Kendisini veya Ailesini Darlık ve Yoksulluğa Düşürme Tehlikesine Yol Açmayan Kişi Savurgan Sayılamaz

T.C.
YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2012/26192
Karar No : 2013/335
Tarih : 14.01.2013
KAVRAM:
  • SAVURGANLIK NEDENİYLE KISITLAMA TALEBİ
  • KISITLAMA TALEBİ

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Türk Medeni Kanunu’nun 406. maddesinde yer alan savurganlık sebebiyle bir kişinin kısıtlanabilmesi için; mali gücünü hesaba katmadan ve geleceğini düşünmeden gereksiz harcamalar yapması ve mal varlığını bu yolla elden çıkarmış olması, bunun da kendisini veya ailesini darlık ve yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açmış bulunması gerekir. Bunlar yoksa, bir kimse savurgan sayılamaz. Kısıtlanması talep edilen davalının, kendisinden yaşca küçük biriyle evlenmiş olması ve bir taşınmazını üçüncü bir kişiye tapuda değerini düşük göstermek suretiyle satması; onun savurgan olduğunu göstermez. O halde, davanın reddi gerekirken yetersiz gerekçeyle kısıtlama kararı verilmesi doğru değildir.

SONUÇ :

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, oybirliğiyle, 14.01.2013 tarihinde karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın