İnfaz Yetkisini Kısıtlar Şekilde Hüküm Kurulamaz

T.C.
YARGITAY
Yedinci Ceza Dairesi

Esas No : 2014/34688
Karar No : 2017/6000
Tarih : 13.07.2017
KAVRAM:
  • KAÇAKÇILIK SUÇU
  • İNFAZ YETKİSİNİ KISITLAR ŞEKİLDE HÜKÜM KURULAMAYACAĞI
  • MÜSADERE
  • HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Sanık …’in eşi …’in, sanık hakkında verilen hükme dair temyiz isteminin incelenmesinde;

Temyiz incelemesine konu bu dosyaya dair suç tarihinin 24/10/2011, iddianame düzenleme tarihinin ise 25/04/2012 olduğu, dairemizin 2013/19435 esası ile 13/10/2014 tarihinde düzeltilerek onanmasına karar verilen Patnos Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2012/160 Esas ve 2012/227 Karar sayılı dosyasına dair suç tarihinin 22/02/2012, iddianame düzenleme tarihinin ise 28/02/2012 olduğu, sanığın anılan dosyadaki eylemi ile temyiz incelemesine konu dava dosyasındaki eyleminin benzer suç vasfına yönelik olduğu gözetilerek düzeltilerek onanmasına karar verilen dosya bu dosya içine konularak incelemeye konu dosya ile birlikte TCK.nun 43. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesinin gerekmesi,

Bozmayı gerektirmiş olup sanığın eşi …’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 Sayılı Kanun’un 8/1 maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca sair yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA,

Sanık …’in temyiz isteminin incelenmesinde ise;

1- ) Sanığın, dosyada mevcut kaçak eşyaya mahsus tespit varakası yakalama evrakına eklenmeksizin yakalama yoluyla alınan savunmasında, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasını talep etmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına engel halin bulunmaması hususları nazara alınarak yakalama evrakına kaçak eşyaya mahsus tespit varakası eklenmek suretiyle davaya konu eşyanın cif değerine göre, …’nce tespit edilen eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve diğer eş etkili vergiler ile mali yükler toplamından oluşan vergilerinin kamu zararı olduğunun sanığa bildirilmesi ve sonucuna göre gerektiğinde 5271 Sayılı CMK.nun 231/9. maddesi hükümleri gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken gümrüklendirilmiş değerin kamu zararı olduğu sanığa bildirilmekle zarar giderilmediğinden bahisle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

2- ) 01/03/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5739 Sayılı Kanun’un 5. maddesiyle yapılan değişiklikle 5237 Sayılı TCK.nun 50/6. madde ve fıkrasında yer alan “yaptırım” ibaresinin “tedbir” olarak değiştirilip 5275 Sayılı Kanun’un 106. maddesinin 4. ve 9. fıkralarının yeniden düzenlenip yine 01/06/2014 tarihli 6545 Sayılı Kanun’un 81. maddesiyle 3. ve 8. fıkralarındaki değişiklikler ve 10. fıkrasının da yürürlükten kaldırılması karşısında, hükümde infaz yetkisini kısıtlayacak şekilde adli para cezasının ödenmemesi durumunda tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin belirtilmesi,

3- ) 24/11/2015 tarihli 29542 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Sayılı iptal Kararı ile 5237 Sayılı TCK.nun 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi sebebiyle anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması, TCK.nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, mahkum olduğu kısa süreli olmayan hapis cezası ertelenen sanık hakkında anılan maddenin l.fıkrasının ( c ) bendinde yazılı hak yoksunluğunun, sanığın sadece kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet veya kayyımlık yetkileri açısından uygulanmasına yer olmadığına, altsoyu dışında kalanlarla ilgili bu hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

4- ) Suça konu kaçak sigaraların, 5607 Sayılı Kanun’un 13/1. maddesi delaletiyle 5237 Sayılı TCK.nun 54. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerekirken imha suretiyle tasfiyesine karar verilmesi,

SONUÇ :

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün, 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 13.07.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[mks_separator style=”solid” height=”2″]

Kaynak: Palmiye Yazılım

Bu Yazıyı Paylaşın