Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30067

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “otuzunu” ibaresi “ellisini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ikisine” ibaresi “altısına” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “her ayın dördüne kadar saatlik bazda bildirir.” ibaresi “her ay saatlik bazda, uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerinde uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçların değerlerinin bildirilmesine ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak bildirir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “her ayın ilk altı iş günü içerisinde bildirir.” ibaresi “her ay uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerinde uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçların değerlerinin bildirilmesine ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak bildirir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/10/2013 28783
Bu Yazıyı Paylaşın