İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5)

25 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29990

Ekonomi Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Korteks Mensucat ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı “poliesterlerden kısmen çekimli iplik” ürününün ithalatına ilişkin olarak önlemin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyetini,

ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

e) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,

f) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

g) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

ğ) Korteks: Korteks Mensucat ve Sanayi Anonim Şirketini,

h) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

ı) POY: Poliesterlerden kısmen çekimli iplikleri,

i) Tayland: Tayland Krallığını,

j) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

k) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,

l) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 4 – (1) 27/6/2000 tarihli ve 24092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2000/7) ile 5402.33 GTP altında sınıflandırılan “poliesterlerden tekstüre iplikler”in Hindistan menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ithalat bedelinin %6,8 ile %20,3’ü arasında değişen oranlarda; Çin Tayvanı menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ithalat bedelinin %9,9 ile %28,6’sı arasında değişen oranlarda; Güney Kore menşeli olanlarına yönelik olarak ise CIF ithalat bedelinin %33,7’si oranında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlemlerin yürürlük süreleri, 21/12/2006 tarihli ve 26383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/31) ile tamamlanan NGGS sonucunda uzatılmıştır. Bahse konu önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce başlatılan NGGS neticesinde, 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22) vasıtasıyla Hindistan ve Çin Tayvanı’na karşı yürürlükte bulunan mezkur önlemlerin yürürlük süreleri uzatılırken, Güney Kore’ye yönelik önlem, yürürlük süresinin dolması neticesinde 21/12/2011 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

(2) 31/12/2008 tarihli ve 27097 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/41) ile bahse konu ürünlerin ÇHC menşeli olanlarına yönelik olarak 268 ABD Doları/Ton ile 351 ABD Doları/Ton arasında değişen tutarlarda, Endonezya menşeli olanlarına yönelik olarak 48 ABD Doları/Ton ile 240 ABD Doları/Ton arasında değişen tutarlarda, Tayland menşeli olanlarına yönelik olarak 198 ABD Doları/Ton ile 300 ABD Doları/Ton arasında değişen tutarlarda; Malezya menşeli olanlarına yönelik olarak 276 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. 17/12/2014 tarihli ve 29208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/41) ile tamamlanan NGGS sonucunda ilgili ürünlerin ÇHC, Endonezya ve Malezya menşeli olanlarına karşı yürürlükte bulunan önlemlerin yürürlük süreleri uzatılmış; Tayland menşeli olanlarına karşı yürürlükte bulunan önlem ise yürürlük süresinin dolması neticesinde 31/12/2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

(3) 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/40) ile söz konusu ürünlerin Tayland menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ithalat bedelinin %6,88 ile %37,69’u arasında değişen oranlarda, Vietnam menşeli olanlarında ise CIF ithalat bedelinin %34,81 ile %72,56’sı arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur.

Başvuru konusu ürün

MADDE 5 – (1) Başvuru konusu ürün 5402.46 GTP altında tasnif edilen “POY”dur.

(2) Bahse konu GTP ve madde ismi, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6 – (1) Başvuru sahibi Korteks firması, “poliesterlerden tekstüre iplikler” ürününe yönelik dampinge karşı önlemlerin alınmasını müteakip yurt dışından söz konusu ürün imalatı yapan makinalar tedarik eden ithalatçı firmaların, POY ithal edip “poliesterlerden tekstüre iplikler” üreterek bir kısmını kendi üretimlerinde kullandıklarını; önemli bir kısmını ise yurt içi piyasada sattıklarını ve bu yolla “poliesterlerden tekstüre iplikler” ürününde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığını ve mezkur önlemlerin yerli üretim dalı üzerindeki iyileştirici etkisinin azaltıldığını iddia etmiştir.

(2) Poliesterlerden tekstüre iplikler ile inceleme konusu ürün ithalatı TÜİK’ten elde edilen veriler çerçevesinde incelenmiştir. Bu bağlamda, inceleme konusu ürün ithalatında özellikle 2010 yılı sonrasında önemli artışlar gerçekleştiği tespit edilmiştir. İnceleme konusu ürünün 2010 yılında miktar temelinde 41.248.660 kg olan genel ithalatı, izleyen yıllarda sürekli bir artış eğilimi içinde olmuş ve 2016 yılında ise 194.932.226 kg’ye yükselmiştir. İnceleme konusu ürünün ithalatında yaşanan mezkur artış büyük oranda dampinge karşı önleme tabi başvuru konusu ülkeler menşeli ithalattan kaynaklanmaktadır. Söz konusu ülkelerden yapılan inceleme konusu ürün ithalatının genel ithalat içindeki payı 2014 ve 2015 yıllarında %99,1; 2016 yılında ise %99,2 olarak gerçekleşmiştir. Poliesterlerden tekstüre iplikler ithalatı ise 2010 yılı sonrası dönemde dalgalı bir seyir izlemiştir. Bununla birlikte, 2010 yılı sonrası dönemin geneli itibarıyla değerlendirildiğinde, 2010 yılında 159.960.807 kg olan söz konusu ürünün genel ithalatı 2016 yılında 295.789.551 kg’ye yükselmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 7 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler neticesinde, ÇHC, Hindistan, Malezya, Endonezya, Çin Tayvanı, Tayland ve Vietnam menşeli/çıkışlı “POY” ithalatına yönelik olarak İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe sunabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 8 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No: 63 Çankaya/ANKARA

Faks:+90-312-204 9936

E-posta: oek241@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın