altinoz.com.tr

Kırık Cam Parçası Silahtır

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Ceza Dairesi

Esas No : 2014/30264
Karar No : 2015/5744
Tarih : 16.02.2015

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşüldü:

KARAR :

Sanık B. hakkında katılan L. E.’e yönelik yaralama suçundan açılmış bir kamu davasının olmaması ve yapılan yargılama sonucunda sanık B. hakkında L.E.’e yönelik yaralamadan verilmiş bir kararın bulunmaması karşısında tebliğnamenin 1 numaralı görüşüne iştirak edilmemiştir.

Müştekiler A. ve Ad.’e yönelik yaralama eylemi sebebiyle hakkında kurulan hükümlere yönelen sanık B.’in temyiz itirazlarının yapılan incelemesinde;

5237 Sayılı T.C.K.nın 6/1-f maddesince silahtan sayılan kırık cam parçasıyla vurmak suretiyle müştekileri yüzlerinde sabit iz kalacak şekilde yaralayan sanık hakkında hükmedilecek hapis cezalarının alt sınırının T.C.K.nın 86/1, 86/3-e, 87/1-c ve 87/1-son maddelerince 5 yıldan az olamayacağı gözetilmeyerek yazılı şekilde eksik ceza tayini temyiz edenin sıfatı itibariyle aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılamamıştır.

Sanığın diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

5237 Sayılı T.C.K.nın 53/1 -c maddesindeki hak yoksunluğunun T.C.K.nın 53/3. maddesi uyarınca sanığın kendi alt soyu dışındaki kişiler bakımından infaz tarihine kadar geçerli olacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

SONUÇ :

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden C.M.U.K.un 322. maddesi gereğince, sanık hakkındaki 5-a numaralı hükümde bulunan T.C.K. nın 53. maddesinin uygulanmasına dair paragraf ile 5-b numaralı hükümde bulunan T.C.K.nın 53. maddesinin uygulanmasına dair paragrafın hükümden çıkarılarak yerlerine ayrı ayrı gelmek üzere “5237 Sayılı T.C.K.nın 53/1-a, b, c, d, e bentlerinde yazılı hakları kullanmaktan mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, T.C.K.nın 53/1-c maddesinde yazılı velayet, vesayet ve kayyımlığa ait yetkileri kendi alt soyu üzerinde kullanmaktan T.C.K.nın 53/3. maddesi hükmü gereğince şartla tahliye tarihine kadar yoksun bırakılmasına” ibaresinin eklenmesine ve diğer kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 16.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.