İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/3)

20 Ocak 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31725

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 22/7/2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/16) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya ve Tayland Krallığı menşeli 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.99.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ile yine aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

  1. a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
  2. b) Endonezya: Endonezya Cumhuriyeti’ni,
  3. c) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

ç) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

  1. d) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
  2. e) Tayland: Tayland Krallığı’nı,
  3. f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
  4. g) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 24/7/2015 tarihli ve 29424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/35) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP Madde Tanımı Menşe Ülke Üreticiler Dampinge Karşı Önlem

Tutarı (ABD doları/kg)

 
 
4011.50.00.00.00 Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler Çin Halk Cumhuriyeti Tüm üreticiler 0,73  
Hindistan Tüm üreticiler 0,73  
Tayland Tüm üreticiler 0,73  
Endonezya PT Hung-A Indonesia 0,66  
Diğerleri 0,73  
Malezya Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. 0,62  
Diğerleri 0,73  
4013.20.00.00.00 Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler Çin Halk Cumhuriyeti Tüm üreticiler 2,02  
Hindistan Tüm üreticiler 2,02  
Tayland Tüm üreticiler 2,02  
Endonezya PT Hung-A Indonesia 0,85  
Diğerleri 1,49  
Malezya Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. 0,22  
Diğerleri 1,55  
8714.99.90.00.00 Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’te

yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti Tüm üreticiler 0,73  
Hindistan Tüm üreticiler 0,73  
Tayland Tüm üreticiler 0,73  
Endonezya PT Hung-A Indonesia 0,66  
Diğerleri 0,73  
Malezya Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. 0,62  
Diğerleri 0,73  
Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 GTİP’te

yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti Tüm üreticiler 2,02  
Hindistan Tüm üreticiler 2,02  
Tayland Tüm üreticiler 2,02  
Endonezya PT Hung-A Indonesia 0,85  
Diğerleri 1,49  
Malezya Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. 0,22  
Diğerleri 1,55  

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın