İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

27 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30167

Millî Eğitim Bakanlığından:

MADDE 1 – 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Personel: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü merkez ve bağlı birimlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde çalışan belirli/belirsiz süreli sözleşmeli personeli,”

“i) Üye: 4357 Sayılı Kanun kapsamında atananları,”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Temsilciler Kurulu üyeliğine seçildikten sonra, üyelik kapsamındaki görevinden ayrılanlar, Temsilciler Kurulu üyeliğinden istifa edenler ile askerlik nedeniyle silah altına alınanların olayın gerçekleştiği tarih itibarıyla; TBMM üyeliğine veya Belediye Başkanlığına seçilenlerin ise mazbatalarını aldıkları tarih itibarıyla üyelikleri sona erer. Bu kişilerin yerine, seçildikleri ildeki en çok oyu alan birinci sıradaki aday, kalan süreyi tamamlamak üzere Temsilciler Kurulu üyeliğine getirilir.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; taksirli suçlar hariç olmak üzere her ne surette olursa olsun mahkûmiyet cezası almamış olanlar ile 657 Sayılı Kanunun disiplin hükümleri kapsamında aylıktan kesme cezası veya daha üst bir disiplin cezası almamış olanlar arasından;

a) Temsilciler Kurulu üyelerinden aday olan veya aday gösterilenler arasından 3 asıl, 3 yedek üye,

b) Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında fiilen çalışan personelden Bakanın göstereceği 4 adaydan 2 asıl, 2 yedek üye,

c) Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında fiilen çalışan, maliye, hukuk, işletme, iktisat ve denetim alanlarında ihtisas sahibi, tecrübeli ve yüksek öğrenimli olanlardan, Bakanın göstereceği 4 adaydan 2 asıl, 2 yedek üye,

olmak üzere, Temsilciler Kurulunca gizli oyla seçilen toplam 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi 3 yıldır.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla bir başkan ve bir başkan vekili ile imza yetkili bir üye seçilir.

(4) Başkanın mazeretli olduğu hallerde Sandığı ve Kurulu vekili temsil eder.

(5) Temsilciler Kurulu tarafından Yönetim Kuruluna bu maddede belirtilen şekilde seçilecek üyelerden, en çok oy alanlar asıl, diğerleri yedek üye olarak belirlenir.

(6) Toplantı yeter sayısı 5 (Beş), karar yeter sayısı 4 (Dört) tür.

(7) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Gerekli görüldüğü takdirde başkan tarafından önceden belirtilen günler dışında da toplantıya çağrılabilir.

(8) Yönetim Kurulu üyelerinden;

a) Temsilciler Kurulu üyeleri arasından aday olup seçilen üyelerden, Bakanlık kapsamı dışında bir göreve atananların,

b) Bakanlık kontenjanından aday olup seçilen üyelerden emekli olanların,

c) Resmi sağlık raporu ile tevsik edilecek hastalık halleri hariç olmak üzere arka arkaya iki, bir yılda toplam beş defa Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayanların,

ç) Üç aydan fazla bir süre ile yurt dışı görevine atanan veya görevlendirilenlerin,

d) Askerlik görevini ifa etmek üzere görevinden ayrılanların,

e) TBMM üyeliğine veya Belediye Başkanlığına seçilenlerin,

f) Görevleri esnasında birinci fıkrada belirtilen ve aday gösterilmelerine engel olarak sayılan cezalarla tecziye edilenlerin,

Yönetim Kurulu üyelikleri kendiliğinden sona erer.

(9) Yönetim Kurulu üyelikleri, (c) bendi hariç olmak üzere sekizinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı sona erenlerin bu konuda bildirim yükümlülüğü konuya muhatap kurul üyesi üzerinde olup, söz konusu üyenin Sandık Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirim yapmamasından kaynaklı her türlü Sandık zararı kendisine rücu olunur.

