Bozmaya Uyularak Tesis Edilen Hükmün, Tüm İstekleri ve Tüm Tarafları Karşılar Şekilde Yeniden Yazılması Gerekir

T.C. YARGITAY

Ondördüncü Hukuk Dairesi

Esas No : 2016/17643
Karar No : 2017/6890
Tarih : 27.09.2017
KAVRAM:
  • MERAYA ELATMANIN ÖNLENMESİ / ECRİMİSİL BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ
  • HÜKMÜN KAPSAMI

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 16.06.2014 gününde verilen dilekçeyle meraya elatmanın önlenmesi, tazminat talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 14.10.2015 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi bir kısım davalılar tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR :

Davacı temsilcisi, 714, 1175 ve 1176 parsel sayılı mera vasıflı taşınmazlarına elatmasının önlenmesi ve 11.588,00 TL. ecrimisilin davalılardan tahsilini istemiştir.

Mahkemece davanın reddine dair verilen ilk karar, davalıların davaya konu yerde hak iddia etmeleri, elatma olgusunun gerçekleştiği, elatmanın önlenmesine karar verilmesi gerektiğinden söz edilerek bozulmuştur. Bozmaya uyularak davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiş, bir kısım davalının temyizi üzerine bu kez Dairemizce bilirkişi tarafından tazminat miktarının belirlenmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur.

Mahkemece bozma kararına uyulmuş, kararı temyiz etmeyen davalılar yönünden kararın kesinleştiği sonucuna varılmış, önceki kararı temyiz eden davalılar hakkında yargılamaya devam edilerek bu kişilere duruşma günü tebliğ edilmiş, hüküm kurulmuştur.

Hükmü karar başlığında gösterilmeyen diğer davalılar temyiz etmişlerdir.

Mahkemenin ilk kararı, elatmanın önlenmesine karar verilmesi gerektiğinden, ikinci kararı ise tazminat yönünden bozulmuştur.

Hükmün hangi hususları kapsayacağı 6100 Sayılı HMK’nun 297. maddesinde belirtilmiştir. Ayrıca hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.

Bu biçim yargıda açıklık ve netlik prensibinin gereğidir. Aksi hal, yeni tereddüt ve ihtilaflar yaratır, hükmün hedefine ulaşmasını engeller, kamu düzeni ve barışı oluşturulamaz. Bozma kararı ile ilk hüküm hayatiyetini ve ifa kabiliyetini yitirir.

Bozma kararından sonra bozmaya uyularak verilen hüküm yeni bir hükümdür. Bozmaya uyularak tesis edilen hükmün, tüm istekleri ve tüm tarafları karşılar şekilde yeniden yazılması gerekir. Mahkemece bu husus gözetilmeden, hükmün diğer davalılar yönünden kesinleşmiş olduğundan söz edilerek aynı konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ :

yukarda yazılı sebeplerle hükmün BOZULMASINA, istenmesi halinde peşin yatırılan temyiz harcının yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.09.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Bu Yazıyı Paylaşın