altinoz.com.tr

Gençlik ve Spor Bakanlığının Ulusal ve Uluslararası Sportif Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği

04 Mart 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31413

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait ihaleleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 192 nci ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

b) Aday veya davet edilen: Yeterlik için başvuran veya davet edilen gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

ç) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

d) Başvuru belgesi veya ilan üzerine başvuran: Pazarlık usulü ihaleye davet edilen veya ilan üzerine başvuran adaylar tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

e) Belli istekliler arasında ihale usulü: İdare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

f) Benzer iş: İhaleye konu alımla benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ile personel ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki işleri,

g) Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği yöntemi,

ğ) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, etüt ve proje, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, tören, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

h) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ı) İdare: Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,

i) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

j) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımlarında isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

k) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişiler ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

l) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçi veya hizmet sunucusunu,

m) İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesini,

n) İş Ortaklığı: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını,

o) Kısmi teklif: Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarece ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı kalemlerine veya bir kısmına/kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, kısımlar itibariyle teklif verilmesini,

ö) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

p) Merkez teşkilatı: Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez teşkilatı ile bünyesindeki spor federasyonlarını,

r) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve fiyatının isteklilerle görüşüldüğü usulü,

s) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile ilgili ihalelerde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

ş) Taşra teşkilatı: Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerini,

t) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

u) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belgeyi,

ü) Ulusal ve uluslararası sportif faaliyetler: Ulusal ve uluslararası her türlü resmi ve özel beden eğitimi, oyun ve jimnastik faaliyetleri, her türlü spor müsabakaları, turnuva, gösteriler, spor turizmi faaliyet ve etkinlikleri ve bunlara ilişkin temsil, tanıtım, iletişim, pazarlama, ağırlama, organizasyon, kamp, kurs, seminer, toplantı, açılış-kapanış törenleri ve benzeri müsabakalar öncesi hazırlık ve sonrası yapılan faaliyetlerin tamamını,

v) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İhaleye Hazırlık

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin gözetilmesi esastır. İhale konusunu oluşturan işler kısımlara bölünemez. Ancak alım şekillerini değiştirecek mahiyette olmamak üzere idarece gerekli görülmesi halinde bazı işlerin bölümlere ayrılması mümkündür. Aralarında kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımı ihaleleri birlikte yapılamaz.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, idare, ihalesi yapılacak işin özelliği, önemi ve ihale için gerekli süreyi göz önünde bulundurarak 15 inci maddede belirtilen ihale usullerinden birisini kullanabilir.

(3) Ödeneği bulunmayan hiçbir alım için ihaleye çıkılamaz.

İhale komisyonu

MADDE 5 – (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ilgili birim personelinden işin uzmanı iki kişinin katılımıyla kurulacak en az üç kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

(2) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki idarelerin ihtiyaçları için belirlenen doğrudan temin limitinin üç katını geçen ihalelerde ihtiyaç duyulması halinde ilgili birim personelinden katılacak kişilerden birisinin yerine muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel ihale komisyonunda görevlendirilebilir.

(3) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(4) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(5) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale işlem dosyası

MADDE 6 – (1) İhalesi yapılacak her bir alım için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Yaklaşık maliyet

MADDE 7 – (1) Mal veya hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 8 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir.

a) Ekonomik ve mali yeterlik için:

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler olarak; teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli ve yabancı bankalardan alınacak belgeler aranır.

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler olarak; isteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya gerekli görülen bölümlerinin yoksa eşdeğer belgeleri aranır. Bilançoda dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının en az 0,50 olması, özkaynaklar/toplam aktif oranının en az 0,10 olması, kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranı 0,75’ten küçük olması gerekir. Sayılan bu kriterlerin üçü birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini verebilirler. Bu durumda iki yılın ortalaması alınır.

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu olarak; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun sunulması gerekir. Toplam cirosunun isteklinin teklif edeceği bedelin %15 inden az olmaması gerekir. İstenen kriteri ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yılda sağlayamayan istekliler iki önceki yıla ait gelir tablosunu sunabilirler. İki önceki yılda da sağlamaması halinde iki önceki yılla birlikte üç önceki yıla ait belgelerini verebilirler. Bu takdirde yılların ortalaması alınır.

4) (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen belgelerin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

b) Mesleki ve teknik yeterlik için:

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösteren belgeler aranır.

2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler olarak; iş deneyimi için istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilen işlerde tek sözleşme esas alınarak iş deneyim belgesi, özel sektöre gerçekleştirilen işlerde, işe ait sözleşme ve bu sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturaların noter onaylı suretleri verilmelidir.

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler aranır.

4) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler olarak; istenen makine, teçhizat ve ekipmanın en az %20’sinin isteklinin kendi malı olması gerekir. Bunun fatura ya da demirbaş amortisman defterinde kayıtlı olduğu noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tespit edilir.

5) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası ve ulusal kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar aranır.

6) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, mal alımlarında tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları aranır.

(2) İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihaleye ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

(3) Birinci fıkranın (a) bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan bilgi ve belgelerin, yaklaşık maliyeti 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan üst limit tutarını aşan ihalelerde istenmesi zorunludur. Diğer ihalelerde istenip istenmemesi idarenin yetkisindedir.

(4) Birinci fıkranın (a) bendi ile (b) bendinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde yer alan belgelerin, iş ortaklıklarında ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan birinin veya pilot ortağın istenilen belgeleri vermesi yeterlidir.

(5) İsteklilerin ihale dışı bırakılmasında 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 9 – (1) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilenler ihalelere katılamazlar.

Şartnameler

MADDE 10 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

(2) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ve ayrıntılarına ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler ve ayrıntılar verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Uluslararası ve ulusal federasyonlarca belirlenenlerin dışında belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.

(4) Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

İhale ilan süreleri ve kuralları

MADDE 11 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

a) Yaklaşık maliyeti her yıl 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen parasal limitin iki katı olan veya bu limiti aşan ihalelerden;

1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az on beş gün önce,

2) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az on beş gün önce,

Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

b) Yaklaşık maliyeti (a) bendinde belirlenen parasal limitin altında kalan ihalelerden;

1) Yaklaşık maliyeti her yıl 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde mal veya hizmet alımları için belirlenen parasal limitin iki katına kadar olan ihaleler ihale tarihinden en az beş gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

2) Yaklaşık maliyeti her yıl 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal veya hizmet alımları için belirlenen parasal limitlerin iki katına kadar ihaleler, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin ikisinde,

3) Yaklaşık maliyeti (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirlenen üst limit tutarının üzerinde ve (a) bendinde belirlenen parasal limitin altında kalan mal veya hizmet alımlarının ihalesi, ihale tarihinden en az on gün önce Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle,

ilan edilerek duyurulur.

(2) Gazetelerde yayınlanacak ilanlar, Basın İlan Kurumu tarafından belirlenen mahalli gazetelerde ilan edilir.

(3) İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

(4) İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edebilir.

Ortak girişimler

MADDE 12 – (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 13 – (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere idarenin internet sitesinden ilan edilerek hemen duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca bildirilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Yasak fiil veya davranışlar

MADDE 14 – (1) Yasak fiil ve davranışlarda 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Uygulaması

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 15 – (1) İdarece mal veya hizmet alımlarının ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır.

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

Açık ihale usulü

MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımlarının ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

(2) 8 inci maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir.

(3) Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 34 üncü maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

(4) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

Pazarlık usulü

MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Ulusal ve uluslararası spor takviminde yer almayan, yapılması sonradan öngörülen ve acele olarak yapılması gereken spor faaliyetleri için her türlü mal ve hizmet alımları,

b) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması,

c) İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

ç) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirlenen limitin iki katına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

(3) İlan yapılacak hallerde, ilanda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilan yapılan gerekse ilan yapılmayan hallerde, sadece idare tarafından 8 inci maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.

(4) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

(5) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Doğrudan temin

MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin yöntemiyle karşılanabilir:

a) Yurt içinde veya yurt dışında düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları, Paralimpik Oyunlar, Avrupa Oyunları, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Üniversitelerarası Spor Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF), İslami Dayanışma Oyunları ve bu statüde olduğu kabul edilen önemli ve özellikli olan spor faaliyetleri için mal ve hizmet alımları,

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

ç) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

d) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen limitin üç katını aşmayan ihtiyaçlara ilişkin alımlar,

e) Sportif faaliyetler ve spor turizmi faaliyetleri kapsamında temsil, tanıtma, iletişim, pazarlama, ağırlama, konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar,

f) Sportif faaliyetler sırasında zorunlu ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları,

g) Özellikleri nedeni ile yabancı ülkelerden uluslararası standartlara uygun olarak sağlanması zorunlu olan her türlü mal ve hizmet alımları,

ğ) Gerçek ve tüzel kişilerce üretilen fikir ve sanat eserleri, senaryo, özgün müzik, uluslararası organizasyonların tanıtım ve logoları, açılış ve kapanış törenleri; birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen spor faaliyetlerinin hazırlık ve düzenleme kurulları tarafından seçilecek eser ve ürün sahiplerinden yapılacak alımlar.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 8 inci maddede sayılan yeterlik kurallarını arama, belli bir süreyi gerektirmeyen alımlar için sözleşme yapılma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(3) Birinci fıkranın (d) bendi için belirlenen parasal limit taşra teşkilatı için 1/2 oranında uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhalenin İlanı, İhale Dokümanlarının Verilmesi

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 20 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

ç) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

d) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,

e) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

g) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,

ğ) Teklif ve sözleşme türü,

h) Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği,

ı) Tekliflerin geçerlilik süresi.

İlanın uygun olmaması

MADDE 21 – (1) 11 inci ve 20 nci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

(2) Ancak, 11 inci maddede belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda 20 nci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarece ilanların yayımlanmasını takip eden günden itibaren ihale gününden iki gün öncesine kadar hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir.

İhale dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 22 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yapılacak ihalenin teknik özelliklerini kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

ç) İsteklilere talimatlar,

d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,

e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,

f) Tekliflerin geçerlilik süresi,

g) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı,

ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı,

h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,

ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,

i) Teklif ve sözleşme türü,

j) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,

k) İhale saatinden önce ihalenin ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

l) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde ihale yetkilisinin serbest olduğu,

m) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar,

n) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

o) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

ö) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

p) Anlaşmazlıkların çözümü,

r) İhale konusu alımın ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanundan istisna olduğunun belirtilmesi,

s) Teklif ve sözleşme türü,

ş) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

İhale dokümanının verilmesi

MADDE 23 – (1) İhale dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. İlan yapılmayan ihalelerde, ihale dokümanı sadece idare tarafından davet edilenlere satılır. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 24 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

(2) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ilan veya davet tarihinden itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en geç iki iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde yazılı olarak gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tekliflerin Sunulması

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 25 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin adı ve adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 26 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Geçici teminat

MADDE 27 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 28 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

ç) Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri.

(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

(5) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

(6) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(7) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat mektupları

MADDE 29 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

(2) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 30 – (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 25 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 31 – (1) İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 30 uncu maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Aşırı düşük teklifler

MADDE 32 – (1) İhale komisyonu yaklaşık maliyeti 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendindeki üst limit tutarını aşan ihalelerde verilen teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirdikten sonra geçerli tekliflerin tamamı ve idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyetin ortalamasının %50 altında kalan teklif fiyatları aşırı düşük olarak kabul eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden ayrıntılarını yazılı olarak ister.

(2) Birinci fıkra dışında kalan ihalelerde, idare diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(3) İhale komisyonu; yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 33 – (1) İhale yetkilisi gerekçesini belirtmek suretiyle vereceği karar ile verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 34 – (1) 31 inci ve 32 nci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(2) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunlar da ekonomik açıdan en düşük teklif olduğu takdirde, birinci fıkrada belirtilen fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(3) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin ad ve soyadları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(4) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(5) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(6) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kamu İhale Kurumunun internet adresinden incelenerek teyit eder buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekler. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

MADDE 35 – (1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı elden tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

 (2) İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Sözleşmeye davet

MADDE 36 – (1) 35 inci maddeye göre kesinleşen ihale kararının tebliğinden veya ön kontrol gereken hallerde ön kontrol yapıldığını bildiren günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı elden tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.

Kesin teminat

MADDE 37 – (1) Sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme yapılmasında görev ve sorumluluğu ve sözleşmeyi imzalamaması

MADDE 38 – (1) İhale üzerinde kalan istekli ihale tarihi itibarıyla 8 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen durumlarda olmadığına dair belgeleri ve 37 nci maddeye göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 8 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek 41 inci madde gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(4) Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kamu İhale Kurumunun internet adresinden incelenir ve yasaklı olmadığı görüldükten sonra, 36 ncı maddede belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 36 ncı maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi sözleşme imzalanmadan önce kesin teminatı ve birinci fıkrada belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

(6) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 39 – (1) İdare 36 ncı ve 38 inci maddelerde belirtilen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi hükümleri uygulanır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 40 – (1) 18 inci maddenin beşinci fıkrası hariç bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yasaklar ve İdarece Uyulması Gereken Diğer Kurallar

Ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerdeki ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümlerine ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

MADDE 42 – (1) Bilgi ve belgelerin açıklama yasağı ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

İdarece uyulması gereken diğer kurallar

MADDE 43 – (1) İdarece mal veya hizmet alımları için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

a) İdarece bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz.

b) İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz. İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. 11 inci maddede belirtilen ilan sürelerine uyulmak üzere, ilan yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilan yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

c) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

ç) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Bakanlık tarafından hazırlanacak standart ihale dokümanları esas alınır.

Şikayet suretiyle inceleme talebinde bulunulması

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelere katılmak üzere ihale dokümanı alan veya katılan istekliler ihalenin herhangi bir aşaması ile ilgili olarak şikayet suretiyle inceleme talebinde bulunabilirler. Söz konusu inceleme 4734 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

Tebligat

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 4734 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuata göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 25/4/2007 tarihli ve 26503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Ulusal ve Uluslar Arası Sportif Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işler ilgili olduğu yönetmelik ve usullere göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.