altinoz.com.tr

Emekli Maaşının Tamamının Haczi, Geçerli Muvafakat İle Mümkündür

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2014/11804
Karar No : 2014/16976
Tarih : 11.06.2014
ÖZET:
  • ŞİKAYET DAVASI
  • BORÇLUNUN TAKİP KESİNLEŞTİKTEN SONRA MENKUL HACZİ ESNASINDA SGK DAN ALDIĞI MAAŞININ TAMAMINA HACİZ KONULMASINA MUVAFAKAT ETTİĞİ
  • BORÇLUNUN MUVAFAKATİ DOĞRULTUSUNDA EMEKLİ MAAŞININ HACZİ İÇİN İŞLEM YAPILDIĞI
  • HÜKMÜN BOZULMASI

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi N.T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra, işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda SGKdan aldığı emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasını istediği, mahkemece istemin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 Sayılı Kanunun 32. maddesiyle 5510 Sayılı SGKnun 93/1. maddesinde yapılan değişiklikle, bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir hükmü getirilmiştir.

Bu düzenleme İİKnun 83/a maddesine göre özel nitelikte olduğundan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen gelir, aylık ve ödeneklerin haczinde, takibin kesinleşmiş olması şartı ile 28.02.2009 tarihi sonrasında borçlunun maaş haciz tarihinden önce hacze muvafakati geçerlidir. Anılan düzenleme İİKnun 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle tatbik edilir.

Somut olayda, borçlunun takip kesinleştikten sonra 18.12.2013 tarihinde menkul haczi esnasında SGKdan aldığı maaşının tamamına haciz konulmasına muvafakat ettiğini bildirmiş, icra müdürlüğünce borçlunun muvafakati doğrultusunda emekli maaşının haczi için işlem yapılmıştır. Bu durumda anılan muvafakat geçerli olup, bu doğrultuda emekli maaşının tamamının haczine yönelik işlem de yasaya uygundur.

O halde mahkemece, şikayetin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :

Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİKnun 366 ve HUMKnun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/06/2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.