tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10 Eylül 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31594

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komisyonların oluşturulması ve bu Yönetmelik dahilindeki iş ve işlemler, merkezde ilgili başkanlık veya daire başkanlıklarınca yerine getirilir. Talep edilmesi halinde, ihale işlemleri Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca gerçekleştirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/3/2020 31058