Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29934

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“o) Teminat: Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri kesin ve süresiz teminat mektuplarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “başvuru hallerinde” ibaresi “başvuru olması halinde” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “fark kadar teminatın” ibaresi “fark tutarına ilişkin teminatın” şeklinde, “otuz gün” ibaresi “bir ay” şeklinde, beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “teminatın getirilmemesi” ibaresi “teminatı getirmemesi” şeklinde değiştirilmiş, ikinci cümlesinde yer alan “Bakanlık” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “otuz gün” ibaresi “bir ay” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “otuz gün içerisinde yatırılması” ibaresi “bir ay içerisinde yatırması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kamu taşınmazları;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıktan belgeli” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Birinci fıkra uyarınca özel mülkiyete ek alan tahsis edilmesi halinde ön izin döneminde 16 ncı maddeye göre teminat alınır. Özel mülkiyete ek alan tahsisinde ek alan üzerinde tahsis amacına uygun olarak turizm amaçlı yapı yapılacak olması halinde kesin tahsis döneminde de 17 nci maddeye göre teminat alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Bakanlıkça belgelendirilmiş birden fazla turizm tesisi olması halinde bunların yatak kapasiteleri oranında hissedar olarak kuracakları anonim şirketlere, eşit koşullarda yararlanmak şartıyla,

  1. c) Turizm yatırımı ve işletmeciliği ile görevlendirilmiş, turizm tesislerinin yatak kapasiteleri oranında hissedar olarak kurulacak altyapı birliklerine,”

“(2) Birinci fıkranın (a) bendi uyarınca tahsis yapılan alanda ileride Bakanlıkça belgelendirilmiş başka turizm tesislerinin olması halinde, yeni yapılacak mekanik tesis hattı ve zorunlu hallerde kayak pisti tahsisleri bölgede aynı fıkranın (b) veya (c) bentlerine göre kurulacak anonim şirkete ya da birliğe yapılır.”

“ç) Kamu kurum ve kuruluşlarına,”

“(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri uyarınca kurulan anonim şirket ya da altyapı birliğine tahsis yapılan alanda ileride Bakanlıkça belgelendirilmiş başka turizm tesisi tahsisi yapılması halinde, adına ön izin verilen yatırımcının ön izin dönemi içerisinde, bahsi geçen anonim şirkete ya da altyapı birliğine ortak olması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Arazi Tahsis Dairesi ile Yatırım Geliştirme ve Planlama Dairesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcıları” ibaresi “Arazi Tahsis Dairesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Gerekli görülen hallerde, görüşüne başvurmak üzere Arazi Tahsis Komisyonuna Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri veya konunun uzmanı çağrılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Arazi Tahsis Komisyonu, taşınmazlar hakkında girişimcilere ön izin verilmesine, ön iznin kesin tahsise dönüştürülmesine, kesin tahsis, inşaatı tamamlama ve belge alma sürelerinin uzatılmasına, ön izin, kesin tahsis ve belge alma sürelerinin dondurulmasına, dondurulan sürelerin yeniden başlatılmasına, dondurma sebepleri ve bu sebeplerin ortaya çıktığı ve sona erdiği tarihler dikkate alınarak dondurulan sürelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemeye, izin ve tahsisin iptaline, ihyasına, ek alan verilmesine, ana yatırımcı tarafından sunulan imar uygulama iş programı veya yatırımı gerçekleştirme programının onayına, tür ve kapasite değişikliklerine, tahsis ve kullanma hakkı devrine ve hisse devirlerine, unvan değişikliğine, müzakere usul ve esaslarının belirlenmesine, her yıl birim maliyetlerin ve sosyal ve teknik altyapıya katılım paylarının belirlenmesine, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer konulara ilişkin kararları alır. Arazi Tahsis Komisyonu kararları Bakanlık Onayı ile kesinleşir. Arazi Tahsis Komisyonu tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Karşıt oylar ayrıntılı gerekçelerle belirtilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “turizm amaçlı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “altı ayı geçmemek üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiili kullanım olmaksızın” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının (a) bendindeki “termal ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “altmış gün” ibaresi “iki ay” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “ise,” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiili kullanım olmaksızın” ibaresi eklenmiş, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkrasının sonuna aşağıdaki (f) bendi eklenmiş, on beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Ancak kamudan kaynaklanan veya mücbir sebepler ile Bakanlıkça kabul edilebilir idari ve hukuki uyuşmazlıklardan doğan sebeplerin varlığı halinde ön izin süresi, dondurma sebepleri ve bu sebeplerin ortaya çıktığı tarihler dikkate alınarak sorun çözümleninceye kadar ve toplamda beş yılı geçmemek üzere Arazi Tahsis Komisyon kararı ile dondurulur ve dondurulan süre için ön izin bedeli alınmaz. Dondurulan sürenin başlatıldığı tarih itibarıyla yatırımcıdan, sürenin başlatıldığı tarihteki birim fiyatları esas alınarak teminatının güncellenmesi istenir.”

“c) Anonim şirket kurar.”

“f) Tahsise konu bölgede altyapı ve uygulamaları için bölgedeki turizm yatırımcıları tarafından kurulmuş ya da kurulacak olan bir altyapı birliğine ya da anonim şirkete kapasitesi oranında hissedar olur.”

“(18) Termal amaçlı tahsislerde ilgili kamu kurum ve kuruluşundan termal tesis izin yazısı alınması halinde teminat, toplam yatırım maliyetinin yüzde biri oranındaki teminat ile değiştirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “altmış gün” ibaresi “iki ay” şeklinde, üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İnşaat ruhsatını veren idareden, tesis inşaatının yüzde elli seviyesinde gerçekleştirildiğine ilişkin alınan yazının Bakanlığa verilmesi ya da Bakanlık tarafından tesis için Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi/Turizm İşletmesi Belgesi düzenlenmesi halinde kesin tahsiste istenilen teminat iade edilir.”

“(6) Kesin tahsis yazısının tebliğinden itibaren yatırımın tamamlanabilmesi için üç yıla kadar süre verilir. Bu süre günübirlik turizm tahsislerinde iki yıl olarak uygulanır.

  1. a) Bu süre içerisinde yatırımın en az yüzde ellisinin tamamlanmaması halinde, kesin tahsis iptal edilir ve teminat Hazineye irat kaydedilir. Yatırımcı, bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemez.
  2. b) Ancak inşaatın en az yüzde ellisinin tamamlandığının belgelenmesi halinde, yatırımı tamamlama için ilk verilen süreyi geçmemek kaydıyla ek süre verilebilir. Verilen ek süre içerisinde de yatırımın tamamlanmaması halinde tahsis iptal edilir. Yatırımcı, bu durumda herhangi bir hak ve bedel talep edemez.
  3. c) Tahsis devri veya tür değişikliği talepleri olan ve bu talepleri uygun görülen tahsislerde yatırımın tamamlanabilmesi için talebin uygun görüldüğüne ilişkin yazının yatırımcıya tebliğ tarihinden itibaren ilave olarak üç yıla kadar süre verilebilir. Ancak bu konuda yatırımcıya daha önce verilmiş olan sürenin arta kalanı bu süreye eklenmez. İkinci kez tahsis devri veya tür değişikliklerinde ek süre verilmez.

ç) Yatırım aşamasında bulunan tahsislerin devri halinde devralan yatırımcıdan, devrin uygun görüldüğüne ilişkin yazı tarihindeki toplam yatırım maliyeti esas alınarak yeni teminat istenir. Ayrıca tesiste tür veya sınıf değişikliği veya kapasite artışı yapılması durumunda yatırımcıdan; değişikliğin veya artışın uygun görüldüğüne ilişkin yazı tarihindeki toplam yatırım maliyeti esas alınarak tür veya sınıf değişikliği için teminatın güncellenmesi, kapasite artışı için ise ek teminatın verilmesi istenir.

(7) Mücbir veya kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul edilebilir idari ve hukuki uyuşmazlıklardan doğan sebeplerle yatırıma başlanılamaması veya yatırımın gerçekleştirilememesi durumunda kesin tahsis süresi, dondurma sebepleri ve bu sebeplerin ortaya çıktığı tarihler dikkate alınarak sorun çözümleninceye kadar Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile dondurulur. Kesin tahsis süresinin dondurulduğu tarih ile bu sürenin yeniden başlatılacağı tarih arasında geçen süre tahsis süresine eklenir ve bu süre için kullanım bedeli ödenmez. Tahsis süresinin dondurulduğuna ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yatırımcıdan; kesin tahsis süresinin başlatılacağı tarih itibarıyla hesaplanan toplam yatırım maliyetinin binde beşi oranında belirlenecek yeni bedelin o yılki kullanım bedeli sayılmak üzere ödeneceğinin kabul ve taahhüt edildiğine ilişkin noter onaylı taahhütnamenin veya noter onaylı şirket yönetim kurulu kararının Bakanlığa iletilmesi istenir. Tahsis süresinin açıldığı tarih itibarıyla yatırımcıdan sürenin açıldığı tarihteki toplam yatırım maliyeti esas alınarak yeni teminat istenir.”

“(17) Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi olan tesisler için mücbir veya kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul edilebilir idari ve hukuki uyuşmazlıklardan doğan sebeplerle yatırımdaki kısımların tamamlanamaması durumunda bu kısımların tamamlanarak işletmeye geçmesi için verilen belge alma süresi dondurma sebepleri ve bu sebeplerin ortaya çıktığı tarihler dikkate alınarak sorun çözümleninceye kadar Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile dondurulur. Belge alma süresinin dondurulduğu tarih ile bu sürenin yeniden başlatılacağı tarih arasında geçen süre yatırım süresine eklenir ve yatırımdaki kısımlar için bu süre zarfında kullanım bedeli ödenmez.

(18) Tahsisli taşınmaz üzerinde yer alan turizm tesisinin yıkılarak yeni bir tesis yapılması veya işletme belgeli mevcut tesis için yatırım belgesi düzenlenmesi talebinin Arazi Tahsis Komisyonunca uygun bulunması halinde, yıkılacak tesise ait cari yıl toplam yatırım maliyetinden tahsis yılından itibaren her yıl için yüzde iki yıpranma payı düşülmek suretiyle hesaplanan bedel tutarında teminat yatırımcıdan istenir. Bu fıkra kapsamında yatırımcıya, talebin uygun görüldüğüne dair yazının tebliğ tarihinden itibaren üç yıla kadar süre verilebilir. Verilen süre içerisinde, yatırımın tamamlanarak Turizm İşletmesi Belgesi alınmasını takiben teminat yatırımcıya iade edilir, tamamlanamaması halinde ise kesin tahsis iptal edilir ve alınan teminat Hazineye irat kaydedilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gibi kullanıma” ibaresi “kullanımına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu indirim, termal amaçlı tahsislerde ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınacak termal tesis izin yazısının Bakanlığa teslimi tarihinden itibaren geçerli olur.”

“(2) Ön izin döneminde fiili kullanım olması halinde, fiili olarak kullanılan alana isabet eden ön izin bedeli; 21 inci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan kullanım bedelinin iki katıdır. Fiili kullanımın tespit edildiği tarihten önceki dönem için ise ecrimisil takip ve tahsilatı yapılır. Bu fıkra uyarınca bedel alınması ön iznin iptal edilmesine ve taşınmazın tahliye edilmesine engel teşkil etmez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınan yeminli mali müşavirlere” ibaresi “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınanlara” şeklinde, (c) bendinde yer alan “31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinde” ibaresi “13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “otuz gün” ibaresi “bir ay” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “otuz günlük” ibaresi “bir aylık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve ikinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Tahsis edilen taşınmazın üzerindeki yapıların yerinde korunmasının mümkün olmaması ve bu nedenle de yıkılmasının gerekmesi halinde, bu yapılar için tespit edilecek olan enkaz bedelinin yıkım masrafından artan kısmı bir defaya mahsus olmak üzere tahsis yapılmadan önce yatırımcıdan tahsil edilerek yapının tüm yıkım işleri yatırımcı tarafından gerçekleştirilir. Bu durumda, kullanım bedelleri 21 inci maddeye göre tespit edilir.”

“Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen kapasitelerin üzerinde kapasiteye sahip olan tesisler için, tescilli yapılara ait ilk yıl kullanım bedeli, tescilli yapının restorasyonuna ilişkin yatırım maliyetinin tescilli yapıya ait toplam yatırım maliyetinden düşülmesi suretiyle bulunacak miktarın yüzde beşi olarak hesaplanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belgenin iptal edilmesi halinde yatırımcıya; iptal edilen belge Turizm Yatırımı Belgesi ise Turizm Yatırımı Belgesi ya da Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi/Turizm İşletmesi Belgesi, Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi/Turizm İşletmesi Belgesi ise Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi/Turizm İşletmesi Belgesi alması için bir yıl süre verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Mücbir veya kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul edilebilir idari ve hukuki uyuşmazlıklardan doğan sebepler dışında yatırımcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle tahsisin iptal edilmesi halinde, yatırımcıdan cari yıl kullanım bedelinin yüzde yirmi beşi kadar tazminat alınır.

(3) Tahsisleri ve bu tahsislere dayanılarak yapılan irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemleri iptal edilen taşınmazların turizm belgeleri de iptal edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “tür değişikliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tahsisin ve şirket hisselerinin devri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesindeki “Çevre ve Orman Bakanlığı” ibaresi “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

Tahsis yetkisi ve diğer işlemler

MADDE 30/A – Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi, turizm merkezi içinde yer alan ve onaylı planlarla turizm kullanımına ayrılan Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların turizm amaçlı tahsisi Bakanlık tarafından yapılır. 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi korunan alanlarda ise turizm yatırımı için arazi tahsisi Orman ve Su İşleri Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça yapılır. 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi korunan alanlardan elde edilecek her türlü gelir Orman ve Su İşleri Bakanlığı döner sermaye bütçesine gelir kaydedilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Önceki ön izin ve kesin tahsisler

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce adına ön izin verilen veya kesin tahsis yapılan yatırımcılar tarafından;

  1. a) Adlarına verilen ön izin, kesin tahsis ve varsa tesis edilen irtifak hakkı ve/veya verilen kullanma izni işlemleri hakkında Bakanlık veya Maliye Bakanlığı aleyhine açılmış davalar var ise açılan bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi,
  2. b) Ön izin veya kesin tahsis koşulları ile varsa irtifak hakkı tesisine ilişkin düzenlenen resmî senetlerden ve/veya kullanma iznine ilişkin sözleşmelerden doğan her türlü mali ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  3. c) Termal amaçlı tahsislerde ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınacak termal tesis izin yazısının Bakanlığa ibraz edilmesi,

ç) Yeniden belirlenecek olan ön izin veya kesin tahsis koşullarının bildirildiği Bakanlık yazılarının kabul ve taahhüt edildiğine dair noter onaylı taahhütnamenin Bakanlığa ibraz edilmesi,

  1. d) Bakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek olan yeni kullanım bedeli üzerinden ve yeni koşullarla düzenlenecek olan sözleşmenin imzalanacağının kabul ve taahhüt edildiğine dair noter onaylı taahhütnamenin Bakanlığa ibraz edilmesi,

kaydıyla; bu yatırımcıların ön izin veya kesin tahsis koşullarından ön izin/kullanım bedeli ile hasılat payına ilişkin hükümleri, ilgisine göre 20, 21 veya 22 nci maddelere uyarlanır. Ancak termal ve kış turizmi amaçlı tahsisler ile tescilli taşınmaz kültür varlıkları ve korunma alanlarının tahsisleri ve 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kalan illerde yapılacak yatırımlar hariç olmak üzere uyarlama sırasında tespit edilecek olan kullanım bedelleri, mevcut sözleşmelerinde yer alan yıllık artışlara ilişkin hükümlere göre hesaplanacak bedellerden az olamaz.

(2) Uyarlanan hükümler; Bakanlık tarafından ön izin veya kesin tahsis yazılarının yatırımcıya tebliğ edildiği, irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilenler için ise Maliye Bakanlığınca resmî senet ve/veya sözleşmelerinde değişiklik yapıldığı tarihten itibaren geçerli olur.

(3) Uyarlamanın yapıldığı tarihten önceki dönemlere ait ön izin bedelleri, kullanım bedelleri ve hasılat paylarında ise herhangi bir indirim yapılmaz ve bunlardan tahsil edilenler iade edilmez.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce adına ön izin verilen veya kesin tahsis yapılan yatırımcılar tarafından, birinci fıkrada belirtilen koşullar yerine getirilmek suretiyle talepte bulunulması halinde, bu yatırımcılardan daha önce alınan teminatlar, 16 veya 17 nci maddeler uyarınca yeniden tespit edilecek olan tutardaki teminatlarla değiştirilir.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/7/2006 26235
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 16/3/2007 26464
2- 14/2/2009 27141
3- 7/1/2010 27455
4- 25/6/2011 27975
5- 23/5/2012

28301

 

Bu Yazıyı Paylaşın