Boşanmada Hem Kendi Davasının Tam Kabulünü Hem de Karşı Davanın Tam Reddini Sağlayan Avukat; Ayrı Ayrı, 2 Vekalet Ücretine Hak Kazanır

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ
 
Esas : 2016/14468
Karar : 2017/443
Tarih : 19.01.2017
ÖZET
Davacı-karşı davalı erkeğin davasının kabulüne, davalı-karşı davacı kadının davasının reddine karar verildiği halde, erkek lehine karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince her iki dava için ayrı ayrı vekalet ücreti takdiri gerekirken, kendisini vekil ile temsil ettiren davacı-karşı davalı erkek yararına tek vekalet ücretine hükmolunması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından, karşı davasının reddi, kusur belirlemesi, velayet ve tazminatlar yönünden; davacı-karşı davalı erkek tarafından ise, katılma yoluyla karşı davanın reddi nedeniyle lehine vekalet ücreti takdir edilmemesi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı kadının temyiz itirazları yersizdir.

Davacı-karşı davalı erkeğin davasının kabulüne, davalı-karşı davacı kadının davasının reddine karar verildiği halde, erkek lehine karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince her iki dava için ayrı ayrı vekalet ücreti takdiri gerekirken, kendisini vekil ile temsil ettiren davacı-karşı davalı erkek yararına tek vekalet ücretine hükmolunması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden Nilgün’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 143.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran Tugay’a geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.19.01.2017 (Prş.)

KAYNAK:CORPUS
Bu Yazıyı Paylaşın