altinoz.com.tr

İptal Edilen İlan Esas Alınarak Yapılan Atama İşleminin de İptal Edilmesi Gerekir

T.C.
DANIŞTAY
Sekizinci Dairesi

Esas No : 2016/3671
Karar No : 2018/4003
Tarih : 06.07.2018

İÇTİHAT METNİ

İstemin Özeti : İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 30/11/2015 gün ve E:2015/437, K:2015/2301 Sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 Sayılı Kanun’un 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İstemin kabulüyle Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, 26/12/2013 tarihli ulusal bir gazetede yayınlanan ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nce Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’na bir adet Yardımcı Doçent ataması yapılmasına yönelik ilana istinaden Dr.N.F.E.’in davalı idare Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümü Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim dalı Yardımcı Doçent kadrosuna atanmasına yönelik tesis edilen 24.04.2014 tarih ve 384 Sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Başıbüyük yerleşkesinin bitecek olan yeni binasında yataklı diş hastanesinde ağız kanseri ameliyatların yapılabileceği iki adet ameliyathane kurulması planlanarak, yeni hastanede hasta kapasitesinin en az 2-3 katına çıkacağı göz önüne alındığında, ağız ve çene tümörleri konusunda özellikle yurt dışında uygulanan tedavi yöntemleri ve teknolojik gelişmeleri fakülteye getirecek yurt dışı tecrübesi olan bir öğretim üyesine ihtiyaç duyulduğu ve Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalının bu dönemde yurt dışında oral skuamöz hücreli karsinomanın kemik,lenf bezleri ve uzak organ metastazı ile ilgili çalışma yapmış olan bir öğretim görevlisine ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Yardımcı Doçentliğe atama” başlıklı 23. maddesinin ( a ) ve ( b ) bentlerinde; bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik kadrosunun, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edileceği, fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürlerin, biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isteyeceği, dekan veya ilgili müdürün kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunacağı, atamanın rektör tarafından yapılacağı, yardımcı doçentliğe atanmada, doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak ve fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından, sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 – 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmış olmak şartlarının aranacağı belirtildikten sonra; 28.06.2008 gün ve 26920 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5772 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. maddesiyle yeniden düzenlenen ( c ) bendinde de; üniversitelerin, yardımcı doçentlik kadrosuna atama için bu maddede aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilecekleri hükme bağlanmıştır.

5772 Sayılı Kanun’un 3. maddesinin gerekçesinde; “Madde ile, üniversitelerin gelişmişlik düzeyi itibarıyla yardımcı doçentlik kadrosuna atanabilmek için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinde aranan asgari şartların yanında ek koşulların da arabilmesine imkan tanınmıştır.” denilmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; 26/12/2013 tarihli ulusal bir gazetede yayınlanan ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nce Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’na bir adet Yardımcı Doçent ataması yapılmasına yönelik ilana istinaden Dr.N.F.E.’in davalı idare Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümü Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim dalı Yardımcı Doçent kadrosuna atanmasına yönelik tesis edilen 24.04.2014 tarih ve 384 Sayılı işlemin iptali istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır.

26/12/2013 tarihli ulusal bir gazetede yayınlanan ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nce Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’na bir adet Yardımcı Doçent ataması yapılmasına yönelik ilana davacılar tarafından açılan davada; İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 29.04.2015 gün ve E:2014/114, K:2015/866 Sayılı kararı ile davanın reddine karar verildiği, anılan kararın temyizen incelenmesi aşamasında Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 16.06.2016 gün ve E:2015/10182, K:2016/6932 Sayılı kararı ile dava konusu ek koşulun kişiyi tarif eder, keyfi, subjektif nitelikte mi, yoksa Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalının kendi içinde belirli bir hastalık türüne yönelik ihtisaslaşmaya katkı sağlayan akademik bir değer mi taşıdığı konusunda bilirkişi incelmesi yaptırılması gerektiği gerekçesiyle bozulduğu, bozma kararı üzerine yeniden inceleme yapan İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 25.04.2018 gün ve E:2017/1204, K:2018/678 Sayılı kararı ile Yükseköğrteim Kurulu Başkanlığı’na yapılan ara karar cevabında “söz konusu koşulda bulunan ‘yurt dışı’ ibaresinin kamu yararı ve hizmet gereği olmadığının düşünüldüğünün” belirtildiği gerekçesiyle dava konusu ilanın iptaline karar verildiği görülmektedir.

Bu durumda, 26/12/2013 tarihli ulusal bir gazetede yayınlanan ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nce Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’na bir adet Yardımcı Doçent ataması yapılmasına yönelik ilanın iptal edilmesi nedeniyle, hukuka aykırılığı Mahkeme kararı ile tespit edilerek iptal edilen ilan esas alınarak yapılan atama işleminin de iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Öte yandan, dosyada mevcut bilgi ve belgeleri incelenmesinden, davacılardan M.K.G.’in ilana konu Anabilim Dalının başkanı olduğu; diğerlerinin ise dava konusu kadro ilanına yaptığı başvurunun reddedildiği; diğer davacıların ise, ilgili Anabilim Dalında görev yapan öğretim üyeleri olduğu görülmüş olup, bu davacılar dışında diğer öğretim üyelerinin davayı açmakta kişisel, güncel ve meşru bir menfaatini etkileyip etkilemediğinin ayrıca değerlendirileceği de tabiidir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin temyize konu kararının BOZULMASINA, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmediğinden kullanılmayan 48,10-TL yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 06.07.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.