(10) Ayrılan veya üyeliği sona eren asıl üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere kendi grubunun ilk sırasındaki yedekleri alınır. Süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

(11) Seçilen Yönetim Kurulu Başkanı, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla yolluksuz ve yevmiyesiz olarak görev yaptığı sürece asli görev yerinden görevli-izinli sayılır.

(12) Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak üzere asli görevlerinden ayrı kaldıkları sürece görevli-izinli sayılırlar.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Denetleme Kurulu, taksirli suçlar hariç olmak üzere her ne surette olursa olsun mahkûmiyet cezası almamış olanlar ile 657 Sayılı Kanunun disiplin hükümleri kapsamında aylıktan kesme cezası veya daha üst bir disiplin cezası almamış olanlar arasından;

a) Temsilciler Kurulu üyelerinden aday olan veya aday gösterilenler arasından 1 asıl, 1 yedek üye,

b) Milli Eğitim Bakanı tarafından gösterilecek maliye, hukuk, işletme, bankacılık ve denetim alanlarında ihtisas sahibi, tecrübeli, yüksek öğrenimli 4 adaydan 2 asıl, 2 yedek üye,

olmak üzere, Temsilciler Kurulunca gizli oyla seçilen toplam 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

(2) Denetleme Kurulunun görev süresi 3 yıldır.

(3) Denetleme Kurulu üyeleri, aralarından bir başkan seçerler. Başkanın vereceği görevleri ayrı ayrı veya müştereken yaparlar.

(4) Denetleme Kurulu üyelerinden;

a) Temsilciler Kurulu üyeleri arasından aday olup seçilen üyelerden, Bakanlık kapsamı dışında bir göreve atananların,

b) Bakanlık kontenjanından aday olup seçilen üyelerden emekli olanların,

c) Üç aydan fazla bir süre ile yurt dışı görevine atanan veya görevlendirilenlerin,

ç) Askerlik görevini ifa etmek üzere görevinden ayrılanların,

d) TBMM üyeliğine veya Belediye Başkanlığına seçilenlerin,

e) Görevleri esnasında birinci fıkrada belirtilen ve aday gösterilmelerine engel olarak sayılan cezalarla tecziye edilenlerin,

Denetleme Kurulu üyelikleri kendiliğinden sona erer.

(5) Denetleme Kurulu üyelikleri dördüncü fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı sona erenlerin bu konuda bildirim yükümlülüğü konuya muhatap kurul üyesi üzerinde olup, söz konusu üyenin Sandık Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirim yapmamasından kaynaklı her türlü Sandık zararı kendisine rücu olunur.

(6) Ayrılan veya üyeliği sona eren asıl üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere kendi grubunun ilk sırasındaki yedekleri alınır. Süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.”

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Müdürlük, Sandık Genel Müdürü ile ihtiyaca göre sayıları tespit olunacak genel müdür yardımcıları, personel ve yardımcı hizmetlerden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sandık çalışanlarının hizmete alınmalarında aranacak nitelikler ve şartlar, uymak zorunda oldukları kurallar, yükselme ve tecziye şekilleri yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – (1) Sandık üyelerine; Sandığın mali imkânları ölçüsünde aşağıda belirtilen yardımlar yapılır:

a) Karşılıklı yardımlar kapsamında üyenin Sandık nezdinde birikmiş mevcutları nispetinde ve belirli esaslara münhasır olmak üzere yapılan ikraz ve emeklilik ödemeleri,

b) Karşılıksız yardımlar kapsamında üyelere, ölüm ve maluliyet halinde yapılan emeklilik ödemeleri, evlilik, doğal afet, sağlık destek, doğum, şehit, ölüm ve cenaze yardımları ile sağlık ve sosyal muhtevalı yardımlar.

(2) Karşılıklı ve karşılıksız yardımlara nasıl hak kazanılacağı, yardımların miktarı ve müracaat şekli ile Sandığa ibrazı gereken belgeler yönetmelikle tespit olunur.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi hükümleri çerçevesinde yapılan yardımlara ilave olarak Temsilciler Kurulunda verilmesi kabul edilen sağlık ve sosyal muhtevalı karşılıksız yardımlar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Ana Statünün 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sandık Denetleme Kurulu; ayrıca bu denetimin bağımsız denetim kurumları, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da yapılmasını isteyebilir.”

MADDE 9 – Aynı Ana Statünün 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – (1) Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan,

a) Sınıf öğretmenleri,

b) Aday/stajyer/sözleşmeli olarak çalışan sınıf öğretmenleri,

c) Özel eğitim kurumlarında ilk tahsili veren öğretmenler,

ç) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri,

d) Maarif müfettişleri,

e) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli memurlar,

f) Sandık işlerinde çalışanlar,

Sandık üyesidir.

(2) Sandık üyesi iken;

a) 120 ay aidat ödemiş olanlardan emekliye ayrılanlar,

b) 1/6/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üyelik kapsamı dışında bir başka göreve atananlar,

istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler.

(3) Emekli yardımı;

a) Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere,

b) Sandık üyesi iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malûlen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın,

c) Sandık üyesi iken vefat edenlerin, üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni vârislerine,

ç) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni vârislerine,

bir defaya mahsus olmak üzere, ilgili mevzuata göre belirlenecek usul ve esaslara göre ödenir.

(4) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere talep etmeleri halinde, birikmiş aidatları yasal faizi ile birlikte ödenir. Bu kişilere emekli yardımı ödenmez.

(5) Üyelikleri sona erenlere, 120 ayını doldurmadan emekli olanlara ve daha önce emekli yardımı almış olanlara; ödemiş oldukları aidatlar, ödendiği tarihler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek yasal faizi ile birlikte iade edilir.”

MADDE 10 – Aynı Ana Statünün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, her ne surette olursa olsun mahkûmiyet cezası alanlarla, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri kapsamında aylıktan kesme cezası veya daha üst bir disiplin cezası almış olan üyeler, Sandık organlarında ve seçim kurullarında görev alamazlar.”

MADDE 11 – Aynı Ana Statünün 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yönetim Kurulu Üyeleri Sandık işlerinden dolayı ilgili kanun hükümlerine göre sorumlu olurlar.”

MADDE 12 – Aynı Ana Statünün 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Denetleme Kurulu üyeleri, görevlerini yaptıkları esnada öğrendikleri hususları üçüncü şahıslara açıklayamazlar.”

MADDE 13 – Aynı Ana Statünün 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 32 – (1) Sandığın zarara sokulması hallerinde, dolayısıyla zarar gören üyeler ilgili kanun hükümlerine göre, ilgililer hakkında dava açma hakkına sahiptirler. Ancak tazminat miktarı Sandık hükmi şahsiyetince karşılanır. İlgiliye rücu Yönetim Kurulu kararı ile olur.

(2) İlgili kanun hükümlerine göre, Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Temsilciler Kurulunun bu yolda alınan kararı üzerine Denetleme Kurulunca dava açılır.”

MADDE 14 – Aynı Ana Statünün 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 34 – (1) Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ilgili kanun hükümlerine göre, önceki yönetimin bilinen usulsüzlük ve yolsuzluklarını denetçilere derhal bildirmedikleri takdirde kendileri de onların sorumluluklarına iştirak etmiş olurlar.

(2) Sandığın hâlihazır durumu hakkında yanlış beyanlarda bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, bu nedenle verdikleri zarardan ilgili kanun hükümlerine göre şahsen sorumlu olurlar.”

MADDE 15 – Aynı Ana Statünün 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 35 – (1) İlgili kanun hükümlerine göre her Sandık üyesi, Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür ve diğer müdürler hakkında Denetleme Kuruluna veya denetçilere şikâyette bulunabilirler. Denetleme Kurulu veya denetçiler bu şikâyetleri tahkike mecbur olup, şikayete konu olayın sabit olması halinde durumu yıllık rapora alırlar.”

MADDE 16 – Aynı Ana Statünün 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlgili kanun hükümlerine göre;”

MADDE 17 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Ana Statü hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Bu Yazıyı Paylaşın