Kamu İhale Tebliği (No: 2016/1)

29 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29608

Kamu İhale Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2015 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%5,71) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesi ile 10/11/2015 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin son fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 7.726.990,-TL (Yedimilyonyediyüzyirmialtıbindokuzyüzdoksan Türk Lirası) 8.168.201,-TL (Sekizmilyonyüzaltmışsekizbinikiyüzbir Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 923.721,-TL (Dokuzyüzyirmiüçbinyediyüzyirmibir Türk Lirası) 976.465,-TL (Dokuzyüzyetmişaltıbindörtyüzaltmışbeş Türk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 1.539.538,-TL (Birmilyonbeşyüzotuzdokuzbinbeşyüzotuzsekiz Türk Lirası) 1.627.445,-TL (Birmilyonaltıyüzyirmiyedibindörtyüzkırkbeş Türk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 33.870.025,-TL (Otuzüçmilyonsekizyüzyetmişbinyirmibeş Türk Lirası) 35.804.003,-TL (Otuzbeşmilyonsekizyüzdörtbinüç Türk Lirası),

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 100.777,-TL (Yüzbinyediyüzyetmişyedi Türk Lirası) 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası), 201.563,-TL (İkiyüzbirbinbeşyüzaltmışüç Türk Lirası) 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 100.777,-TL (Yüzbinyediyüzyetmişyedi Türk Lirası) 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası), 201.563,-TL (İkiyüzbirbinbeşyüzaltmışüç Türk Lirası) 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası), 1.679.772,-TL (Birmilyonaltıyüzyetmişdokuzbinyediyüzyetmişiki Türk Lirası) 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası),

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 201.563,-TL (İkiyüzbirbinbeşyüzaltmışüç Türk Lirası) 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası), 1.679.772,-TL (Birmilyonaltıyüzyetmişdokuzbinyediyüzyetmişiki Türk Lirası) 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası),

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 167.966,-TL (Yüzaltmışyedibindokuzyüzaltmışaltı Türk Lirası) 177.556,-TL (Yüzyetmişyedibinbeşyüzellialtı Türk Lirası),

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 50.385,-TL (Ellibinüçyüzseksenbeş Türk Lirası) 53.261,-TL (Elliüçbinikiyüzaltmışbir Türk Lirası), 16.786,-TL (Onaltıbinyediyüzseksenaltı Türk Lirası) 17.744,-TL (Onyedibinyediyüzkırkdört Türk Lirası),

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 335.944,-TL (Üçyüzotuzbeşbindokuzyüzkırkdört Türk Lirası) 355.126,-TL (Üçyüzellibeşbinyüzyirmialtı Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 531.800,-TL (Beşyüzotuzbirbinsekizyüz Türk Lirası) 562.165,-TL (Beşyüzaltmışikibinyüzaltmışbeş Türk Lirası), 3.190,-TL (Üçbinyüzdoksan Türk Lirası) 3.372,-TL (Üçbinüçyüzyetmişiki Türk Lirası), 2.127.200,-TL (İkimilyonyüzyirmiyedibinikiyüz Türk Lirası) 2.248.663,-TL (İkimilyonikiyüzkırksekizbinaltıyüzaltmışüç Türk Lirası), 6.381,-TL (Altıbinüçyüzseksenbir Türk Lirası) 6.745,-TL (Altıbinyediyüzkırkbeş Türk Lirası), 15.954.000,-TL (Onbeşmilyondokuzyüzellidörtbin Türk Lirası) 16.864.973,-TL (Onaltımilyonsekizyüzaltmışdörtbindokuzyüzyetmişüç Türk Lirası), 9.572,-TL (Dokuzbinbeşyüzyetmişiki Türk Lirası) 10.118,-TL (Onbinyüzonsekiz Türk Lirası), 12.763,-TL (Onikibinyediyüzaltmışüç Türk Lirası) 13.491,-TL (Onüçbindörtyüzdoksanbir Türk Lirası),

f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 186.445,-TL (Yüzseksenaltıbindörtyüzkırkbeş Türk Lirası) 197.091,-TL (Yüzdoksanyedibindoksanbir Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) Yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

Önceki bütçe statüleri

MADDE 4 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın