altinoz.com.tr

İhale Yerine Ulaşılamaması İhalenin Feshini Gerektirir

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2016/24059
Karar No : 2017/1426
Tarih : 07.02.2017
ÖZET :
  • İHALE GÜNÜ KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KÖY YOLUNUN KAPALI OLMASI
  • İHALE YERİNE ULAŞILAMAMA
  • İHALENİN FESHİ

 

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

İhaleye katılım yönünden fiili imkansızlık varsa, bu durumun ihaleye katılımı azalttığı gözetilerek ihalenin feshi gerektiği hk.

DAVA :

Uzunköprü İcra Hukuk Mahkemesinin 26/05/2016 tarih, 2016/5 Esas ve 2016/63 Karar sayılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Şikayetçi borçluların icra mahkemesine başvurularında; 04.01.2016 tarihli ihale günü yoğun kar yağışı nedeniyle …-… köy yolunun kapalı olduğu, ihaleye katılımcıların gelemediği ve ihaleye katılımın gerçekleşmediği, bu nedenle taşınmazların gerçek değerinin altında satıldığı iddiasıyla ihalenin feshine karar verilmesini talep ettikleri, mahkemece istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Somut olayda; mahkemece, ihale günü köy yolunun kapalı olup olmadığının tespiti için Uzunköprü Kaymakamlığına yazılan müzekkereye verilen 10.03.2016 tarihli yazı cevabında “yoğun kar yağışı nedeniyle 04.01.2016 tarihinde köy yolunun kapalı olduğu”nun bildirildiği, 14.04.2016 tarihli celsede dinlenen tanık beyanlarıyla da ihale günü köy yolunun kapalı olduğunun belirlendiği görülmektedir.

O halde mahkemece, 04.01.2016 tarihli ihale günü ihalenin yapılacağı köy yolunun kapalı olması nedeniyle ihaleye katılım yönünden fiili imkansızlık olduğu, bu durumun ihaleye katılımı azalttığı gözetilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :

Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Palmiye Yazılım