altinoz.com.tr

Fenerbahçe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

04 Eylül 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31234

Fenerbahçe Üniversitesinden:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (FBUZEM) amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (FBUZEM) amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fenerbahçe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (FBUZEM)’ni,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,

d) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşime dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı biçimde verildiği öğretimi,

e) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin uzaktan eğitim öğretim programları ile uzaktan verilebilecek derslerinin yürütülmesi kapsamında, uzaktan eğitim öğretim alanındaki tüm faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını temin etmek; bu alanlarda faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası diğer birimlerle işbirliği yapmak ve bu alanlarda araştırma, geliştirme, altyapı hazırlama ve koordinasyon çalışmaları yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim öğretim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Uzaktan eğitim öğretimle ilgili her türlü eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan kamu kurumlarının, özel kuruluşların ve kişilerin yararlanmasını sağlamak.

c) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, strateji geliştirmek, gerektiğinde Merkezin amacına uygun uygulamaları gerçekleştirmek.

ç) Kamu kurumları ve özel kuruluşların ihtiyacı olan uzaktan eğitim öğretim sistemlerinin oluşturulmasında danışmanlık hizmetleri vermek ve sistem analizi yapmak, talep edilmesi halinde teknik servis ve büro hizmetleri sağlamak.

d) Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim öğretim veya harmanlanmış eğitim öğretim şeklinde yapılan Üniversite içindeki ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlar ile uzaktan eğitim öğretim yoluyla ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için hizmet içi eğitim öğretim, dersler, kurslar, sertifika programları, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetleri planlamak, açmak, yürütmek ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak.

e) Uzaktan eğitim öğretim şeklinde verilen kurs, seminer, konferans, ders, program ve bölümler için içerik ve eğitim öğretim programları belirlemek, kredilendirmek, eğitim öğretim türüne göre sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek; kayıt, kabul, sınav, başarı, ders geçme ve benzeri işlemler için usul ve esasları belirlemek, düzenlemek ve sunmak, görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) Üniversite içi veya Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan ders içeriklerini belirlemek, akreditasyonları için çalışma yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

g) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılmak.

ğ) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili konularda Üniversitenin bütün birimlerine ait laboratuvar, kütüphane, akıllı sınıf, derslik, stüdyo ve diğer eğitim öğretim imkânlarından yararlanmak veya bunların oluşumuna katkıda bulunmak.

h) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili araştırmalar yapmak, bildiri, makale ve kitaplar yayımlamak; akademik dergi, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası proje desteklerine başvurmak ve bu faaliyetleri teşvik etmek.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan veya dolmadan görevinden ayrılan müdür yardımcılarının yerine aynı usulle, Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Müdürün görevi bitince müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil olarak görevlendirir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı sonrası Rektöre sunmak. Bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı sonrası Rektöre sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görevli dört öğretim elemanı dâhil olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren uzmanlar arasından belirlenen en fazla on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilirler. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kurum/kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve/veya Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.