altinoz.com.tr

Tanınmamak İçin Maske Kullanmak Olayın Tasarlama Olduğuna Kanıttır

T.C.
YARGITAY
BİRİNCİ CEZA DAİRESİ
 

Esas : 2021/11318
Karar : 2022/281
Tarih : 17.01.2022

Tebliğname No : 1 – 2021/95312

İNCELENEN KARAR:

MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi

TARİHİ VE NO : 02/07/2021 gün ve 2021/1228 E. 2021/1208 K.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 02/07/2021 gün ve 2021/1228 Esas 2021/1208 Karar sayılı kararının sanık müdafii, katılan Ayşegül T….. vekili, katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili tarafından 5271 sayılı CMK’nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Dosya incelendi;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin 7079 sayılı Kanun’un 94. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 299. maddesi uyarınca reddiyle incelemenin dosya üzerinden yapılması uygun görülmekle ve sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının beş yılın üzerinde olması nedeniyle CMK’nin 286/2-a maddesi gereğince bölge adliye mahkemesi kararının temyize tabi olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Dosya kapsamına göre sanığın, mağdur katılan Ayşegül ile evli olup bu evlilikten müşterek 3 çocuklarının olduğu, sanığın eşine yönelik kasten yaralama suçundan açılan dava sürecinde sanık hakkında 6284 sayılı Yasa kapsamında uzaklaştırma kararı tesis edildiği, mağdur katılan Ayşegül’ün bu olaylar ve sürekli yaşanan geçimsizlikler nedeniyle ikamet ettiği Konya ilinden Kayseri’ye taşınmak zorunda kaldığı, olay günü bir giyim mağazasında kızı A….. ile birlikte çantalara bakarken sanığın gözlüklü, şapkalı ve maskeli vaziyette mağazaya girip kızı A….. ve katılan Ayşegül’ün yüzüne biber gazı sıktığı, Ayşegül’e hitaben ”seni öldüreceğim” demek suretiyle üzerinde bulunan bıçak ile mağdur katılanı boğaz kısmından yaraladığı, A…..’nın müdahalesi ve katılanın direnmesi sonucu bıçağın yere düştüğü, sanığın bu kez katılanın başındaki şalı boynuna dolayıp sıkarak boğmaya çabaladığı, arbede esnasında ayağının kayması sonucu eylemini sürdüremediği olayda;

1- Sanığın olaydan hemen sonra alınan kolluk ifadesinde 12/09/2020 tarihinde Konya’dan tır ile dorse getirmiş olduğunu beyan ettiği, sanığın ertesi gün öğle saatlerinde kendisinin tanınmasını engelleyecek kasket, gözlük ve maske kullanarak katılan ve kızını takip ettiği ve bir giyim mağazasında önceden kararlaştırdığı eylemini gerçekleştirdiği, karar ile fiilin icrası arasında makul sürenin geçtiği, sebat ve ısrarla kararından dönmediği anlaşılmakla, tasarlayarak kasten öldürme suçunun koşullarının bulunduğu gözetilmeksizin, sanık hakkında TCK’nin 82/1 maddesinin “a” bendinin de uygulanması gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde TCK’nin 82/1-d maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,

2- Duruşmada kendisini vekille temsil ettiren katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi,

Yasaya aykırı bulunduğundan, katılan Ayşegül vekili ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin temyiz istemleri bu itibarla yerinde görülerek hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi CMK’nin 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

Dosyanın 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 304/2-a maddesi gereğince ”Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine” gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 17.01.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.