Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 6/9/2018 Tarihli ve 8045 Sayılı Kararı

08 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30529

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 8045    Karar Tarihi: 06/09/2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/09/2018 tarihli toplantısında; ekte yer alan 04.04.2012 tarih ve 3763-3 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili, Süre Uzatımı ve Sona Erdirme Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Kurul Kararının kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK

04.04.2012 TARİH VE 3763-3 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS TADİLİ, SÜRE UZATIMI VE SONA ERDİRME BAŞVURULARINDA ARANACAK BİLGİ VE BELGELERE İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KURUL KARARI

MADDE 1 – 04.04.2012 tarih ve 3763-3 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili, Süre Uzatımı ve Sona Erdirme Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nın 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“(5) Tek başvuruda aynı lisansa ilişkin olarak birden fazla türde tadil yapılması için talepte bulunulduğu takdirde tek lisans tadili bedeli alınır. Yetkili idareden kaynaklanan adres ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı değişikliklerinde, ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde başvurulması kaydıyla, lisans tadil bedeli alınmaz. İlgili kurum veya kuruluşlardan belge alınması şartıyla lisans verilmesi veya lisans tadili yapılması halinde, söz konusu belge veya belgelerin Kurumca belirlenen süre içerisinde Kuruma ibraz edilmesi halinde, lisans tadil bedeli alınmaz.”

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkam yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın