Kesin Olan Kararların Temyiz İstemleri Hakkında Yargıtayca da Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilebilir

T.C.
YARGITAY
Onbeşinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2015/6212
Karar No : 2017/283
Tarih : 24.01.2017
KAVRAM:
  • ALACAK DAVASI
  • KESİN OLAN KARARLARIN TEMYİZ İSTEMLERİ HAKKINDA YARGITAYCA DA TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERİLEBİLECEĞİ
  • TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ GEREĞİ

İÇTİHAT METNİ

DAVA ve KARAR :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı-k. davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Mahkemece asıl davanın reddine, karşı davanın kabulüne dair verilen hüküm, davacı – karşı davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1-14.07.2004 gün ve 5219 sayılı Yasa’nın 2 A maddesinin c fıkrası ile HUMK’nın 427. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 01.01.2015 tarihinden itibaren 2.080,00 TL’ye çıkarılmıştır.

Hukuk Hakimliğinin kararı 22.04.2015 tarihlidir. Davada 1.616,85 TL’nin tahsili talep edilmiş, talep aynen kabul edilmiştir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün ve 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir. Bu nedenle temyiz isteminin reddi gerekmiştir.

2-Asıl davada yapılan incelemede ise, dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün asıl dava yönünden onanması gerekmiştir.

SONUÇ :

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle karşı dava yönünden temyiz isteminin, mahkeme hükmünün kesin olması nedeniyle REDDİNE, 2. bentte açıklanan nedenle asıl davada verilen hükmün ONANMASINA, fazla alınan temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacı – karşı davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 24.01.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın