İşyerinde Farklı İşkoluna Ait İşler Yapılıyorsa da Tespit Sırasında Ağırlıklı ve Asıl Olarak Yapılan İşin Dikkate Alınması Gerekir

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No : 2016/35551
Karar No : 2016/21756
Tarih : 08.12.2016
KAVRAM:
  • İŞKOLUNUN TESPİTİ DAVASI
  • İŞYERİNDE FARKLI İŞKOLUNA AİT İŞLER YAPILIYORSA DA TESPİT SIRASINDA AĞIRLIKLI VE ASIL OLARAK YAPILAN İŞİN DİKKATE ALINMASI LÜZUMU
  • DAVALI İŞYERLERİNİN AVCILIK BALIKÇILIK TARIM VE ORMANCILIK İŞKOLUNA GİRDİĞİNİN KABULÜ GEREĞİ

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Davacı, Bakanlığın tespit kararının ortadan kaldırılarak olması gereken işkolunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalılardan T.C. …avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacı şirkete, … Gıda İş sendikası tarafından 19.03.2010 tarihli ve 13196 sayılı yazılı ile… Yağ ve … Yem San.Tic A.Ş işyerleri ile ilgili Sendikalar kanunun 4.maddesi uyarınca iş kolu tespit başvurusunda bulunması üzerine, Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda 02.08.2010 karar tarihli 2010/61 karar nolu,iş kolu tespit kararı verildiğini, yasa gereğince bu kararın 06.08.2010 tarihli, resmi gazetede yayımlandığını, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş kolu tespit kararına göre,… Yağ ve … Yem San.Tic A.Ş?de Bakanlıkça yapılan incelemede; Şirkete ait işyerlerinin sevk ve idaresinin gerçekleştirildiği … … cad. no:161_163 … adresinde bulunan yönetim merkezi büro işyerinin ?iş kolları tüzüğü?nün 17 sıra numaralı ?ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar? iş kolunda, … Köyü .. adresinde, sofralık yumurta üretimi ve süt inekçiliği ile, … Mevkii … yolu 1.ve21 km adresinde damızlık tavuk üretimi ve kuluçkalık yumurta üretimi işlerinin? iş kolları tüzüğü’nün 01 sıra numaralı ?TARIM VE ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK? iş kolunda yer aldıklarının tespiti yapıldığını, bu tespitin 2821 sayılı sendikalar kanunun 4. maddesi gereğince yapıldığını ve resmi gazetede yayımlandığını, Sendikalar kanunun 60. maddesine de İşkolları belirtilmiştir. Bunlar 28 iş kolundan ibaret olmakla birlikte,?Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır hükmünün yer aldığını şirkete ait işyerlerinin sevk ve idaresinin gerçekleştirildiği Eski … cad. no:161/163 …. adresinde bulunan yönetim merkezi büro işyerinin ?işkolları tüzüğü?nün 17 sıra numaralı ?TİCARET, BÜRO İŞYERİ, AYRI BİR İŞYERİ olmayıp, aynı adreste bulunan işyerinde yapılan yemeklik karışım bitkisel sıvı yağ, ham ayçiçeği yağı, ekstraksiyon ay çiçeği küspesi üretimi ile büyük baş, kanatlı hayvan yemi imalı ve mamul ürünlerinin pazarlaması işlerle organik bir bütünlük arz ettiğini beyan ile Bakanlığın tespit kararının ortadan kaldırılarak, müvekkili… Yağ ve … Yem San.Tic A,Ş nin dahil olması gereken iş kolunun mahkemece tespitini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı hazine vekili T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının inceleme raporu, tutanak ve iş kolu tespit kararlarına göre işkolu tespitinin usulüne uygun olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.

Diğer davalı vekili cevap dilekçesi sunmamış olup, 16/12/2010 tarihli celsede, 29/03/2010 tarih 13196 sayılı yazılarıyla iş kolunun tespit edilmiş olduğunu burada asıl ve yardımcı işlerle birlikte davacı işyerinin Gıda iş kolu kapsamında olduklarını savunmuştur.

Dahili davalı … – İş Sendikası vekili; davacının ” … Köyü ve … Mevkii – … ” yolundaki işyerlerinin 01 Nolu Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık işkoluna girdiğinin tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

Dahili davalı … cevap dilekçesinde özetle; dava konusu işyerinin tamamının iş kolları tüzü 4 nolu gıda iş kolunda olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

Diğer dahili davalılar cevap vermemişlerdir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemenin önceki kararı Dairemizin 17.03.2015 2015/7618 Esas, 2015/10815 Karar sayılı kararıyla dosyada keşif yapıldığı belirtilmişse de keşif tutanağına rastlanmadığı, … Köyü … ve … Mevkii … Yolu 19. Ve 21. Km … adreslerinde bulunan iki işyeri ile ilgili temel sorun bu işyerlerinde yapılan işlerin birbirini tamamlayan nitelikte işler olup olmadıkları olduğu, davacının temyiz dilekçesinde damızlık tesislerinde mevcut tavuklardan elde edilen yumurtaların bir kısmının sofralık ve damızlık yumurta olarak satıldığının ileri sürüldüğü; mahkemece öncelikle söz konusu işyerlerine ilişkin … kayıtları, ticaret sicil kayıtları, ana sözleşme ile işyerlerindeki organizasyonu ve varsa işyerlerinin birbirleriyle ilgilerini gösterir yönetsel belgeler ve iş kolu itirazına konu edilen … Köyü … ve … Mevkii … Yolu 19. Ve 21. Km. … adresinde çalışan işçilerin görevlerini içerir liste getirtilerek söz konusu işyerlerinde endüstri mühendisi İl tarım müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi ve iş hukukçusundan oluşan üçlü bilirkişi heyetiyle keşif yapılarak iki işyerinin ayrı işyerleri mi, tek bir işyeri mi bağlı işyeri mi oldukları değerlendirilerek iş kolunun tespiti hususunda karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuş olup mahkemece bozmaya uyulması üzerine yapılan yargılama sonucunda toplanan kanıtlar ve bozma sonrası alınan bilirkişi raporu hükme esas alınmak suretiyle; davacı şirketin ” Eski … Cad. No: 161_163 – … ” adresindeki ana fabrikada yapılan işin ” Gıda ” iş koluna girdiği, fabrikanın büro işlerinin yürütüldüğü yerin ayrı bir işyeri olmadığı, asıl işin bir tamamlayıcısı olduğu, bu nedenle asıl işin dahil olduğu iş kolundan sayılması gerektiği, … Köyü … adresindeki sofralık yumurta üretimi ve sür inekçiliği işlerinin de gıda üretimine yönelik olduğu dolayısıyla ?Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık? işkoluna girmeyeceği Gıda iş koluna girdiği, davacıya ait …. yolu 19. ve 21. Km adreslerinde bulunan damızlık tavuk üretimi ve kuluçkalık yumurta üretimi işlerinin birbirinden ayrılmaz işletmeler olduğu, şirketin iştiraki olan Bu Piliç firmasının damızlık üretimi ile yumurta üretimine ek katkı sunduğu bu gerekçeyle ?Gıda? işkolunda bulunan diğer işyerlerine yardımcı işyerleri olduğu, yapılan işlerin ?Gıda? işkoluna girdiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı T.C. …vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

İşkolu tespitine ilişkin işlemler kamu düzenine ilişkin olup, buna ilişkin yasal düzenlemeler emredicidir.

6356 sayılı Yasa 07.11.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve anılan Yasanın 4. maddesine ekli (1) nolu cetvelde işkolları sayısı 20 olarak belirlenmiş ve 4. madde gereğince Bakanlıkça çıkarılan İşkolları Yönetmeliği 19.12.2012 tarihli RG yayımlanarak yürürlüğe girmiş böylece 2821 sayılı Yasanın 60. maddesi gereğince çıkarılan İşkolları Tüzüğündeki işkolu sayısı 28’den 20’e indirilmiştir.

6356 sayılı Yasanın geçici 6/4. maddesinde bu kanunun yürürlük tarihinden önce başlamış Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ve Toplu İş Uyuşmazlıklarında mülga 2822 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı Tüzük ve Yönetmeliklere göre sonuçlandırılacağı konusunda bir düzenleme yapıldığı halde işkolunun tespiti ile ilgili uyuşmazlıklarda 2821 sayılı Yasanın ve bu Kanuna dayalı Tüzüğün uygulanacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

İşkolu tespiti ile ilgili işlemler teknik anlamda Toplu İş Uyuşmazlığı olmadığından 6356 sayılı Yasanın Geçici 6/4. maddesinin kıyas ve yorumu ile işkolları ile ilgili uyuşmazlıklarda 2821 sayılı Yasa hükümlerinin ve buna bağlı olarak İşkolu Tüzüğü?nün uygulanacağının kabulü de mümkün değildir.

6356 sayılı Yasanın geçici 1. maddesinde Sendikaların faaliyet göstereceği İşkolunu bu Kanunun 4/3. maddesinde belirtilen yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde yönetim kurulu kararı ile belirleyecekleri bildirilmekle Sendikaların 19.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren İşkolları Yönetmeliğinde örgütlendikleri iş yerlerinin girdiği işkoluna uyarlamaları sağlanmış, İşkolları Yönetmeliğinin 4/3. maddesinde de 10.11.1983 tarihli İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan iş yerlerinin işkolunun en son yetki belgesi olan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılacağı bildirilmek suretiyle eski Tüzüğe göre işkolu belirlenmiş iş yerinin işkolunu; 6356 sayılı Yasanın geçici 1. maddesine göre kendisini İşkolları Yönetmeliğine uyarlayan en son yetki belgesi alan Sendikanın işkoluna uyarlaması sağlanmıştır.

Böylece gerek sendikalar gerekse yetki belgesi aldıkları iş yerlerinin yönetmeliğe uyarlaması sağlanmakla İşkolları Yönetmeliğinin yürürlüğe girer girmez uygulanması ile doğabilecek sakıncalar giderilmiştir.

Birçok Yargıtay kararında da açıkça vurguladığı üzere bu tür yeni yasaların ünlü hukukçu Roubier’in açıkladığı üzere yürürlüğe girmeleri ile görülmekte olan tüm uyuşmazlıklara uygulanması gerektiği başka bir anlatımla yeni yasanın yürürlüğe girdiği andan itibaren derhal tesirini göstereceği ve tamamlanmamış tüm hukuki işlemlere uygulanacağı tartışmasızdır. Bu gibi durumlarda kanunların geriye yürümesinin değil, zaman içerisindeki ani etkileri söz konusu olmaktadır. Esasen HUMK’nun 578. maddesi nedeniyle Yargıtay’ın 07.12.1964 günlü Tevhidi İçtihadı ile Hukuk Genel Kurulunun 09.03.1988 gün 1987/860 Esas, 1988/232 Karar sayılı kararında da bu görüşe yer verilmiştir.

Uyuşmazlığa konu bu olayda hukuksal ve maddi alanda etkisini göstermiş hukuk kuralları uyarınca tamamlanmış ve sonuçlarını doğurmuş bir kazanılmış hak söz konusu değildir. ?İşkolu Tespitine? ilişkinin işlemlerin kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle ihtilafa uygulanması gerekmektedir.

Aksinin kabulü 6356 sayılı Kanunun geçici 1. maddesine göre faaliyet göstereceği işkolunu İşkolları Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 19.12.2012 tarihinden itibaren bir ay içinde yönetim kurulu kararı ile belirleyip İşkolları Yönetmeliğindeki yirmi işkolundan birini seçen sendikalar ile en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılan iş yerleri açısından kaos yaratacaktır. İşkolu Yönetmeliği yürürlüğe girene kadar işkolu mahkeme kararı ile belirlenmemiş olan iş yerleri açısından da İşkolları Yönetmeliğinin uygulanacağı izahtan varestedir.

Bu hukuki olgu ve tespitler karşısında İşkolları Yönetmeliğinin görülmekte olan tüm ?İşkolu Tespiti? davalarında uygulanacağının kabulü gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu davada uyuşmazlık konusu işyerlerindeki işkollarının tespiti 19.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren İşkolları Yönetmeliği?ne göre yapılmalıdır.

Bu açıklamalardan sonra somut uyuşmazlık incelendiğinde;

İşkolu kavramı sendikaların faaliyet alanlarını belirleyen temel bir öğedir. Birbirine benzer işler bir hukuki kalıp altında toplu iş hukukuna sunulmaktadır.

İş kolu tespitinde birim olarak işyerinin alınacağı normatif düzenlemelerin tartışmasız bir sonucudur. 4857 Sayılı Yasanın 2. maddesinin gerekçesinde iş yeri tanımı teknik bir amaca, diğer bir deyişle mal ve hizmet üretimine yönelik ve değişik unsurlardan meydana gelen bir birim olduğu belirtilmiştir. İşyerinin sınırlarının saptanmasında ?işyerine bağlı yerler? ile ?eklentiler? ve ?araçların? bir birim kapsamında oldukları belirtildikten sonra özellikle bir işyerinin mal ve hizmet üretimi için ayrı bir alanı da kullanması halinde bunların tek işyerimi yoksa bir birinden bağımsız işyerleri mi sayılacağı konusunda ?amaçta birlik?, aynı teknik amaca bağlı olarak üretimde bulunma, nitelik yönünden bağlılık ile ?yönetimde birlik?, aynı yönetim altında örgütlenmiş olma koşullarının aranacağı düzenlenmiştir. Öte yandan teknolojik ve ekonomik gelişmeler bir işyeri çerçevesinde mal ve hizmet üretimi, pazarlama ve müşterilere sunulması yönünden çok yönlü bir yapısal değişikliği gerektirmesi nedeniyle bir işyerinin amacının gerçekleşmesinde işlerin görülmesi işyerinin kurulu bulunduğu ?yerin? dışına taşmış, özellikle ?işveren kurulan iş organizasyonu? içerisinde işyeri niteliğinde olmayan irtibat bürolarına veya yurt genelinde veya ilin içinde işlerin yürütüldüğü örgütlenmeye kadar genişletmek gereksinimi duyulmuştur. Bu bağlamda 2. maddede ?iş yeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür? hükmü getirilmiştir.

Mahkemenin davacı şirketin “Eski .. Cad. No: 161_163 – …” adresindeki ana fabrikada yapılan işin “Gıda” iş koluna girdiği , fabrikanın büro işlerinin yürütüldüğü yerin ayrı bir işyeri olmadığı , asıl işin bir tamamlayıcısı olduğu , bu nedenle asıl işin dahil olduğu iş kolundan sayılması gerektiği kabulü yerinde olmakla söz konusu işyeri İşkolları Yönetmeliği?nin 02 sıra numaralı ?Gıda Sanayii? iş koluna girmektedir.

Mahkemece bozma sonrası, davacıya ait bir kısım işyerlerine ilişkin … kayıtları, ticaret sicil kayıtları getirtilmiş, davalı tarafça uyuşmazlık konusu işyerlerinde çalışan işçilerin görev listeleri sunulmuş, üçlü bilirkişi heyeti eşliğinde keşif yapılıp bilirkişi raporu alınmıştır.

Hükme esas bilirkişi raporunda … … yolu 19. Km?de kuluçka merkezi bulunduğu, işyerinde damızlık merkezinden gelen damızlık yumurtaların kuluçka makinelerine konulmak için standardizasyonun yapıldığı, kuluçka makinelerinden çıkan civcivlerin seçim ayrım, aşılama stardizasyonu ile davacının iştiraki olan … şirketinin sözleşmeli üretimi yapılan çiftliklere sevk edildiği yer olduğu;

21. km?de bulunan damızlık yumurta üretim merkezinde, kuluçkahaneye civ civ üretimi için gerekli damızlık yumurtaların üretiminde kullanılan anaç damızlık tavukların bulunduğu kanatlı işletmesi olduğu, tavuk yetiştiriciliğinin yarı otomasyon ile gerçekleştirildiği işçiler tarafından yumurta paketleme, seçme ve ayıklama işlemleri yapıldı,

… Köyü Sofralık Yumurta üretimi yapıldığı, işçilerin yumurta standardizasyonu ile paketleme işlemi yaptığının tespit edildiği;

… Köyü?nde bulunan büyükbaş hayvan işletmesinin 200 büyükbaş kapasiteli hayvancılık işletmesi olduğu, 164 sığır cinsi hayvan bulunduğu işletmede sığır yetiştiriciliği yanında… Yağ Yem?de üretilen yemlerin ar-ge çalışmalarının da yürütüldüğü, bu nedenle .. Yem ile entegre bir şekilde faaliyet gösterdiği belirtilerek;

Bireysel değerlendirildiğinde;

… yolu 19. Km?deki işyerinin civciv üretimi ile Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık İş Koluna girdiği,

…sa yolu 21. Km?deki Damızlık Tavuk Üretim tesisinin, tavuk yetiştiriciliği ve yumurta üretimi ile Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık İş Koluna girdiği,

… Köyü Sofralık Yumurta Üretimi işyerinin sofralık yumurta üretimi paketlenmesi yapıldığından ?Gıda? işkoluna girdiği;

Büyükbaş Hayvan İşletmesi?nde hayvan yetiştiriciliği yapılması nedeniyle ?Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık? iş koluna girdiği tespit edilmekle birlikte; bu işletmelerin entegre bir biçimde yapılanmış olduğundan Karakaya köyünde bulunan sofralık yumurta üretim tesisinin başlı başına gıda işkoluna girdiği, süt inekçiliği olarak anılan büyükbaş hayvan işletmesi… Yem ile entegre olarak çalıştığı bu nedenle iki tesisin gıda iş kolunda değerlendirilmesi gerektiği,

… yolu 19. ve 21. Km?lerde bulunan işyerlerinin ise birbirinden ayrılamayacağı; şirketin iştirakçisi olan …?in damızlık üretimi ile yumurta üretimine ek katkı sunduğu bu nedenle Gıda İş Kolunda bulunan diğer işyerlerine yardımcı iş yeri olarak değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle … iş kolunda olduğu mütalaa edilmiştir.

Davacıya ait … Köyü … adresinde bulunan sofralık yumurta üretiminin yapıldığı … sicil numaralı işyerinde yapılan işin19.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren İşkolları Yönetmeliği?nin 02 sıra numaralı ?Gıda sanayii? iş koluna girdiği açıktır.

Ancak davalının süt inekçiliği olarak anılan 1039341 sicil numaralı işyerinde davalının sunduğu görev listesinde 4 işçinin çalıştığı; bunlardan ikisinin hayvan yetiştirme işçisi-sığır, birinin sağım işçisi diğerinin ise veteriner olduğu, bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere burada aslen hayvan yetiştiriciliği yapıldığı, her ne kadar işyerinde yem ar-ge (araştırma geliştirme) çalışmaları yapılsa da bu durumun sonucu değiştirmeyeceği, yapılan işin hayvan yetiştiriciliği işi olduğu ve 19.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren İşkolları Yönetmeliği?nin 01 sıra numaralı ?Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık? iş kolunda 01.41 kodlu ?sütü sağılan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği? sınıfında yer aldığı, bu işyerinin İşkolları Yönetmeliğinin 01 sıra numaralı ?Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık? işkoluna girdiği kabul edilmelidir.

Yine davalıya ait …. mevkii … yolu 19. ve 21. Km?lerde bulunan 1046280 ve … sicil numaralı işyerlerinde damızlık yumurta ve civciv üretildiği, her ne kadar 21. Km?de yer alan damızlık üretim çiftliğinde kuluçkahaneye gönderilecek yumurtaların belirlenmesi sırasında kuluçkaya uygun olmayan yumurtalar sofralık yumurta üretimine ayrılmaktaysa da, ağırlıklı asıl işin damızlık yumurta üretimine yönelik olduğu, bu üretimden sonra bunların davalı şirketin iştiraki olan başka bir şirkete damızlık yumurta veya etlik civciv olarak satılmasının bu işyerlerinin ?Gıda? işkolunda sayılmasını gerektirmeyeceği, işyerlerinde yapılan işin 19.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren İşkolları Yönetmeliği?nin 01 sıra numaralı ?Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık? iş kolunda 01.47 kodlu ?Kümes hayvanları yetiştiriciliği? sınıfında yer aldığı, İşkolları Yönetmeliğinin 01 sıra numaralı ?Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık? işkoluna girdiği kabul edilmelidir.

Yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, 6356 sayılı Kanun?un 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerekmiştir.

Hüküm: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1- Mahkeme kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı?nın 02/08/2010 tarih ve 2010/61 K. sayılı, davacı … Yağ ve … Yem San. Tic. A.Ş. ‘nin, şirkete ait işyerlerinin sevk ve idaresinin gerçekleştirildiği ?Eski … Cad. No: 161 – 163 ….? adresinde bulunan yönetim merkezi büro işyerinin İşkolları Tüzüğü ‘nün 17 sıra numaralı ?Ticaret , Büro , Eğitim ve Güzel Sanatlar? İşkolunda yer aldığına ilişkin tespit kararının İPTALİ İLE, anılan işyerinde yapılan işlerin 19.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren İşkolları Yönetmeliği?nin 02 sıra numaralı ?Gıda Sanayii? İşkolunda yer aldığının TESPİTİNE,

3- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı?nın 02/08/2010 tarih ve 2010/61 K. Sayılı kararında davacı… Yağ ve … Yem San. Tic. A.Ş. ‘nin ?… Köyü / …? adresinde bulunan ?Sofralık Yumurta Üretimi?nin yapıldığı işyerinin İşkolları Tüzüğünün 01 sıra numaralı ?Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık? İşkolunda yer aldığına ilişkin tespit kararının İPTALİ İLE, söz konusu işyerinde yapılan işlerin 19.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren İşkolları Yönetmeliği?nin 02 sıra numaralı ?Gıda Sanayii? İşkolunda yer aldığının TESPİTİNE,

4- Davacının ?… Köyü / …? adresinde bulunan tespit kararında ?süt inekçiliği? olarak anılan … sicil numaralı büyükbaş hayvan çiftliğinde yapılan işle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı?nın 02/08/2010 tarih ve 2010/61 K. Sayılı kararında yapılan tespitin İPTALİ ile, söz konusu işyerinde yapılan işlerin 19.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren İşkolları Yönetmeliği?nin 01 numaralı ?Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık? İşkolunda yer aldığının TESPİTİNE,

5- Davacının … Mevkii … yolu 19. Km ve 21. Km …. adreslerindeki 1046280 ve 1059021 sicil numaralı işyerlerinde yapılan işlerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı?nın 02/08/2010 tarih ve 2010/61 K. Sayılı kararında yapılan tespitin İPTALİ ile, söz konusu işyerlerinde yapılan işlerin 19.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren İşkolları Yönetmeliği?nin 01 numaralı ?Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık? İşkolunda yer aldığının TESPİTİNE,

6- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harçtan muaf olduğundan hakkında harca hükmedilmesine yer olmadığına, davacı tarafından yatırılan 17,15 TL peşin harç ile 17,15 TL başvuru harcı toplamı 34,30 TL harcın diğer davalılardan alınarak davacıya verilmesine, alınması gerekli 12,05 TL bakiye harcın diğer davalılardan alınarak hazineye irad kaydına;

7- Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.800 TL ücreti vekaletin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

8- Davacı tarafından yapılan 2.656,65 TL yargılama masrafının davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

Kesin olarak 08.12.2016 günü oybirliği ile karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın