altinoz.com.tr

Fiziksel Şiddet Uygulanmamış Olsa Bile Uygulamak Üzere Eşin Üzerine Yürümek Boşanma Sebebidir

T.C.

YARGITAY

İkinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2015/10721
Karar No : 2016/327
Tarih : 11.01.2016

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı kadın tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda, davacı-karşı davalı kadının tamamen kusurlu olduğu kabul edilerek boşanma davasının reddine karar verilmiş ise de, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalı-karşı davacının, eşini başkalarının yanında azarladığı ve ona bağırdığı, eşi ve ailesine yönelik “şerefsizler” diyerek küfür ettiği, eşinin üzerine yürümek suretiyle fiziksel şiddete yönelik davranışlarda bulunduğu ve kızınızı alın gidin diyerek eşi ve ailesini kovduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylar karşısında davacı-karşı davalı kadın da dava açmakta haklıdır. Davacı-karşı davalı kadının boşanma davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yazılı şekilde reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ :

Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeplerle davacı-karşı davalı kadının reddedilen boşanma davası yönünden BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davası hakkında yeniden hüküm kurulacağından diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.