Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No:6)

08 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30354

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/3/2005 tarihli ve 25762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “gümrük idare amirince incelenerek,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Karnenin ithal sayfaları yasal takiplerde kullanılmak üzere muhafaza edilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “çıkış gümrüğüne getirilen eşya için” ibaresinden sonra gelmek üzere “aşılan süreye bağlı olarak” ibaresi eklenmiş; “238’inci maddesi” ibaresi “238 ve 241 inci maddeleri” olarak ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) ATA Karnesinin çıkış sayfaları işlemi yapan gümrük idaresinde muhafaza edilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “cari hesap defterinin” ibaresi “kayıtların”  ve “çıkış sayfası gelmemiş” ibaresi “işlemleri tamamlanmamış” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ithali esnasında” ibaresinden sonra gelmek üzere “BİLGE Sisteminde ve” ibaresi eklenmiş, (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendinde yer alan “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği” ibaresi “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” ve “maddeleri uyarınca gümrük vergilerinin 2 (iki) katı” ibaresi “maddelerine göre alınması gereken” şeklinde değiştirilmiştir.

“b) İlgili gümrük idaresince, Geçici İthalat Sözleşmesinin Geçici Kabul Belgelerine İlişkin Ek A’nın 8 inci maddesi uyarınca kefil kuruluşun ödemekle sorumlu olduğu tutar hesaplanır. Bu tutar, gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergiler (ithal vergi ve resimleri) toplamının %10 fazlasını aşamaz. Karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde kefil kuruluşa (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) bu Tebliğin 2 No.lu ekinde yer alan örneğe uygun yapılan tebligatta, eşyanın kanuni yurtta kalma süresi içerisinde yeniden ihraç edildiğine veya ATA Karnesinin usulüne uygun olarak diğer bir surette mükellefiyetten ibra olunduğuna dair delil vermek hususunda talep tarihinden itibaren Geçici Kabul Belgelerine İlişkin Ek A’nın 9/1-a maddesi uyarınca 6 (altı) aylık süre tanınır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ATA Karnesi kapsamı eşyanın çıkışının yapıldığına dair giriş gümrük idaresine çıkış belgelerinin ulaşmaması nedeniyle hakkında takibat başlatılan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği” ibaresi “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 2 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veri işleme tekniği yoluyla tescil edilmeyen ATA Karnelerine ilişkin işlemler, karnenin tescil tarihinde yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın