Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

10 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29884

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki iki cümle, aynı maddenin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve devam eden fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Bu kişilerden emeklilik tarihinden sonra Türkiye Gümrük Bölgesine ilk defa getirecekleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az (185) yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunması koşulu aranmaz. Ayrıca, bu fıkra uyarınca verilen geçici ithalat izin süresinin tamamını kullanmadan taşıtıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan emeklilerin, izin süresi içinde olmak koşuluyla, izinden kalan sürelerini kullanmak üzere taşıtıyla yeniden Türkiye Gümrük Bölgesine girişlerinde Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az (185) yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz.”

“(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sürelerin tamamını kullanmış veya yerleşim yeri şartını sağlayamayan; Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik kişilerin ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 365 (üçyüzaltmışbeş) gün içerisinde bir kez olmak üzere bir ay süre verilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bu taşıtlar, görev süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir.”

“Geçici trafik tescil belgesinin düzenlenmesi için gümrük idaresine başvurunun, bu taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılması gerekir. Bu süre içerisinde gümrük idaresine başvurulmaması durumunda Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra ve altıncı fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bu taşıtlar, görev veya öğrenim süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir.”

“Geçici trafik tescil belgesinin düzenlenmesi için gümrük idaresine başvurunun, bu taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılması gerekir. Bu süre içerisinde gümrük idaresine başvurulmaması durumunda Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Gümrük idaresince teslim alınan taşıtlar Gümrük Yönetmeliğinin 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gümrük gözetiminde üç ay kalabilir. Bu süre, talep halinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilir. Bu süreler içerisinde taşıtın mülkiyet sahibi veya kanuni mirasçıları, izin hak sahibi veya bunların temsilcileri tarafından gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlere başlanılmayan taşıtlar hakkında herhangi bir adli veya idari araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma bulunmaması halinde Gümrük Yönetmeliğinin 86 ncı maddesi uyarınca tasfiye hükümleri uygulanır.

(2) Taşıtlarını geçici olarak gümrük idaresine teslim eden izin hak sahiplerinden birinci fıkra hükümlerine göre işlem tesis edileceğini bildiklerine ilişkin Ek-8’deki örneğe uygun dilekçe alınır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan “dördüncü” ibareleri “beşinci” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “üçüncü” ibaresi “dördüncü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Tasfiyeye ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce geçici ithalat izni verilen kişilerce geçici olarak gümrük idaresine teslim edilen ve haklarında herhangi bir adli veya idari araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma bulunmayan taşıtlar hakkında, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde taşıtın mülkiyet sahibi veya kanuni mirasçıları, izin hak sahibi veya bunların temsilcileri tarafından gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlere başlanılmaması halinde 32 nci madde kapsamında işlem tesis edilir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin EK-8’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğe ekli “ANNEX: 8” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/4/2011 27913
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 16/8/2015 29447
2- 14/11/2015 29532

Eki için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın