Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği

04 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31679

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ek-1’de belirtilen faaliyetlerden herhangi birinin gerçekleştirildiği tesisleri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, bilginin mevcut ve kullanılabilir olması durumunda yayılı kaynaklardan salımlara ilişkin bilgiyi kapsar.

(3) Askeri tesisler, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni ürün ve süreçlerin test edilmesi için kullanılan işletmeler veya işletme bölümleri ile nükleer tesisler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 104 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan: Tesisin coğrafi konumunu,

b) Arazi ıslahı: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek 2/A’sında tanımlandığı haliyle D2 atık bertarafı işlemini,

c) Atık: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan her türden madde veya cismi,

ç) Atık bertarafı: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek 2/A’sında öngörülen işlemlerden herhangi birini,

d) Atık geri kazanımı: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek 2/B’sinde öngörülen işlemlerden herhangi birini,

e) Atıkların geri dönüşümü: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan her türlü işlemi,

f) Atıksu: 8/1/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlandığı haliyle kentsel, evsel ve endüstriyel atıksular ile içerdiği maddeler nedeniyle hukuki düzenlemeye tabi tutulmuş diğer kullanılmış atıksuları,

g) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

ğ) Derine enjeksiyon: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek 2/A’sında tanımlandığı haliyle D3 atık bertarafı işlemini,

h) EKÖK: Endüstriyel Kirlilik Önleme ve Kontrolünü,

ı) İşletmeci: Tesisin tamamını veya bir kısmını işleten ve mülkiyet hakkı, kiralama veya diğer kanuni yetkilerle kullanma hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

i) İzin: 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında Bakanlık tarafından verilen çevre izni ya da çevre izin ve lisans belgesini,

j) Kirletici: Özellikleri ve çevreye girişi açısından çevreye veya insan sağlığına zararlı olabilecek madde veya madde grubunu,

k) KSTK: Çevresel konularda karar verme süreçlerine halkın katılımını kolaylaştırmak ve çevre kirliliğini önlemeye ve azaltmaya katkı sağlamak amacıyla oluşturulan, halkın erişimine açık ve elektronik bir veri tabanı olan Kirletici Salım ve Taşıma Kaydını,

l) Madde: Radyoaktif maddeler hariç olmak üzere, herhangi bir kimyasal element veya bunun bileşiklerini,

m) Raporlama yılı: Kirleticilerin salımları ve tesis dışına taşınmaları ile ilgili verilerin ait olduğu takvim yılını,

n) Salım: İnsan faaliyeti sonucunda; dökülme, yayılma, boşaltma, enjekte etme, bertaraf etme, atma ile atık su arıtımıyla sonuçlanmayan kanalizasyon sistemleri üzerinden salım dahil olmak üzere; kasıtlı veya kazara, rutin veya rutin olmayan şekilde olup olmadığına bakılmaksızın kirleticilerin çevreye bırakılmasını,

o) Taşıma: Atıkların geri kazanım veya bertaraf edilmesi için ya da atıksudaki kirleticilerin atıksu arıtma tesisinde arıtılması için tesis sınırları dışına çıkarılmasını,

ö) Tehlikeli atık: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tehlikeli atık olarak tanımlanan her türden madde veya cismi,

p) Tehlikesiz atık: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tehlikesiz atık olarak tanımlanan her türden madde veya cismi,

r) Teknik birim: Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen faaliyetlerden bir veya birden fazlası ile söz konusu alanda yürütülmekte olan faaliyetlerle teknik bağlantısı olan ve emisyon ile kirlilik üzerinde etki oluşturabilecek doğrudan ilişkili herhangi diğer faaliyetlerin gerçekleştirildiği; tüm ekipman, yapı, boru, makine, alet, yükleme ve boşaltma alanlarını kapsayan sabit teknik üniteyi,

s) Tesis: Aynı alanda bulunan ve aynı gerçek ya da tüzel kişi tarafından işletilen bir ya da birden fazla sayıdaki teknik birimi,

ş) Veri yayımlama eşik değeri: Kirleticilerin havaya, suya ve toprağa salımı için bu Yönetmeliğin Ek-3’ü Sütun 1’de belirtilen eşik değerleri,

t) Yayılı kaynaklar: Toprak, hava ve su ortamlarına salınan ve birleştiğinde bu ortamlara etkisi önemli olabilecek kirleticiler için her bir münferit kaynaktan rapor toplamanın uygulamada imkânsız olduğu çok sayıdaki küçük veya dağınık halde bulunan kaynakları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Bakanlığın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) Bakanlık;

a) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen tesislerin ulusal envanterini düzenlemek ve envanter kayıtlarını güncel tutarak muhafaza etmekle,

b) KSTK’nın oluşturulması ve uygulanması ile ilgili her türlü idari ve teknik usul ve esası düzenlemekle,

c) KSTK’yı düzenlemek ve güncel tutarak muhafaza etmekle,

ç) İşletmeciler tarafından sunulan yıllık raporların uygunluğunu kontrol ederek onaylamakla,

d) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili kılavuzları hazırlamakla,

e) KSTK’da oluşan veriyi ve/veya toplulaştırılmış veriyi ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile halkın erişimine sunmakla,

f) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer her türlü tedbiri almakla,

yetkili ve sorumludur.

Valiliğin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Valilik;

a) İşletmeciler tarafından sunulan yıllık raporların ilk kontrolünü ve veri doğrulama çalışmasını yapmakla,

b) Gerektiğinde yerinde inceleme yapmakla,

c) Gerektiğinde işletmecilerden veri doğrulama çalışmalarına yönelik bilgi ve belge talep etmekle,

ç) Veri doğrulama raporlarını Bakanlığa sunmakla,

d) Tesisin yıllık raporunu reddettiyse Bakanlığa veri ret raporlarını sunmakla,

yetkili ve sorumludur.

İşletmecilerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) İşletmeciler;

a) Tesisi KSTK sistemine kaydettirmekle,

b) İşletmecinin değişmesi veya tesiste KSTK raporlamasını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olması durumunda KSTK’da gerekli güncellemenin yapılabilmesi için Bakanlığı bilgilendirmekle,

c) Yıllık raporları tesisler için belirlenen zaman diliminde, Bakanlıkça belirlenen biçimde sunmakla,

ç) Bakanlığın ve/veya valiliğin reddettiği raporları düzeltmek ve talep edilmesi durumunda onaylama ve/veya veri doğrulama çalışmalarına yönelik bilgi ve belgeleri muhafaza etmek ve sunmakla,

d) Yıllık raporlarda sunulan bilgilerin eksiksiz ve nitelikli olmasını sağlamakla,

yetkili ve sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KSTK Sistemine Kayıt ve Değişiklik

Tesisin KSTK sistemine kayıt olması

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde listelenen faaliyetlerden biri ya da birkaçını yürütmekte olan her bir tesisin işletmecisi;

a) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan tesisler için Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından 6 ay içerisinde,

b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulan tesisler için söz konusu tesise ilişkin iznin alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde veya

c) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşecek olan kapasite veya faaliyet değişikliği sonucunda KSTK raporlaması yükümlülüğü oluşan tesisler için değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde

Bakanlık KSTK sistemine kayıt olur.

(2) KSTK sistemine kayıt olmak için tesis, Bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen bilgileri Bakanlığın belirleyeceği şekilde sunar.

Kayıtta değişiklik yapılması

MADDE 9 – (1) Tesisin KSTK kayıt bilgilerinin veya işletmecisinin değişmesi veya tesiste KSTK raporlama zorunluluğunu etkileyebilecek herhangi bir değişiklik meydana gelmesi durumunda; işletmeci değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Bakanlığı KSTK kaydında değişiklik yapılmak üzere yazılı olarak bilgilendirir.

(2) Birinci fıkradaki bilginin alınmasından sonraki 30 gün içerisinde Bakanlık KSTK’yı günceller.

Tesisin faaliyetine son vermesi

MADDE 10 – (1) Tesisin faaliyetine son vermesi durumunda işletmeci faaliyetin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Bakanlığı yazılı olarak bilgilendirir.

