Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29997

Kamu İhale Kurumundan:

MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiş, yedinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“l) İdareye verilen şikayet dilekçesinin kaydı.”

“(8) İdareler ile aday ve isteklilerin, mevzuatın uygulanması amacıyla EKAP üzerinden Kurumca belirlenen yönlendirmelere uymaları ve istenen her türlü veri girişini eksiksiz, doğru ve güncel olarak yapmaları gerekmektedir. İstenen veri girişlerinin eksik veya hatalı yapıldığının anlaşılması halinde, eksiklik veya hata giderilinceye kadar, EKAP’ın ilgililer tarafından kullanımına ilişkin Kurum tarafından gerekli görülen kısıtlamalar yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için aşağıda yer alan bilgileri güncelleyip son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur. Bu kişilerin,

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı.

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte EKAP’a kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin, 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgileri eksiksiz, doğru ve güncel olarak en geç 15/3/2017tarihine kadar ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK0015.4B/EKAP numaralı “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak Götürü Bedel Teklif Mektubu” standart formunun 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, eki yeterlik bilgileri tablosunda yer alan “Mesleki Faaliyetin Sürdürülmesine İlişkin Bilgiler” bölümü yürürlükten kaldırılmış ve aynı tablonun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünde yer alan “Ortaklara Ait Bilgiler (Ortakların Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası, Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası)” ibaresi “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” olarak değiştirilmiştir.

“Ayrıca ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.5B/EKAP-H numaralı “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Hizmet Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu” standart formunun 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, eki yeterlik bilgileri tablosunda yer alan “Mesleki Faaliyetin Sürdürülmesine İlişkin Bilgiler” bölümü yürürlükten kaldırılmış ve aynı tablonun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünde yer alan “Ortaklara Ait Bilgiler (Ortakların Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası, Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası)” ibaresi “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” olarak değiştirilmiştir.

“Ayrıca ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.5B/EKAP-M numaralı “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Mal Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu” standart formunun 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, eki yeterlik bilgileri tablosunda yer alan “Mesleki Faaliyetin Sürdürülmesine İlişkin Bilgiler” bölümü yürürlükten kaldırılmış, aynı tablonun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünde yer alan “Ortaklara Ait Bilgiler (Ortakların Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası, Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası)” ibaresi “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” olarak değiştirilmiştir.

“Ayrıca ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan “KİK0015.4/EKAP-M” numaralı “Götürü Bedel Teklif Mektubu” standart formunun 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan “KİK015.5/EKAP-M” numaralı “Birim Fiyat Teklif Mektubu” standart formunun 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 7.1 inci maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve 7.5.1. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7.5.2. maddesi eklenmiştir.

7.5.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği belirtilen teknik şartnamedeki belgeler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 41.1 inci maddesinde yer alan “on gün içinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 7.1 inci maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 31.7. maddesine ait 31 numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu maddeye; hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ise “Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.”,  aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif fiyatına sahip isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecek ise “Bu ihalede aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilecektir.”, mal alımı ihalelerinde ise “Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.” yazılacaktır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 41.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat serbest bırakılacaktır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 42.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat serbest bırakılacaktır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihini izleyen beşinci gün yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/2/2011 27857
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 20/3/2011 27880
2- 14/11/2012 28467
3- 7/6/2014 29023
4- 12/6/2015 29384
5- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)
6- 29/11/2016 29903
7- 25/1/2017 29959
Bu Yazıyı Paylaşın