Evlilik Akdi Gerçekleşmeden Evlilik Gerekçesiyle İşten Ayrılan Kadın Kıdem Tazminatı Alamaz

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No : 2017/21528
Karar No : 2017/9794
Tarih : 06.06.2017
KAVRAM:
  • İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI
  • HAKLI FESİH İHTARNAMESİNİN DAVALIYA TEBLİĞİNDEN ÜÇ GÜN SONRA DAVALININ TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜ KABUL EDİLEREK HÜKÜM ALTINA ALACAKLARA TEMERRÜT TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLMESİ LÜZUMU
  • HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, dini bayram ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesine özetle; müvekkilinin 27/12/2009-17/09/2012 tarihleri arasında diş hekimi yanında 1.100,00 TL. net ücretle çalıştığını yemek ve yol ücretlerinin de iş verence karşılandığını, haftanın 6 günü sabah 09:00-23:00’e kadar çoğu zaman da 24:00’lere kadar ayrıca milli bayramların her günü, dini bayramların 1. günü hariç çalıştığını, 2010 yılı ocak ayı ile 2011 yıllık ocak ayı arasında ise haftanın 7 günü çalıştığını, çalıştığı süreler içinde yıllık izinlerinin kullandırılmadığı, müvekkilin evlenme nedeni ile iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma ücreti, hafta tatili, dini bayram ücreti alacaklarını istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili cevap dilekçesine özetle; davacının müvekkili diş hekimi yanında çalışırken müvekkilinin antetli kağıdına yazdığı dilekçe ile evlendiğini ileri sürerek 15/09/2012 tarihinden işten ayrıldığını, haklarının ödenmesini talep ettiğini, bilhare … 11. Noterliğinin 36213 yevmiye nolu 18/09/2012 tarihli ihtarnamesi de evlendiğini ve hizmet akdini sonlandırıldığını işçilik alacaklarının tahsilini istediğini, evlendiği tarihten 3 gün önce evlenme nedeniyle hizmet akdinin feshetmesinin iş kanuna aykırı olduğunu, müvekkilinden ihbar tazminatı isteyemeyeceğini, fazla çalışma yapmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece toplanan deliller, tanık beyanları, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamının değerlendirilmesinde; davacı dosya içeresinde bulunan 15/09/2012 tarihli dilekçede; evlendiğinden dolayı eşinin çalışmasına müsaade etmediğini haklarının ödenmesini talep ettiği, 18/09/2012 tarihli … 11. Noterliğinin 36213 yev. nolu ihtarnamesi ile 18/09/2012 tarihinde evlendiğini bu nedenle kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacakların ödenmesini talep ettiği, davacının dosya içeresindeki 18/09/2012 tarihli evlilik cüzdanı fotokopisinden davacını belirtilen tarihte evlendiğinin anlaşıldığı, davacının dosya içeresindeki dilekçesinde evleneceğinden bahisle ayrılmak istediğinin yazılı olduğu ve dilekçesinin kendisi tarafından yazılmadığına ilişkin beyanı olmadığı, tarihin önceki bir tarih atıldığını ise kanıtlayamadığı, nitekim 18/09/2012 tarihinde nikahlandığını aynı gün noterden ihtarname keşide ettiği dikkate alındığında, davacının talebinin davalı tarafından kabul edilmemesi üzerine çekildiği, davalı tanığı …’nin beyanından da davacının dilekçeyi evlenmeden önce yazdığının açık olduğu, davacı henüz evlilik akdi gerçekleşmeden bu talepte bulunmuş olup söz konusu dilekçesinde baskı altında yazdırıldığını ispatlayamamış olması nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanmayacağı, davacının özellikle davalı tanığı Volkan’ın beyanından da anlaşılacağı üzere fazla mesai yaptığının kabulü ile, bilirkişi tarafından düzenlenen rapor hüküm kurmaya ve denetime elverişli kabul edilerek fazla mesai alacağının kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı ve davalı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Somut uyuşmazlıkta davacının haklı fesih ihtarnamesinin davalıya 20.09.2012 tarihinde tebliğ edildiği tebliğ şerhinden anlaşılmakla, mahkemece davalıya verilen 3 günlük ödeme süresinin de dahil edilerek davalının 24.09.2012 tarihinde temerrüte düştüğü kabul edilerek hüküm altına alacaklara temerrüt tarihinden itibaren faiz işletilmemesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK.nun geçici 3/2. maddesi yollaması ile HUMK.nun 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

F) Sonuç:

Hüküm fıkrasının 3, 4, 5, 6, 7 bendlerinin çıkartılarak yerlerine,

“3- 10.307,68 TL. fazla mesai alacağının temerrüt tarihi olan 24.09.2012 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile;

“4- 3.118,21 TL. hafta tatili alacağının temerrüt tarihi olan 24.09.2012 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile;

“5- 535,18 TL. milli bayram alacağının temerrüt tarihi olan 24.09.2012 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile;

“6- 474,56 TL. dini bayram alacağının temerrüt tarihi olan 24.09.2012 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile;

“7- 1.026,00 TL. yıllık izin alacağının temerrüt tarihi olan 24.09.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline” bendlerinin yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderlerinin temyiz edenlere yükletilmesine, 06.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın