İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/4)

20 Ocak 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31725

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 22/7/2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/17) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Malezya ve Tayland Krallığı menşeli  4011.40 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.10.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 gümrük tarife pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)”  ile yine aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

  1. a) CIF: Masraflar, sigorta ve navlun dâhil teslimi,
  2. b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
  3. c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyeti’ni,

ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

  1. d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
  2. e) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
  3. f) Tayland: Tayland Krallığı’nı,
  4. g) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ğ) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 25/7/2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/34) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTP Madde İsmi Menşe Ülke Üreticiler Dampinge Karşı Önlem  (CIF %)
4011.40 Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler ÇHC Tüm Üreticiler 37
Endonezya PT Hung-A Indonesia 0
Diğerleri 29
Tayland Tüm Üreticiler 68
Malezya Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. 19,6
Diğerleri 29
4013.90.00.00.11 Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler ÇHC Tüm Üreticiler 100
Endonezya PT Hung-A Indonesia 19,6
Diğerleri 29
Tayland Tüm Üreticiler 100
Malezya Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. 19,6
Diğerleri 29
8714.10.30.00.00 Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları

(yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva

eden tekerlekler, jantı hariç)

ÇHC Tüm Üreticiler 37
Endonezya PT Hung-A Indonesia 0
Diğerleri 29
Tayland Tüm Üreticiler 68
Malezya Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. 19,6
Diğerleri 29
Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları

(yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri

ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)

ÇHC Tüm Üreticiler 100
Endonezya PT Hung-A Indonesia 19,6
Diğerleri 29
Tayland Tüm Üreticiler 100
Malezya Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. 19,6
Diğerleri 29

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede gümrük tarife pozisyon numarası, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan gümrük tarife pozisyon numarası ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın