Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30084

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

MADDE 1 – 29/2/2016 tarihli ve 29639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Diğer gelirler: Evrensel posta hizmet yükümlüsü veya sağlayıcısının, evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı olması dolayısıyla elde ettiği tanıtım, reklam ve benzeri her türlü gelirleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına “gönderileri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “çocuk hükümlü ve tutukluların, devlet güvencesi altındaki çocukların gönderileri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve  aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı, evrensel posta hizmetinin sağlanmasına ilişkin Kabul ve Dağıtım Yönergesini Bakanlık onayına sunar.”

“(4) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı bir sonraki yıla ait gelir-gider öngörüsü ile gün içerisinde hizmet sunulacak yerleşim birimleri planlamasını Aralık ayı sonuna kadar Bakanlığa sunar. Bakanlık gerekli gördüğü diğer hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri de isteyebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Kabul işleri, (c) bendinde öngörülen dağıtım hizmetleri ile aynı gün olacak şekilde, dağıtım hizmetini ifa eden personel tarafından gerçekleştirilir. Evrensel posta hizmet yükümlüsü veya sağlayıcısı tarafından özelliğine göre posta işyeri açılmasında yarar görülen ve Bakanlıkça onaylanan nüfusu 2001 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde ise posta işyeri vasıtasıyla haftada en az beş iş günü verilir.”

“ç) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği takvim yılı sonu itibariyle, posta işyeri bulunan yerleşim birimlerinde, posta işyeri vasıtasıyla hizmet verilmeye devam olunur. Ancak, bu yerleşim birimlerindeki işyerlerinin herhangi bir nedenle hizmete kapatılması halinde, kabul hizmeti (b) bendinde belirtilen hükümlere göre yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Evrensel posta hizmetinin net maliyeti, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki gönderilerin kabul, dağıtım ve teslimi nedeniyle oluşacak maliyet de dikkate alınarak, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan yerleşim birimlerinde sunulan evrensel posta hizmeti için hesaplanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/2/2016

29639

Bu Yazıyı Paylaşın