Fiili Hizmet Süresi Zammı Kapsamında Çalışan Sigortalılarla İlgili Yapılacak Bildirimler Hakkında Duyurusu

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

17/09/2015

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILARLA İLGİLİ YAPILACAK BİLDİRİMLER HAKKINDA DUYURU

Bilindiği gibi,  sigortalıların fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilebilmesi için, 5510 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki tablonun birinci sütununda yer alan işyerlerinde çalışması ve sözkonusu tablonun ikinci sütununda belirtilen işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine maruz kalması gerekmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte Genel Müdürlüğümüzce, fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapan işyerleri ile bu işyerlerine Kurumumuzca verilen iş kolu kodları ve bildirim yapılan belge türleri üzerinde yapılan incelemelerde,

1-Bazı  işyerlerinin  Kanunun  40  ncı  maddesinin  ikinci  fıkrasının  birinci  sütununda sayılan işyerleri arasında sayılmadığı halde bu işyerlerinde çalışan bazı sigortalıların hizmetlerinin fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirildiği,

2-Bazı işyerlerinin ise Kanunun 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci sütununda sayılan işyerleri arasında sayıldığı halde, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan sigortalılar için belge türü seçiminde hataların yapıldığı anlaşıldığından,   fiili   hizmet   süresi   zammı   kapsamında   çalışan   ve   çalışmayan sigortalıların  bildirimlerinde  yapılan  bu  gibi  hatalarının  önüne  geçilebilmesi  amacıyla  e- Bildirge programlarında değişiklik yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

Bu amaçla hangi iş kolu kodunda tasnif edilmiş işyerlerinin 40 ıncı maddede sayılan işyerleri arasına girdiğinin tespiti yapılarak hangi iş kolu kodunda tescil edilmiş işyerlerinin hangi  sürelerdeki  fiili  hizmet  süresi  zammı  kapsamında  bildirim  yapabileceği  belirlenmiş olup, iş kolu koduna göre seçilebilecek belge türleri ekte yer alan tabloda gösterilmiştir.

Örnek 1- “5224- Kargo yükleme boşaltma hizmetleri” iş kolu kodunda tescil edilmiş işyeri işverenlerine, bahse konu işlerin 40 ncı maddede sayılmaması nedeniyle  4, 5, 6, 29, 30,31, 32 ,33, 34, 35  ve 36 nolu belge türlerinin seçilmesine izin verilmeyecektir.

Örnek 2- “2561- Metallerin işlenmesi ve kaplanması” iş kolu kodunda tescil edilmiş işyerlerinde 60 ve 90 gün fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışma yapılması mümkün oluğundan 2561 iş kolu kodunda tasnif edilmiş işyeri işverenlerine 29, 30, 31, 32 ,33 ve 34 nolu belge türlerini seçmelerine izin verilecek buna karşın 4,5,6, 35 ve 36 nolu belge türleri 180 gün fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan sigortalılar için seçilebileceğinden, 2561 iş kolu kodunda tasnif edilmiş işyeri işverenlerinin 180 güne ilişkin 4,5,6, 35 ve 36 nolu belge türlerini seçmelerine izin verilmeyecektir.

Hal   böyle   olmakla   birlikte,   gerçekte   fiili   hizmet   süresi   kapsamında   faaliyet gösterdikleri   halde iş kolu kodunun hatalı olması nedeniyle ilgili belge türünü seçemeyen işverenler, iş kolu kodunu ilgili vergi dairesinden düzeltmeleri ve ilgili sosyal güvenlik merkezinde güncelletmeleri halinde, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili yukarıda belge türlerini seçebileceklerdir.

Öte yandan ihale konusu işlerle özel bina inşaatlarının iş kolu kodlarının hatalı verilmiş olması  halinde,  bahse  konu  işlerle  ilgili  iş  kolu  kodu  değişiklik  işlemleri  sözleşme  veya ruhsatta yer alan bilgiler doğrultusunda ilgili sosyal güvenlik merkezince gerçekleştirilecektir.

Tamamı İçin TIKLAYINIZ

Bu Yazıyı Paylaşın