Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Mart 2024 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32500

Fenerbahçe Üniversitesinden:

MADDE 1- 26/9/2022 tarihli ve 31965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel öğrenci

MADDE 9- (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alabilirler.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dokuzuncu ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin onuncu fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(9) Özel öğrencilik ve değişim programındaki öğrenciler öğrenim ücretini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder. Ancak vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin ödemiş olduğu öğrenim ücretinin %80’i kayıtlı olduğu vakıf yükseköğretim kurumu tarafından Üniversiteye aktarılır.”

“(11) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükmüne göre Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretleri iade edilmez.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kayıt yenileyen öğrenci ders seçimini yapar ve danışmanın onayı ile kesin ders kaydını yaptırır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğretim yılı, sınavlar hariç olmak üzere, her biri en az 70 iş gününü kapsayan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25- (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya veya yarıyıl harf notuna katkısı öğretim elemanınca yarıyıl başında öğrencilere verilen ders izlencesinde açıklanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (b), (ç), (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” ibaresi “2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi” olarak değiştirilmiştir.

“Sınavlar; yarıyıl içi/yıl içi sınavları, yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı, muafiyet sınavı, mazeret sınavı, üç ders sınavları, ek sınav, özel yetenek sınavı ve bütünleme sınavından oluşur.”

“b) Yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı: Dersin tamamlandığı yarıyılın/yılın sonunda yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girerler. Bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar yarıyıl/yıl süresince devam ediyorsa süren çalışma olarak kabul edilir ve bu tür çalışmalara bağlı olarak yapılan ölçme değerlendirmeler de yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı yerine geçebilir.”

“ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle yarıyıl içi sınavına/sınavlarına giremeyen ve mazeretleri birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, sınav haklarını, birim yönetim kurulunun akademik takvime uygun olarak tespit edeceği tarihte kullanırlar. Yarıyıl içi sınavların mazeret sınavı yarıyıl sonu sınavları başlamadan önce yapılır. Sınavlara mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi en geç sınavların bitimini takip eden 3 iş günü içinde bağlı bulunduğu birime dilekçe ekinde verir. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.

d) Üç ders sınavları: Ön lisans ve lisans programlarındaki mezuniyet için gerekli tüm müfredat derslerini alan öğrencilerden;

1) Not ortalamalarına katılan en çok üç dersten (FF) veya (FD) notu alan öğrencilere, bu notları aldıkları en fazla üç ders için,

2) (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrencilere genel not ortalamalarını yükseltmeleri amacıyla (DD) ve/veya (DC) notunu aldıkları en fazla üç ders için,

3) Yalnızca bir veya iki dersten (FF) veya (FD) notu alan öğrencilere (FF) veya (FD) notunu aldıkları bir ya da iki ders yanında genel not ortalamalarının aynı zamanda 2,00’ın altında olması halinde genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla (DD) veya (DC) notu aldıkları bir veya iki dersten toplam en fazla üç ders için,

sınav hakkı verilir. Bu durumdaki öğrenciler yarıyıl sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra en geç 7 gün içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bir dilekçe ile başvururlar. Öğrenci İşleri Direktörlüğü öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğrenciye ve ilgili öğretim elemanlarına hangi derslerden sınav hakkı tanınacağını bildirir. Staj, klinik uygulama, proje gibi yükümlülükleri olan derslerden üç ders sınavlarına girilemez. Öğrencilerin başarı durumları ve genel not ortalamaları bu sınavlardan aldıkları notlar esas alınarak hesaplanır. Bu sınavlar ücretli olup sınav ücret tutarları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.”

“g) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır ve sınav tarihleri sınav dönemi başlamadan önce öğrencilere duyurulur. Sadece ilgili yarıyılda alınan derslerin bütünleme sınavına girilebilir. Bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavları düzenlenmez. İngilizce Hazırlık Programı dersleri için ve yaz okulu sonlarında bütünleme sınavı düzenlenmez. Dersin izlencesinde yarıyıl sonu sınavına girmek için bir koşul belirtilmişse bu koşul bütünleme sınavına girmek için de aynen geçerlidir. Bu koşulu sağlayamayan öğrenci bütünleme sınavına da giremez. Yarıyıl sonu sınavına girme koşulunu sağlayan ancak herhangi bir sebeple girmeyen veya sınava girerek (FF) veya (FD) notu alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavına girmek için başvuruya gerek yoktur, ders notu (FF) veya (FD) olarak açıklanan öğrenciler ilgili dersin bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavı puanı, yarıyıl sonu sınavı puanı yerine geçer; ders başarı notu yeniden hesaplanır ve dersi veren öğretim elemanı tarafından eksik notların ilan edileceği son tarihe kadar yeni ders notu duyurulur. Dersten Çekilmiş (W) ve Eksik (I) notu alınan derslerin bütünleme sınavına girilemez. Geçer not alınan derslerden not yükseltme ve benzeri amaçlarla bütünleme sınavına girilemez. Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan staj, klinik uygulama, proje, stüdyo gibi dersler için bütünleme sınavı düzenlenmez.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir. Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Öğretim elemanı not takdirinde uygulayacağı yöntemde serbest olup, bağıl yöntem de dâhil olmak üzere uygun göreceği yöntemi benimseyerek harf notu verebilir.

(2) Öğretim elemanınca harf notu hesaplama yöntemi, öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya veya yarıyıl harf notuna katkısı, sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları ile harf notuna etki eden diğer hususlar öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere verilen ders izlencesinde açıklanır ve öğrenci bilgi sisteminde duyurulur.

(3) Bir dersin başarı notu yarıyıl/yıl içi ölçme değerlendirmelerinin ve yarıyıl sonu/yılsonu ölçme değerlendirmelerinin ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir.”

“(11) Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda en az 24 AKTS dersten geçer not almak ve başarısız bir dersi olmamak koşuluyla o yarıyılın not ortalaması 3,00-3,49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir. O yarıyıl içinde 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükmüne göre disiplin cezası almış olan öğrenciler onur veya yüksek onur öğrencisi olamazlar.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenciler, GNO’larını yükseltmek amacıyla daha önceki yarıyıllarda aldıkları dersleri tekrarlayabilirler.

(4) Bütün derslerini başarmış olduğu hâlde GNO’sunu 2,00 düzeyine yükseltememiş olan öğrenciler, üç ders sınav hakkını kullanmadıkları takdirde ders programından seçtikleri derslere kayıt olarak GNO’larını en az 2,00 düzeyine çıkarmak mecburiyetindedirler.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) Genel not ortalaması 3,00’dan 3,49’a kadar olan öğrenciler onur, 3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

(10) Bir öğrencinin ön lisans veya lisans mezuniyetine/diplomasına hak kazanabilmesi için Üniversitede en az 60 AKTS değerinde ders almış olması zorunludur.

(11) Mezuniyete hak kazanan öğrencilerin mezuniyet dereceleri ve mezuniyet sıralamalarına ilişkin hususlar yönergeyle düzenlenir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine” ibaresi “2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükmüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36- (1) Üniversitede öğrencilerin disiplin işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükmüne göre yürütülür.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın