altinoz.com.tr

Her Ne Sebeple Olursa Olsun İkinci Bölge Hizmetinden Sarfınazar Edilemez

T.C.
DANIŞTAY
İdari Dava Daireleri Genel Kurulu

Esas No : 2018/845
Karar No : 2019/1444
Tarih : 01.04.2019

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Antalya İl Emniyet Müdürlüğü emrinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ( KOM ) branşında polis memuru olarak görev yapan davacı tarafından, ikinci bölge ikinci görev sırası geldiğinden bahisle Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin 30/05/2014 tarihli işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 29/04/2015 tarih ve E:2014/1189, K:2015/379 Sayılı kararıyla; davacının ikinci bölge ikinci görev sırasının gelmesine rağmen 2012 ve 2013 yılında olmak üzere iki defa atamasının ertelendiği, dava konusu 2014 yılı genel atama döneminde davacının ikinci bölgeye atanmasına engel oluşturacak mevzuatta öngörülen şekilde geçerli bir mazeretinin olmadığı, hizmetin gereği ve ihtiyaç durumu ile görev süresi ve tercihleri de gözetilerek ikinci bölgede yer alan Şırnak İli’ne atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Beşinci Dairesinin 05/04/2017 tarih ve E:2016/23301, K:2017/10217 Sayılı kararıyla; dava konusu işlemin, ilgili Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hukuka ve usulüne uygun olarak tesis edilip edilmediğinin tespit edilebilmesi için, ilgili tüm bilgi ve belgelerin ara kararı ile davalı idareden istenilmesi ve sunulacak bilgi ve belgeler değerlendirilerek yeniden bir karar verilmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

Belirtilen gerekçelerle Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 29/04/2015 tarih ve E:2014/1189, K:2015/379 Sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 07/11/2017 tarih ve E:2017/1207, K:2017/1210 Sayılı kararıyla; aynı gerekçelerle davanın reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, eksik inceleme sonucu verilen Mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmadığı belirtilerek ısrar kararın Danıştay Daire kararı doğrultusunda bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulüyle ısrar kararının Danıştay Daire kararı doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Davacı, polis okulundan mezun olduktan sonra 16/05/1994 tarihli onay ile ikinci bölge birinci görev hizmeti olarak Diyarbakır İli’ne atanmış ve 26/05/1994-17/07/2000 tarihleri arasında burada görev yapmıştır.

Bu tarihleri izleyen dönemde birinci bölgede görev yaptıktan sonra 01/09/2009 tarihli onay ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne atanmış, burada görev yapmakta iken 2012-2013 yılları genel atama döneminde ikinci bölge ikinci görev sırası gelmesine karşın, erteleme talepleri dikkate alınarak davacının ataması iki kez ertelenmiş, 2014 yılı genel atama döneminde ise tercihleri arasında birinci sırada olan Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne 30/05/2014 tarihli işlem ile atanmıştır.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

11/09/1992 gün ve 21342 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmet Bölgeleri” başlıklı 21. maddesinde, yurdun birinci ve ikinci hizmet bölgeleri olmak üzere iki hizmet bölgesine ayrıldığı; “Bölgeler ve Hizmet Süreleri” başlıklı 23. maddesinde, personelin, Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesinin zorunlu olduğu ve bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar edilemeyeceği; ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39. maddesinin ( a ) ve ( b ) bentlerinin uygulanacağı; “İkinci Bölgede Görevlendirilecek Personelin Sıralanması” başlıklı 24. maddesinde ise, ikinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırasının, birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve hizmet branşları göz önüne alınarak bu bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre tespit edileceği; ikinci bölgeye ikinci kez atanacak olan polis memuru rütbesindeki personelin sırasının; branş, bu bölgeden önceki dönüş yılları ve sicil numaralarının esas alınarak, diğer rütbedeki personelin sırasının ise; rütbe, bu bölgeden önceki dönüş yılları ve sicil numaraları esas alınarak yapılacağı; birinci bölgede çalışan branşlı amir ve memurların ikinci bölgedeki hizmetlere gönderilmelerinin, kendi aralarında sicil numarası esasına göre ve bölgelerdeki kadro ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılacağı; “Hizmet İhtiyacı Sebebiyle Erteleme” başlıklı 29. maddesinin 1. fıkrasında, atama sırası geldiği veya hizmet süresini doldurduğu için diğer bir bölgeye atanacak personelden, merkez teşkilatında Genel Müdür veya daire başkanları, illerde valiler, Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı birimlerde birim amirleri tarafından, hizmetleri sebebiyle yerlerinde kalmaları gerekçeli olarak bildirilenlerin durumlarının Genel Müdürlükçe incelenerek karara bağlanacağı hükmü yer almış; 4. fıkrasında ise, ikinci fıkra uyarınca yerlerinde bırakılmış olanların, ertesi yıl haklarında zaruri bir gerekçeye dayanan yeni bir erteleme talebi olmadığı takdirde, hizmetle yükümlü oldukları bölgelere atanacakları, birinci bölgeden ikinci bölgeye gidecekler için dördüncü defa erteleme teklifinde bulunulamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen Yönetmelik maddelerinden, Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensubu olarak görev yapanların en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmelerinin Yönetmelikte bulunan mazeretler söz konusu olsa dahi zorunlu olduğu, ikinci bölgeye ilk defa atanmada sicil numarası, rütbe ve branşlarına göre yapılacak olan sıralamanın gözönünde bulundurulacağı, buna karşın, ikinci kez ikinci bölge hizmetine gönderileceklerin birinci bölgeye dönüş yılları ve dönüş yılları aynı olanlar arasında da sicil numarası sıralamasının esas alınacağı ve her ne suretle olursa olsun hizmet sebebi ile üç kereden fazla erteleme talebinde bulunulamayacağı anlaşılmaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dosyanın incelenmesinden, İdare Mahkemesince yukarıda yer verilen hususlar araştırılmaksızın hüküm kurulduğu görülmüştür.

Bu bakımdan, dava konusu işlemin, yukarıda yer verilen Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hukuka ve usulüne uygun olarak tesis edilip edilmediğinin tespit edilebilmesi için, İdare Mahkemesince;

– Dava konusu işlemin tesis edildiği 2014 yılı genel atama döneminde Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İkinci Bölgede Görevlendirilecek Personelin Sıralanması” başlıklı 24. maddesi uyarınca, ikinci bölgeye ikinci kez atanma sırası gelen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele branşında polis memuru rütbesindeki personelin sıralamasının yer aldığı, ikinci bölgeden dönüş yılları ile sicil numaralarını içeren yurt çapında düzenlenmiş sıralı listenin, ikinci bölge ikinci görev hizmeti kapsamında toplam kaç kişinin atamasının planlandığının ve kaç kişinin atamasının yapıldığının, erteleme nedeniyle atanmayanların sayısının ve atamaların kaçıncı defa ertelenmiş olduğunun ve ertelenme sebeplerinin araştırılması, bu hususlarla ilgili tüm bilgi ve belgelerin ara kararı ile davalı idareden istenilmesi ve sunulacak bilgi ve belgeler değerlendirilmek suretiyle uyuşmazlıkla ilgili yeniden bir karar verilmesi gerekmekte olup, bu hususlar açıklığa kavuşturulmadan davanın reddi yolunda verilen ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 Sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 07/11/2017 tarih ve E:2017/1207, K:2017/1210 Sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Antalya 1. İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 ( onbeş ) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 01.04.2019 tarihinde esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

( X ) KARŞI OY:

X- ) Temyize konu ısrar kararının, Danıştay Beşinci Dairesinin 05/04/2017 tarih ve E:2016/23301, K:2017/10217 Sayılı kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda bozulması ve Mahkemece anılan kararda belirtilen tüm bilgi ve belgeler yönünden bir araştırma yapılarak uyuşmazlık hakkında yeniden karar verilmesi gerektiği oyuyla, çoğunluk kararına gerekçe yönünden katılmıyoruz.