tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30471

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Hız İhlal Tespit Donanımı (HİTD): Karayollarında sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla araçların hız ölçümlerini yapabilen ve gerekli durumlarda görüntüleme teknolojilerine sahip yardımcı donanımların kullanılmasıyla taşıt kimliğini belirleyebilen, uygun yazılımlar kullanarak hız ihlali ile ilgili verileri kaydedebilen ve otomatik olarak veya operatör aracılığıyla ulusal/yerel merkeze aktarabilen doppler radar tabanlı, yeni nesil doppler radar tabanlı ve lazer radar tabanlı hız ihlal tespit donanımları ile ortalama hız ölçüm donanımlarının her birini,”

“i) Saha muayenesi: Karayollarında sabit bir noktada kurulmuş olarak veya bir araç üzerine monte edilmiş durumda kullanılan HİTD’lerin kullanıldığı noktaya servis tarafından gidilerek yapılan muayeneyi,”

“r) Ortalama hız ölçüm donanımı (OHÖD): Karayollarında belirli bir yol kesiminin başlangıç ve bitiş noktalarına yerleştirilen ekipmanlar aracılığıyla taşıtların ortalama hızlarını tespit edebilen HİTD’leri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) HİTD’lerin piyasaya arzından sonraki muayene işlemlerinin yaptırılmasından kullanıcı sorumlu olup, saha harici muayene yapılması durumunda da HİTD’leri servise teslim etmekle yükümlüdür. Ayrıca; muayeneler için gerekli olan bilgi ve belgelerin temininden kullanıcı sorumludur.”

“(6) Servis tarafından muayenesi yapılan ve uygun bulunan her bir HİTD için iki nüsha metrolojik muayene belgesi düzenlenir. Bu belge, asgari olarak HİTD’in; seri numarası, marka/modeli, muayene tarihi, damga bilgileri, kullanıcı bilgileri ve belge numarasını içerir. Düzenlenen bu belge, muayeneyi yapan personel tarafından imzalanarak, bir nüshası kullanıcıda diğer nüshası da istenildiğinde gösterilmek üzere serviste muhafaza edilir.”

“(13) Ortalama hız ölçüm donanımları, kurulumunun yapıldığı başlangıç ve bitiş noktalarının veya yol kesiminin uzunluğunun değişmesi halinde yeniden periyodik muayeneye tabi tutulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) HİTD’lerin, piyasaya arz edilmeden önce ilk muayenesinin yaptırılmasından üretici, tamir ve ayarlanması yapılanların veya kurulumu yapılmak suretiyle karayollarına yerleştirilenlerin ilk muayenesinin yaptırılmasından kullanıcı sorumludur.”

“(3) İlk muayenenin geçerlilik süresi bir yıldır. Birinci fıkranın (a) bendine göre ilk muayenesi yapılmış HİTD’lerden, kurulumu yapılmak suretiyle karayollarına yerleştirilenlerin ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın muayene servisince muayenesi yapılır. Kurulumdan sonra muayene servisince muayenesi yapılmayan HİTD’ler kullanılamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İkinci fıkradaki kontroller sonucu uygun bulunan HİTD’ler saha muayenesine tabi tutulur. Ancak saha muayenesinin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda servis tarafından gerekçesi metrolojik muayene belgesinde belirtilerek saha harici muayene yapılabilir. Ortalama hız ölçüm donanımlarına saha harici muayene uygulanmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Damgalamada, Ek-1’de belirtilen ve üzerinde bu Yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği asgari bilgileri taşıyan damga kullanılır ve bu damganın HİTD’lerin tüm marka ve modellerine uygulanabilir olması sağlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kullanıcı tarafından muayene ücretinin ilgili hesaba yatırılmasından sonra muayene gerçekleştirilir. Muayene sonrasında kullanıcıdan muayene ücreti haricinde ilave bir ücret alınamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce piyasada kullanımda olan HİTD’lerinmuayenelerinde tip onay şartı aranmaz. Ancak söz konusu HİTD’ler için kullanıcısı tarafından hazırlanacak damga planları Bakanlığa onaylattırılır. Bu işlemlerin, bu Yönetmeliğin tüm maddelerinin yürürlüğe gireceği 1/7/2018tarihine kadar tamamlanmış olması gerekir. Damga planları onaylanan veya 1/7/2018 tarihinden önce Bakanlıktan ulusal tip onay belgesi almış ve kurulumu yapılmış HİTD’ler için, servise müracaat edilerek muayene işlemlerinin yaptırılması zorunludur. OHÖD haricindeki HİTD’lerin muayenelerinin 31/12/2018 tarihine kadar, OHÖD’lerinmuayenelerinin ise 30/06/2019 tarihine kadar yaptırılması gerekir. Ayrıca söz konusu HİTD’ler, 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen muayeneye tabidir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/3/2017

30000