Fazla Mesai Ücreti ve Hafta Tatili Ücreti Alacaklarından, Tanık Anlatımları İle Belirlenmesi Nedeni İle, Makul Oranda İndirim Yapılması Gerekir

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No : 2014/38051
Karar No : 2016/6689
Tarih : 21.03.2016
KAVRAM:
  • İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI
  • DAVACININ FAZLA MESAİ ÜCRETİ VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAKLARINDAN TANIK ANLATIMLARI İLE BELİRLENMESİ NEDENİ İLE MAKUL ORANDA İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ
  • TAKDİRİ İNDİRİM YAPILMAKSIZIN HÜKÜM ALTINA ALINMASININ İSABETSİZLİĞİ

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalı şirkete ait iş yerinde 01/06/2006- 01/07/2009 tarihleri arasında çalıştığı, 1.00,00 USD aylık ücretinin 01/06/2007 tarihinden itibaren 1.200,00 USD olarak ödendiğini, davacının işyerinde 07:00 ile 19:30 arasında çalıştığı, 14 günde 1 gün izin kullandığı, yaz döneminde ayda 1 gün izin kullandığı, son 8 aylık dönemde hiç izin kullanmadığı, davacının 15 gün +9 gün yıllık izin kullandığı, 30 gün ücretli izin kullandığı, 10.000,00 USD ücret alacağının ödenmediği ve işlerin bittiği gerekçe gösterilerek işine son verildiğini iddia ederek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hafta tatili ücreti, fazla mesai ücreti, dini ve milli bayram ücreti, senelik izin ücreti ve ıslah toplamı olan 25.193,60 TL’ nin davalı taraftan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, talepleri konusunda zamanaşımına ve hak düşümü sürelerinin mevcut olduğu ve davacının yersiz olan iddialarına karşı itiraz edildiği açıklanarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş akdinin davalı işveren tarafından haksız şekilde feshedildiği gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti taleplerinin kabulüne, genel tatil ücreti talebinin reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Yargıtay, fazla çalışmaların tanık beyanlarına dayanılarak uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde istikrarlı olarak bir işçinin aynı şekilde izin, tatil günleri nedeni ile fazla mesai yapmayacağı, bunun hayatın olağan akışına aykırı olacağı gerekçesi ile taktiri indirimi yapılması gerektiğine karar vermiştir. Ancak bu indirim hakkın özünü ortadan kaldıracak nitelikte olmamalıdır. Mahkemece davacının fazla mesai ücreti ve hafta tatili ücreti alacaklarından tanık anlatımları ile belirlenmesi nedeni ile makul oranda indirim yapılması gerekmektedir. Mahkemece bu alacakların takdiri indirim yapılmaksızın hüküm altına alınması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 21.03.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

[mks_separator style=”solid” height=”2″]

Kaynak: Palmiye Yazılım

Bu Yazıyı Paylaşın