tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04 Mayıs 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31474

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)’ndan:

MADDE 1 – 28/1/2020 tarihli ve 31022 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

  1. a) Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflamasının; hane halkı tüketim harcamalarına,
  2. b) Devlet Fonksiyonları Sınıflamasının; Devlet tarafından yapılan harcamalara,
  3. c) Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasının; çalışma alanlarına göre eğitim programları ile ilgili yeterliliklere,

ç) Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasının; ekonomik faaliyetlere,

  1. d) Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflamasının; ürünlere,
  2. e) Genişletilmiş Ödemeler Dengesi Hizmetler Sınıflamasının; uluslararası hizmet ticaretine,
  3. f) Kamu Sektörü Sınıflamasının; kamu sektörüne,
  4. g) Sanayi Ürünleri Sınıflamasının; sanayi ürünlerine,

ğ) Standart Eğitim Sınıflamasının; eğitim seviyelerine göre eğitim programları ve ilgili yeterliliklere,

  1. h) Standart Meslek Sınıflamasının; iş ve mesleğe,

ı) Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Ürünleri Sınıflamasının; tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünlerine,

ilişkin toplanacak, paylaşılacak ve yayımlanacak bilgilerde, idari kayıt veya kayıt sistemlerinde kullanılması; ortak sınıflamaların kullanılmasıyla birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir, uygun ve güvenilir bilgi üretilmesine katkı sağlanmasıdır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) 5429 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca, mezkûr Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, istatistik üretiminde, idari kayıtlarda ve kayıt sistemlerinde bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen sınıflamaları kullanmakla; kendi ihtiyaçları doğrultusunda bu sınıflamaların farklı versiyonlarını veya farklı sınıflamaları kullanmaları halinde ise bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen sınıflamalara dönüştürülmesini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen sınıflamalar TÜİK’in sorumluluğundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sorumlu kurum tarafından hazırlanan veya güncellenen sınıflamalar ile bunlarla ilgili teknik dokümanlar TÜİK tarafından Sınıflama Sunucusunda yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ila Ek-11 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/1/2020 31022 (Mükerrer)