(2) Birinci fıkradaki bilginin alınmasından sonraki 30 gün içerisinde Bakanlık KSTK’yı günceller.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Raporlama Gereklilikleri

Raporlama

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen faaliyetlerden biri veya daha fazlasında ilgili kapasite eşiklerinin üzerindeki her bir tesisin işletmecisi, aşağıda sıralananlara dair bilginin ölçüme, hesaplamaya veya tahmine dayalı olduğunu da belirterek;

a) Bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen kirleticilerin havaya, suya ve toprağa salım miktarlarını,

b) İkinci fıkrada belirtilen arazi ıslahı ve derine enjeksiyon ile ilgili bertaraf etme faaliyetleri hariç olmak üzere; yıllık toplam miktarı 2 tonu aşan tehlikeli atıkların ve yıllık toplam miktarı 2000 tonu aşan tehlikesiz atıkların geri kazanım veya bertaraf için tesis dışına taşınması durumunda; geri kazanım için “R” ve bertaraf için “D” ile belirtilecek şekilde, taşınan tehlikeli ve tehlikesiz atığın toplam miktarlarını ve tehlikeli atıkların sınırlar ötesi hareketleri için geri kazanım veya bertaraf firmasının adı ve adresi ile geri kazanım veya bertaraf etme işleminin yapıldığı yeri,

c) Kanalizasyon sistemleri aracılığı ile yapılan taşımalar dahil olmak üzere; atıksu arıtımı için tesis dışına taşınan atıksudaki bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde anılan kirleticilerin miktarları ile ilgili atıksu arıtma tesisinin adı, adresi ve bulunduğu nehir havzasını,

Bakanlığa yıllık olarak raporlar.

(2) Arazi ıslahı veya derine enjeksiyon bertaraf işlemlerine tabi olan atık, yalnızca atığın kaynağı olan tesisin işletmecisi tarafından toprağa salım olarak bildirilir.

(3) Verilerin ölçüm veya hesaplama yapılarak belirlendiğinin belirtilmesi halinde, hangi analitik metot ve/veya hesaplama metodunun kullanıldığı bildirilir.

(4) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında rapor edilen bu Yönetmeliğin Ek-3’ündeki salımlar, tesis alanındaki bu Yönetmeliğin Ek-1’ine dahil olan faaliyetlerdeki tüm kaynaklardan gelen tüm salımları içerir.

(5) Birinci fıkra ila dördüncü fıkrada belirtilen bilgiler, tüm kasıtlı, kazara, rutin ve rutin olmayan faaliyetlerin toplamından kaynaklanan salımlar ve taşımalara ilişkin bilgileri içerir. İşletmeciler bu bilgileri paylaşırken, varsa kazara meydana gelen tüm salımlarla ilgili veriyi de belirtir.

(6) İşletmeci, tesisin salımları ile taşımaları hakkında raporlama için gereken bilgileri gereken sıklıkta toplar.

(7) İşletmeci raporu hazırlarken 19 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun ve Bakanlık tarafından onaylanmış olmaları halinde uluslararası geçerli metotlara göre izleme verilerini, emisyon faktörlerini, kütle denge denklemlerini, dolaylı izleme veya diğer hesaplamaları, mühendislik kararlarını ve diğer metotları içeren en iyi bilgileri kullanır.

(8) Bu Yönetmelik uyarınca Bakanlığa bilgi verirken işletmeci, bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde belirtilen formatta Bakanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen elektronik veri tabanını kullanır.

(9) İşletmeci, tesisin raporlama yılının tamamında faaliyet gösterip göstermediğinden ve tesisin yarı zamanlı ya da mevsimsel çalışıp çalışmadığından bağımsız olarak, o raporlama yılı için Bakanlığa yıllık rapor sunmakla yükümlüdür.

Kayıt tutma yükümlülüğü

MADDE 12 – (1) İşletmeci, rapor edilen bilgilerin elde edildiği verilerin kayıtlarını ve 11 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen bilgileri ilgili raporlama yılının sonundan itibaren beş yıl boyunca, Bakanlık ve valilik tarafından gerektiğinde incelenebilmeleri için muhafaza eder.

(2) Bu kayıtlar ayrıca verilerin toplanması için kullanılan yöntemi de içerir.

Gizlilik

MADDE 13 – (1) İşletmeci herhangi bir bilginin halka açık KSTK sisteminin dışında bırakılmasını istediği takdirde, ilgili bilgiyi ve gizlilik talebinin nedenlerini belirtmek suretiyle Bakanlığa gizlilik talebinde bulunur.

(2) Bakanlık, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca her türlü gizlilik talebini karara bağlar.

(3) Bilginin, 4982 sayılı Kanun uyarınca veya 6698 sayılı Kanun uyarınca gizli tutulduğu durumlarda Bakanlık, gizlilik talebinde bulunan her bir tesis için gizli tutulan bilgi türünü ve bilginin gizli tutulma nedenini ayrı ayrı belirtir.

Raporlama, doğrulama ve onay için son tarihler

MADDE 14 – (1) Her bir raporlama yılına ait bilgilerin işletmeci tarafından raporlanması için son tarih bir sonraki yılın 31 Mart günüdür.

(2) Her bir raporlama yılına ait bilgilerin valilik tarafından doğrulanması için son tarih bir sonraki yılın 30 Haziran günüdür.

(3) Her bir raporlama yılına ait bilgilerin Bakanlık tarafından onaylanması için son tarih bir sonraki yılın 30 Eylül günüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Halkın Erişimine Açık KSTK’nın İçeriği, Tasarımı ve Yapısı

Halkın erişimine açık KSTK’nın oluşturulması

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin gizlilik ile ilgili 13 üncü maddesi göz önünde tutularak Bakanlık halkın erişimine açık bir KSTK oluşturup güncel tutarak muhafaza eder.

Halkın erişimine sunulan KSTK’nın içeriği

MADDE 16 – (1) KSTK’nın;

a) İşletmeci tarafından bildirilmesi gereken kirletici salımlarından, havaya salımı bu Yönetmeliğin Ek-3’ü Sütun 1a’da belirtilen eşik değerleri aşanlarına,

b) İşletmeci tarafından bildirilmesi gereken kirletici salımlarından, suya salımı bu Yönetmeliğin Ek-3’ü Sütun 1b’de belirtilen eşik değerleri aşanlarına,

c) İşletmeci tarafından bildirilmesi gereken kirletici salımlarından, toprağa salımı bu Yönetmeliğin Ek-3’ü Sütun 1c’de belirtilen eşik değerleri aşanlarına,

ç) İşletmeci tarafından bildirilmesi gereken yıllık toplam miktarı 2 tonu aşan tehlikeli atıkların miktarlarına,

d) İşletmeci tarafından bildirilmesi gereken yıllık toplam miktarı 2000 tonu aşan tehlikesiz atıkların miktarlarına,

e) İşletmeci tarafından bildirilmesi gereken tesis dışına taşınan atıksu kirleticilerinin bu Yönetmeliğin Ek-3’ü Sütun 1b’de belirtilen eşik değerleri aşanlarına,

f) Bilginin mevcut olduğu durumlarda 18 inci maddede atıfta bulunulan yayılı kaynaklardan kaynaklanan kirletici salımlarına,

g) Halkın erişimine sunulan KSTK’nın tasarımı ve yapısına,

ilişkin bilgileri halkın erişimine açıktır.

Halkın erişimine sunulan KSTK’nın tasarımı ve yapısı

MADDE 17 – (1) Salımlar ve taşımaların sorgulanabilmesi ve tespit edilebilmesi amacıyla Bakanlık;

a) Tesis ve varsa tesis ana şirketine dair bilgiler ile ilgili nehir havzası dâhil olmak üzere tesisin coğrafi konumuna,

b) Tesisin faaliyetine,

c) Duruma göre kirleticilere veya atıklara,

ç) Kirleticinin salındığı hava, su ve toprak gibi tüm çevresel ortama,

d) Duruma göre atıkların tesis dışına taşınmasına ve bunların gittiği yerlere,

e) Atıksudaki kirleticilerin tesis dışına taşınmasına,

f) Yayılı kaynaklara,

ilişkin olarak hem veriyi hem de toplulaştırılmış veriyi halkın erişimine sunarak KSTK’yı yayınlar.

(2) KSTK, normal işletme koşulları altında bilginin devamlı ve hazır bir şekilde internet üzerinden veya diğer elektronik araçlar aracılığıyla erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla halkın erişimine azami derecede kolaylık tanımak üzere tasarlanır.

(3) KSTK tasarımı, gelecekte geliştirilme ihtimalini göz önünde bulundurarak en az son on raporlama yılını kapsayacak şekilde önceki raporlama yıllarında bildirilen bütün verileri içerir.

ALTINCI BÖLÜM

Yayılı Kaynaklardan Salımlar

Yayılı kaynaklardan salımlar

MADDE 18 – (1) Bakanlık, yayılı kaynaklardan salımlara ilişkin bilgiyi, bu türden bilginin mevcut olduğu durumlarda, KSTK’nın belirli bir bölümüne dahil eder.

(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgiler, kullanıcıların yeterli bir coğrafi ayrıma göre yayılı kaynaklardan gelen kirletici salımlarını sorgulamalarına ve tespit etmelerine imkan verecek şekilde düzenlenir ve verinin elde edilmesi için kullanılan metoda ilişkin bilgileri de içerir.

(3) Bakanlık, KSTK’da yayılı kaynaklardan salımlara ilişkin hiçbir veri olmadığı durumlarda, uluslararası geçerli metotlar kullanarak ilgili kirleticilerin bir veya birden fazla yayılı kaynaktan salımının izlenmesini başlatmak için tedbirler alır.

YEDİNCİ BÖLÜM

KSTK Verisinin Kalite Güvencesi, Değerlendirmesi, Doğrulanması ve Onayı

Kalite güvencesi ve değerlendirmesi

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde belirlenen raporlama gerekliliklerine tabi olan tesisin işletmecisi, raporlanan bilgilerin kalitesini temin etmekle sorumludur.

(2) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen tesislerin işletmecilerinin sağladığı verilerin kalitesini tutarlı, eksiksiz ve güvenilir olmaları açısından değerlendirir.

Veri doğrulama ve onay sürecinin aşamaları

MADDE 20 – (1) İşletmeciden yıllık raporun alınması üzerine, valilik yıllık raporda sunulan bilgilerin geçerliliğini denetlemek için gerekli kontrolleri yapar.

(2) Sunulan bilginin eksik olması ya da hatalı görünmesi halinde, valilik sorunlu hususlar hakkında işletmeciyi bilgilendirir ve işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, tamamlayıp düzeltmesini ister.

(3) İşletmeci tarafından düzeltilen rapor valilik tarafından ikinci kontrole tabi tutulur, raporun uygun olması durumunda valilik raporu doğrular, yine uygun olmaması durumunda işletmeciyi bilgilendirir ve işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, tamamlayıp düzeltmesini ister.

(4) İşletmeciden alınan yıllık raporun valilikçe üçüncü kez reddedilmesi durumunda, valilik sorunlu hususların belirtildiği bir ret raporu hazırlar ve raporu Bakanlığa iletir, bir nüshasını da işletmeciye gönderir.

(5) Valilik yıllık raporu doğruladığında Bakanlığa da bilgi verir.

(6) Bakanlık, valilik tarafından doğrulanmış yıllık raporu teslim aldığında, yıllık raporu onaylamak için tüm uygun kontrolleri yapar.

(7) Doğrulanmış bir yıllık rapordaki bilginin eksik olması ya da hatalı görünmesi halinde, Bakanlık sorunlu hususlar hakkında valiliği bilgilendirir; ayrıca valiliğin işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, tamamlamasını ve düzeltmesini talep etmesini ister.

(8) Bakanlığın doğrulanmış bir yıllık raporu ikinci kez onaylamaması halinde, Bakanlık doğrudan işletmeci ile temasa geçer ve işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, tamamlayıp düzeltmesini ister ve konuya ilişkin valiliği bilgilendirir.

(9) Bakanlığın valilikten bir ret raporu alması halinde, Bakanlık doğrudan işletmeci ile temasa geçer ve işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, tamamlayıp düzeltmesini ister ve konuya ilişkin valiliği bilgilendirir.

(10) Bakanlık yıllık raporu onayladığında işletmeciye bilgi verir ve konuya ilişkin valiliği bilgilendirir.

(11) Bakanlığın onaylamış olduğu yıllık raporda yer alan bilgilerin doğru olmayabileceğinin anlaşılması halinde, Bakanlık doğrudan işletmeci ile temasa geçip konu ile ilgili açıklama talep eder ve gerekli olduğunda işletmeciden bilgileri, belirleyeceği süre içerisinde, düzeltmesini ve yıllık raporu Bakanlığa yeniden sunmasını ister.

(12) İşletmecinin yıllık raporda yer alan bilgileri tamamlaması veya düzeltmesi için valiliğin veya Bakanlığın belirleyeceği süre 3 iş gününden az, 3 aydan fazla olamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bilgilere Erişim

Bilgilere erişim

MADDE 21 – (1) 2872 sayılı Kanun ve 4982 sayılı Kanun uyarınca Bakanlık, KSTK’yı hiçbir ücret talep etmeden internet aracılığıyla yayarak halka açar.

(2) KSTK’ya ilişkin bilgilere halkın doğrudan elektronik araçlarla kolayca erişemediği ve talep ettiği durumda, Bakanlık tarafından bilgi halka sunulur.

(3) Birbirini takip eden her bir raporlama yılı için raporlama yılının bitiminden 12 ay sonra KSTK bilgileri halka açık hale getirilecektir.

Halkın katılımı ve yargıya erişim

MADDE 22 – (1) Bakanlık, KSTK’nın işleyişine ilişkin her türlü yorumu, bilgiyi, analizi veya görüşleri sunmak üzere halka imkan tanır.

(2) Bakanlık, gerektiğinde, halkın sunduğu görüşleri KSTK’nın iyileştirilmesi için değerlendirir ve bu değerlendirmenin sonucu hakkında halkı bilgilendirir.

(3) Halkın çevresel bilgiye erişimine ilişkin konularda yargıya erişim, 4982 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca garanti altına alınır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 23 – (1) 7 nci maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletmeci hakkında 2872 sayılı Kanunun cezai hükümler başlıklı beşinci bölümü uyarınca idari yaptırım uygulanır.

Kılavuzlar

MADDE 24 – (1) Aşağıdaki hususlar da dâhil olmak üzere, Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili kılavuzları bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde yayınlar. Bu kılavuzlara;

a) Raporlama usulleri,

b) Rapor edilecek veriler,

c) Kalite güvencesi ve değerlendirmesi,

ç) Onaylanmış salım belirleme ve analitik metotlar ile numune alma metotlarının belirtilmesi,

d) Doğrulama prosedürleri,

dahildir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydının kurulmasına ilişkin 18/1/2006 tarihli ve (AT) 166/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk raporlama yılı, ilk tam takvim yılıdır.

(2) Bu Yönetmeliğin beşinci ve sekizinci bölümlerinde yer alan KSTK’nın halka açılması ile ilgili hükümleri Bakanlık tarafından teknik altyapı tamamlanana kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) Ek-1’inde yer alan faaliyetlerden;

1) Enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi için yayımı tarihinde,

2) Mineral/maden sanayisi ve kimya sanayisi için yayımı tarihinden bir yıl sonra,

3) Atık ve atıksu yönetimi ile kağıt ve ahşap üretimi ve işlenmesi için yayımı tarihinden iki yıl sonra,

4) Yoğun hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, gıda ve içecek sektöründe hayvansal ve bitkisel ürünler ile diğer faaliyetler için yayımı tarihinden üç yıl sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın