönetmelikte belirtilen hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda alt işletici ile bu kurumlar birlikte sorumludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
23/8/2016 29810
Bu Yazıyı Paylaşın